CDA over de zorg

  

"Meer inzetten op preventie en zorg zoveel mogelijk dicht bij huis organiseren"

Standpunten:

 • Pgb blijft bestaan, als trekkingsrecht in de AWBZ.
 • Kleiner basispakket: alleen voor onbetaalbare, noodzakelijke zorg. Eigen bijdrages, behalve bij huisarts
 • Zorg dichtbij huis organiseren
 • AWBZ alleen voor langdurige verpleging en verzorging. Wonen en verblijf in zorginstelling komt voor eigen rekening muv begeleiding die verbonden is met de 24-uurs zorg.
 • Kortdurende verzorging en verpleging naar zorgverzekeraars
 • Wonen, verblijf en begeleiding naar gemeenten.
 • Mantelzorg en professionele zorg dienen elkaar te versterken
 • Eigen bijdrage in GGZ, maar lage inkomensgroepen hoeven deze niet te betalen.
 • AOW-leeftijd in 2015 verhogen naar 66 jaar, in 2020 naar 67 jaar
 • Voortbouwen op de gedachte WWNV. Nieuwe regeling geldt ook voor bestaande WSW, Wajong. Wajong blijft voor volledig en langdurig arbeidsongeschikten

Naar verkiezingsprogramma van CDA
 

CDA en besparingen in de zorg

 

Analyse van het Centraal Plan Bureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

 

Totaal beoogde besparing in de zorg programma CDA: 5,2 miljard euro

 

 • De extra verhoging met 0,4 mld euro van de tarieven voor verzorgingshuizen en verpleeghuizen, waarmee in het basispad is gerekend, wordt ongedaan gemaakt.

 • Er wordt 0,4 mld euro bespaard op het budget voor de WMO door de eerste drie uur huishoudelijke verzorging per maand voor eigen rekening te laten komen van de mensen die thuiszorg krijgen en door de rijksbijdrage in 2013 en 2014 niet te indexeren. 

 • De eigen bijdragen AWBZ gaan in 2014 omhoog met 0,4 mld euro. Het betreft een verhoging van het minimale tarief voor de eigen bijdragen extramuraal, en het vereenvoudigen en verhogen van de eigen bijdragen volgens het rapport van de Brede Heroverweging Langdurige Zorg uit 2010.

 • Het CDA bespaart 0,7 mld euro op de huidige extramurale AWBZ zorg door middel van drie maatregelen. Bij een indicatie korter dan 6 maanden vervalt de aanspraak op persoonlijke verzorging. Voor persoonlijke verzorging en begeleiding gaat de norm voor gebruikelijke zorg omhoog van 60 minuten naar 90 minuten per week. Dat betekent dat de hoeveelheid verleende zorg met 6% afneemt. De budgetten worden dienovereenkomstig gekort. De resterende aanspraak op begeleiding wordt overgeheveld van de AWBZ naar de WMO, dus naar gemeenten. Aangenomen dat gemeenten beter maatwerk kunnen leveren, is gerekend met een doelmatigheidswinst van 5%.

 • Vanaf 2016 worden bij de intramurale AWBZ de functies wonen en zorg gescheiden voor nieuwkomers. Dat heeft een aanzuigende werking op mensen die nu nog geen gebruik maken van AWBZ zorg omdat ze de huidige woonvoorzieningen niet acceptabel vinden. Gerekend is met een aanzuigende werking van 5%. Bij de functie zorg kan men onderscheid maken tussen behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. De component behandeling wordt overgeheveld naar de Zvw. Op de componenten verzorging en begeleiding zijn dezelfde versoberingen van toepassing als op de huidige extramurale AWBZ zorg (zie voorgaande bullet). Per saldo heeft het scheiden van wonen en zorg een besparing tot gevolg van 0,3 mld euro in 2017, oplopend naar 0,8 mld euro structureel.

 • Het CDA introduceert een stelsel van vouchers voor de verpleging en de versoberde verzorging die in de AWBZ achterblijft. Met de voucher kan men zelf zorg inkopen bij gecertificeerde zorgaanbieders. Het vouchersysteem zal vanwege de grotere keuzevrijheid ook een aanzuigende werking hebben, ook al kan de voucher alleen besteed worden aan gecertificeerde zorg. Gerekend is met 5%. Het CDA bepaalt de waarde van een voucher op 80% van de kosten van zorg. Zodoende levert het vouchersysteem een besparing op van 0,1 mld euro in 2017, oplopend naar 0,4 mld euro structureel.

 • Door deze hervorming zijn de zorgverzekeraars niet meer betrokken bij de uitvoering van de AWBZ (behoudens de overheveling van de component behandeling naar de Zvw). De kostenstijging met 0,4 mld euro waarmee in het basispad hiervoor is gerekend treedt niet op.

 • Via het verder uitwerken van het stelsel van gereguleerde marktwerking en een aantal prijsmaatregelen bespaart het CDA 1,0 mld euro in 2017, structureel 1,5 mld euro. De groei van het volume van de ziekenhuiszorg wordt verlaagd van 2,5% naar 2% per jaar door convenanten en budgetteringen. Daarnaast gaat het om het sluiten van een aantal spoedeisende eerste hulpposten bij ziekenhuizen, het aanbesteden bij ziekenhuizen van de topreferente zorg, het scherper inkopen van medische technologie en dure geneesmiddelen en het harmoniseren van de duur van de medische opleiding naar EU-normen.

 • Het CDA laat het eigen risico Zvw ongewijzigd op 350 euro per volwassene. Er geldt een bijdrage voor het bezoek aan de huisarts. Wel wordt een extra eigen bijdrage van 25 euro van de kosten gevraagd voor het bezoek aan de algemene huisartsenpost, een eigen bijdrage van 25 euro voor het eerste bezoek aan een polikliniek en spoedeisende eerste hulp en een eigen bijdrage van 25 euro per DBC. Het totaal aan eigen betalingen stijgt daardoor met 0,6 mld euro.

 • De compensatie eigen risico voor chronisch zieken en gehandicapten wordt verlaagd en gelijkgeschakeld met de Wtcg. Dit geeft een ombuiging van 0,5 mld euro.

 • Door een aantal loonmaatregelen wordt 0,4 mld euro bespaard. Een tweejarige nullijn voor cao’s in de zorg heeft een tijdelijk drukkend effect op de uitgaven.

 • De topinkomens van bestuurders (CDA_033) en de honoraria van medische specialisten (CDA_030) worden beperkt. Een groter deel van de kosten van medische vervolgopleidingen komt voor rekening van de student.

 • Pakketbeperkingen in de curatieve zorg leiden tot een ombuiging van 0,2 mld euro doordat noodzakelijkheid als apart criterium wordt opgenomen en er een actiever in- en uitstroombeleid komt.

 • Overige maatregelen besparen in 2017 0,2 mld euro. Het Valys-vervoer wordt overgeheveld naar gemeenten met een 5% budgetkorting. De subsidiëring van de MEE organisaties wordt gedecentraliseerd met een budgetkorting.

 • De maatregelen in de curatieve zorg overlappen elkaar

Bron: Keuzes in kaart 2012 (CPB en PBL)

 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact
Adverteren
Sitemap | Disclaimer

Meer online wegwijzers

Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners

JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze maandelijkse nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante