Gevolgen Miljoenennota 2017 zorg en welzijn

Op Prinsjesdag (20 september 2016) zijn de Miljoenennota 2017 en Rijksbegroting 2017 weer bekend gemaakt. Lees  hier de gevolgen van de plannen o.g.v. zorg, welzijn en werk.

Politieke standpunten zorg

Verkiezingen maart 2017

Vooralsnog lijkt de onvrede over de zorg in Nederland hét verkiezingsthema. Binnenkort volgt er weer een analyse van de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen.

Nog even nalezen wat de standpunten per partij waren in 2012? Bekijk het overzicht hieronder.

Ontwikkelingen Zorg & Hulp

Het huidige zorgstelsel in Nederland is aan flinke veranderingen onderhevig mede vanwege de explosieve stijging van de zorgkosten. Sinds 2001 is de gezondheidszorg de grootste kostenpost met bijna 75 miljard euro. Dit is 30% van de rijksoverheidsuitgaven. Indien deze zorgkosten in het huidige tempo doorgroeit, dan zal in 2040 de helft van de rijksvergroting opgaan aan de gezondheidszorg.

Met ingang van 1 januari 2015 is de zorg in Nederland veranderd. De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft de AWBZ vervangen. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen. Bekijk het overzicht van wet- en regelgevingen die bij kunnen dragen aan het organiseren van zorg & hulp.

Nalezen Verkiezingsprogramma's 2012?

Op 12 september 2012 waren de verkiezingen van de Tweede Kamer. De grote winnaars zijn de VVD (41 zetels) en PvdA (39 zetels).

Wil je nog even nalezen wat de VVD en PvdA en/of andere politieke partijen zeggen over onder andere het pgb (persoongebonden budget), toekomst van de AWBZ/Wmo/Zvw, invoering WWNV (Wet werken naar vermogen) en de AOW?

De Zorghulpatlas heeft voor de verkiezingen een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma's en een aantal standpunten van de grote politieke partijen over de zorg hieronder op een rijtje gezet (zetelvolgorde).

VVD over de zorg

"Niet doorschuiven maar aanpakken"

Standpunten:

 • Recht op Pgb wettelijk vastleggen
 • Verkleinen basispakket  en verhogen eigen risco. Ongeacht inkomen dezelfde nominale zorgpremie en zorgtoeslag voor lagere inkomens.
 • AWBZ terug naar de kern. Begeleiding en persoonlijke verzorging naar gemeenten, verzekerbare zorg naar Zorgverzekeraars
 • Scheiden wonen en zorg: kosten voor wonen en verblijf in zorginstellingen vallen niet langer onder de AWBZ.
 • Zorg kleinschalig, in de buurt persoonsgericht inrichten. De wijkverpleegkundige komt terug in de buurt
 • Geen eigen bijdrage GGZ, wel een systeem van liggeld voor zowel psychiatrie als somatiek
 • Euthanasie is mogelijk als er sprake is van uitzichtloos en ondragelijk lijden, vastgesteld door een arts. Ouderen moeten zelf kunnen kiezen voor een vrijwillig levenseinde
 • AOW naar 67 in 2018 en daarna koppelen aan levensverwachting en leeftijd voor aanvullend pensioen hiermee gelijk trekken. 
 • Invoering Participatiewet (samenvoegen WSW, WWB en Wajong), uitvoering bij gemeenten met minder budget. Periodieke herkeuring Wajongers en WSW-er nu herkeuren
 • De VVD heeft in 2006 een nieuw zorgstelsel ingevoerd en wil doorgaan op ingeslagen weg. Nniet terug naar het systeem van budgettering met de bijbehorende wachtlijsten en tweedeling in de zorg

Totaal beoogde besparing in de zorg programma VVD: 8,5 miljard euro (Bron: CPB en PBL)

►  Lees verder

 

PvdA over de zorg

"Minder managers, meer handen, menselijke zorg"

Standpunten:

 • Pgb blijft
 • Zorgpremies, eigen risico en eigen bijdrages inkomensafhankelijk. Zorgtoeslag is hiermee overbodig
 • Voor de langdurige zorg in instellingen wordt een vermogensinkomensbijtelling geïntroduceerd.
 • Alle langdurige zorg (AWBZ) en ondersteuning bij gemeenten; wijkverpleegkundige krijgt daarin centrale rol
 • Scheiden van wonen en zorg
 • Invoering EPD (Electronisch Patiëntendossier) mits veiligheid en privacy van patiënten gegarandeerd zijn en deelname vrije keuze
 • Aandacht naar kwaliteit van leven in de laatste levensjaren, waaronder een vrijwillig levenseinde en stervensbegeleiding.
 • Mantelzorg verdient een veel actievere steun van de lokale overheid.
 • Geen liggeld in ziekenhuizen en geen eigen bijdrage voor GGZ.
 • Verhoging AOW-leeftijd in veel lager tempo omhoog. Eerder AOW wordt mogelijk
 • Wajong, WSW, WWB in één regeling bij gemeenten
 • Stoppen van marktwerking. Niet de winst, maar de beste zorg moet het gemeenschappelijk doel zijn van zorgverzekeraars, ziekenhuizen en medisch personeel

Totaal beoogde besparing in de zorg programma PvdA: 4,5 miljard euro (Bron: CPB en PBL)

►  Lees verder

 

SP over de zorg

"Zorg is geen markt"

Standpunten:

 • Alleen PGB voor wie geen mogelijkheden heeft in Zorg in Natura (ZIN)
 • Eigen risico niet verhogen, maar zelfs indien mogelijk afschaffen en zorgpremies volledig inkomensafhankelijk
 • Zorg financieren via regionale zorgbudgetten Alles wat in de (goedkopere) eerste lijn gedaan kan worden, wordt daar ook gedaan
 • Meer inzetten op kleinschalige zorg, eerstelijnszorg en zorg in de buurt (gezondheidscentra, poliklinieken, consultatiebureaus)
 • Terugdringen van de marktwerking en bureaucratie in de zorg
 • Ondersteuning van mantelzorgers moet beter, bijvoorbeeld door eerder toekennen van respijtzorg en/of thuiszorg en de mogelijkheid tot het bouwen van mantelzorgwoningen
 • Geen eigen bijdrage voor GGZ.
 • Het landelijke elektronisch patiëntendossier (EPD) gaat niet door
 • AOW-leeftijd tot 2020 blijft 65 jaar, afspraken sociale partners voor grotere arbeidsdeelname oudere werknemers
 • Wie werkt naar vermogen krijgt minimumloon, sociale werkplaatsen blijven, waar wenselijk en mogelijk uitstroom naar regulier werk. Einde aan grootschalige reintegratie trajecten, grotere rol gemeenten. Werkgevers die jonggehandicapten in dienst nemen kunnen loonkostensubsidie krijgen

Totaal beoogde besparing in de zorg programma SP: 0,7 miljard euro (Bron: CPB en PBL)

►  Lees verder

PVV over de zorg

"Zorg dichterbij, kleinere zorginstellingen en weg met de verstikkende regels"

Standpunten:

 • Geen verhoging eigen risico
 • Kleinere zorginstellingen, stop zorggiganten
 • Agema-gelden houden (12.000 extra zorgmedewerkers)
 • Eenvoudige ziekenhuistaken door huisarts laten overnemen
 • Verzorgingshuizen moeten blijven bestaan om te voorkomen dat ouderen thuis verkommeren en vereenzamen.
 • Zorginstellingen regelarm of regelvrij
 • Geen verplicht EPD (elektronisch patiëntendossier)
 • WWNV wordt niet ingevoerd en geen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen (WSW). De Wajong blijft toegankelijk voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten
 • AOW leeftijd blijft 65 jaar. Keuze voor eerder of later met korting of opslag

Totaal beoogde besparing in de zorg programma PVV: 1,4 miljard euro (Bron: CPB en PBL)

►  Lees verder

 

 

CDA over de zorg

"Meer inzetten op preventie en zorg zoveel mogelijk dicht bij huis organiseren"

Standpunten:

 • Pgb blijft bestaan, als trekkingsrecht in de AWBZ.
 • Kleiner basispakket: alleen voor onbetaalbare, noodzakelijke zorg. Eigen bijdrages, behalve bij huisarts
 • Zorg dichtbij huis organiseren
 • AWBZ alleen voor langdurige verpleging en verzorging. Wonen en verblijf in zorginstelling komt voor eigen rekening muv begeleiding die verbonden is met de 24-uurs zorg.
 • Kortdurende verzorging en verpleging naar zorgverzekeraars
 • Wonen, verblijf en begeleiding naar gemeenten.
 • Mantelzorg en professionele zorg dienen elkaar te versterken
 • Eigen bijdrage in GGZ, maar lage inkomensgroepen hoeven deze niet te betalen.
 • AOW-leeftijd in 2015 verhogen naar 66 jaar, in 2020 naar 67 jaar
 • Voortbouwen op de gedachte WWNV. Nieuwe regeling geldt ook voor bestaande WSW, Wajong. Wajong blijft voor volledig en langdurig arbeidsongeschikten

Totaal beoogde besparing in de zorg programma CDA: 5,2 miljard euro (Bron: CPB en PBL)

►  Lees verder

 

D66 over de zorg

"Zorg in de buurt; patiënt centraal"

Standpunten:

 • Toekomstbestendige Pgb, ook voor begeleiding
 • Verhogen van het eigen risico met een compensatie voor de lage inkomens en meer eigen bijdrages
 • Anderhalvelijnsvoorzieningen (tussen eerste- en tweedelijn): specialistische zorg in de buurt die ziekenhuisbezoek kan voorkomen.
 • AWBZ terug naar de kern: alleen zorg vergoeden, wonen en service niet
 • Gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding, verzorging en verpleging thuis. Verzorging en verpleging niet meer thuis vallen onder de zorgverzekering.
 • Meer samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Zorgnetwerken: professionals bepalen samen wie welke zorg krijgt en hoe zij dat zo goedkoop mogelijk kunnen doen.
 • Eigen bijdrage voor lichte behandelingen in GGZ en somatiek.
 • Oudere moet spaargeld en opgebouwd vermogen inzetten om zorg te betalen.
 • Electronisch patienten dossier (EPD), mits de privacy en toestemming voor inzage door de patiënt volledig gegarandeerd zijn.
 • AOW-leeftijd geleidelijk aan verhogen naar 67 jaar in 2021. Daarna laten meestijgen met de levensverwachting
 • WAJONG, WSW en WWB onder brengen in 1 wet. Cruciaal is dat zij voldoende middelen krijgen voor begeleiding naar werk

Totaal beoogde besparing in de zorg programma D66: 5 miljard euro (Bron: CPB en PBL)

►  Lees verder

 

ChristenUnie over de zorg

"Zorg: Betrokken en betaalbaar"

Standpunten:

 • Pgb wettelijk waarborgen, trekkingsrecht
 • Een afgewogen samenstelling van het basispakket. Basisverzekering loskoppelen van de aanvullende verzekering
 • Wel eigen bijdragen, geen stapeling en inkomensafhankelijk
 • Veel van huidige AWBZ zorg overbrengen als voorziening naar gemeenten. Kern AWBZ behouden voor ernstig gehandicapten.
 • Zoveel mogelijk zorg thuis. maar wel keuze voor verblijf
 • Niet de markt centraal, maar de zorg centraal
 • Voorkomen overbelasting mantelzorgers door voldoende informatie, ondersteuning en respijtzorg.
 • De meest kwetsbare groep ontzien bij de eigen bijdrage in de GGZ.
 • Zorgspaarloonregeling: sparen voor kosten van het ouder worden
 • Pensioenleeftijd gaat geleidelijk omhoog via 66 jaar  in 2019 naar 67 jaar in 2023 en ontwikkelt zich in de lijn met de levensverwachting
 • Wie kan werken krijgt kansen. Hierbij kan WWNV helpen, mits er voldoende beschermende werkplekken zijn en middelen voor begeleiding

Totaal beoogde besparing in de zorg programma ChristenUnie: 5,3 miljard euro (Bron: CPB en PBL)

►  Lees verder

 

GroenLinks over de zorg

"Organiseer zorg niet in bureaucratische zorgfabrieken maar dichtbij mensen"

Standpunten:

 • Eigen regie door inzet van Pgb
 • Zorgpremie verlagen en eigen risico inkomensafhankelijk maken
 • Extra geld beschikbaar stellen voor thuiszorg en meer handen aan het bed
 • Langdurige zorg zoveel mogelijk naar publieke basisverzekering of naar gemeenten
 • Zorg in de buurt met huisarts, thuiszorg en wijkverpleegkundigen.
 • Wooncomponent uit AWBZ; compensatie lagere inkomens via huurtoeslag
 • Zorgverzekeraars verplicht samenwerken met gemeenten om zorgvoorzieningen te realiseren die langer thuis wonen mogelijk maken
 • Geen EPD (Electronisch Patiëntendossier)
 • Geen eigen bijdrage GGZ
 • Ieder mens moet onder ondraaglijk en uitzichtloos lijden kunnen kiezen voor euthanasie
 • AOW-leeftijd vanaf volgend jaar geleidelijk verhogen tot 67 jaar in 2023.
 • Invoering Wet Werk en zekerheid (WWZ) in plaats van bestaande wetten: kern is participatie naar vermogen als compensatie voor geld van gemeenschap
 • Geen marktwerking, elke winstoogmerk moet worden uitgesloten en terugdringen bureaucratie

Totaal beoogde besparing in de zorg programma GroenLinks: 1,8 miljard euro (Bron: CPB en PBL)

►  Lees verder

 

 

Analyse verkiezings-programma's CPB en PBL

In de aanloop naar de verkiezingen van 12 september 2012 hebben de politieke partijen gevraagd om een analyse van hun verkiezingsprogramma’s.

Het Centraal Planbureau heeft de economische effecten geanalyseerd, het Planbureau voor de Leefomgeving de effecten op milieu.

Hoe gaan we om met de stijging van de kosten van de zorg?

Lees verder

 

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze maandelijkse nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact
Adverteren
Sitemap | Disclaimer

Meer online wegwijzers

Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners

JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante