Hulporganisaties

Uitvoerende organisaties

Medische zorg, voorzieningen en regeling zijn mogelijk vanwege diverse geldende wet- en regelgeving (zoals Zvw, Wmo, Wlz, Pgb,Toeslagenwet en uitkeringen etc). Om deze wet- en regelgeving uit te voeren, zijn verschillende instanties betrokken. Zij kunnen daarmee ervoor zorgdragen dat de nodige zorg, voorziening en regelingen kunnen worden gefinancierd en ingezet.

 • CAK: Centraal Administratiekantoor

  Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK klanten inzicht in en overzicht van hun persoonlijke situatie. Hierdoor kan iedere klant zelfstandig de juiste keuzes maken.

  Kerntaken

  Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren wij 5 wettelijke taken uit:

  • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten.
  • Verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen).
  • Regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen: de regeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling (verdragsgerechtigden).

  Ook valt het Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP) onder het CAK. Het doel is om patiënten die zich binnen de Europese Unie willen laten behandelen, te informeren over de medische behandeling in een ander EU-land.

  Website CAK

   

 • CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg

  Sinds 1 januari 2005 is het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ ) door de overheid aangewezen als uitvoerder van de indicatiestelling voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz)). Vanaf 2015 is de Awbz vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ is verantwoordelijk voor de indicatiestelling voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

  Wet langdurige zorg (Wlz)

  De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Meer informatie over Wlz

  Indicaties

  U vraagt de Wlz-indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn.

  Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Het CIZ voert altijd een gesprek met u.

  Indicatiebesluit naar zorgkantoor

  Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u en het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor neemt dan contact met u op om u desgewenst te helpen met het vinden van een zorgaanbieder. U kunt dan nadere afspraken maken over de zorgverlening. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan. Ook hierbij kunt u onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen

  Uitgebreide informate over indicatie Wet langdurige zorg

  Meer informatie

  CIZ

   

 • SVB: Sociale Verzekeringsbank

  De SVB voert de volksverzekeringen in Nederland uit. Dit zijn de AOW, de Algemene nabestaandenwet (Anw) de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Kinderbijslag. De SVB verzorgt de uitbetaling van deze regelingen aan mensen die er recht op hebben. Ook verzorgt de SVB de betaling van het persoonsgebonden budget (pgb).
   

  Iedereen kan met de SVB te maken krijgen. Dan helpen we u bij het afhandelen van een gebeurtenis in uw leven die gevolgen heeft voor uw sociale zekerheid. Of dat nu is voor een persoonsgebonden budget, of bijvoorbeeld een AOW-pensioen. De SVB beheert deze en andere sociale voorzieningen, keert uit waar u recht op hebt en informeert over mogelijke veranderingen. Ook controleren we of betalingen rechtmatig zijn. Zo voorkomen en bestrijden we misbruik.

  Behalve bij uitvoering zijn we als SVB betrokken bij de voorbereiding en toetsing van nieuwe regelingen. Beleid is tenslotte pas effectief als regelingen ook goed uitgevoerd kunnen worden, liefst zo efficiënt mogelijk. Daarom adviseren we de overheid over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving.

  De wetten en regelingen die de SVB uitvoert zijn in twee soorten op te delen:

  • de socialeverzekeringswetten (SV-wetten) in opdracht van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  • de niet-SV-wetten in opdracht van andere overheden.

  Ook gemeenten doen steeds vaker een beroep op ons. Het gaat dan om de uitvoering van persoonsgebonden financiële regelingen voor inwoners, bijvoorbeeld in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, namelijk de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). De AIO verzorgt de SVB sinds 2010 voor alle gemeenten. Hieronder vindt u een overzicht van de wetten en regelingen die de SVB op dit moment uitvoert.

  Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) voert de SVB wetten en regelingen uit voor verschillende overheidsorganisaties. Een overzicht:

  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  • uitvoering Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • uitvoering Algemene Nabestaandenwet (Anw)
  • uitvoering Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  • uitvoering Aanvullende Inkomensvoorziening voor ouderen (AIO)
  • Wet op het kindgebonden budget (WKB)/ Wet kinderopvangtoeslag (Wko)
  • Inkomensondersteuning AOW
  • Overbruggingsregeling AOW (OBR)
  • uitvoering Remigratiewet (REM)
  • Regeling Bijstand Buitenland
  • uitvoering detacheringsverklaringen.

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  • Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen: uitvoering van vijf verschillende wetten en een regeling voor psychotherapie. Deze bieden ondersteuning aan hen die door de Tweede Wereldoorlog zijn getroffen.
  • Regeling persoonsgebonden budget Wlz en WMO (PGB)
  • uitvoering Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS)
  • Regeling tegemoetkoming niet loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS)

  Gemeenten

  • Regeling persoonsgebonden budget WMO (PGB)
  Meer informatie: Sociale Verzekeringsbank
 • UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

  UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doet het UWV als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  UWV houdt zich bezig met het stimuleren en ondersteunen van klanten om aan het aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. Dit onderdeel wordt uitgevoerd door het UWV WERKbedrijf. Tevens beoordeelt Het UWV ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden. Daarnaast verzorgen zij de uitkeringen wanneer werken niet of niet direct mogelijk is

  Het UWV voert de volgende werknemersverzekeringen uit:

  • Wajong,
  • WAO,
  • WAZ,
  • WAZO
  • WIA (IVA en WGA)
  • WW
  • Ziektewet

  Meer informatie

  UWV

 • Gemeenten

  Gemeenten kennen regelingen en voorzieningen speciaal gericht op mensen met een chronische ziekte, handicap of beperkingen door ouderdom; andere regelingen zijn algemeen.

  Wmo

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld.
  Lees meer

  Tevens hebben Gemeenten verschillende regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen

  Aanvulling inkomen
  Heeft u een laag inkomen? De gemeente kan uw inkomen aanvullen zodat u niet onder het sociaal minimum komt. Daarvoor bestaan verschillende regelingen. Voor mensen zonder inkomen bestaat de (aanvullende) bijstand, en voor bijzondere uitgaven de bijzondere bijstand.

  Extra regelingen
  Naast deze regelingen hebben de meeste gemeenten eigen regelingen waarmee ze mensen in een kwetsbare positie ondersteunen. Voorbeelden zijn:

  • Collectieve zorgverzekering: Gemeenten bieden veelal voor mensen met een laag inkomen (rond het het minimum) een collectieve verzekering aan waarmee je korting krijgt op de premies
  • Bijdrage voor sociale en culturele activiteiten:  Voorbeelden zijn een persoonlijk (seizoens)abonnement voor het zwembad, het lidmaatschap van een muziekvereniging en aanschaf van een instrument, entreebewijs museum, museumjaarkaart, bioscoopkaartje etc.
  • Bijdrage voor sporten: Bijvoorbeeld lidmaatschap van een sportvereniging en daarvoor benodigde sportkleding
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
  • Schulddienstverlening;
  • Bijdrage voor de schoolkosten van kinderen
  • Korting op maaltijdvoorziening:
  Uw gemeente kan u vertellen welke regelingen er zijn en wat de precieze voorwaarden zijn.


   

 • Zorgverzekeraars

  Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben bij een zorgverzekeraar. De basisverzekering dekt de standaard kosten van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, apotheek, medische hulpmiddelen. Mensen kunnen zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten, zoals beperkte fysiotherapie of tandartsbezoek

  Meer informatie over de Zorgverzekeringswet (ZVW)

  Zorgverzekeraars


  ASR Ziektekosten

  Bezoekadres:
  Archimedeslaan 10
  3584 BA UTRECHT

  Postadres:
  Postbus 2072
  3500 HB UTRECHT

  Tel. 033 - 464 29 11

  website: www.asrnederland.nl

  Coöperatie Menzis U.A.
  (tot dit concern behoort ook Anderzorg)

  Bezoekadres:
  Lawickse Allee 130
  6709 DZ WAGENINGEN

  Postadres:
  Postbus 75000
  7500 KC ENSCHEDE

  Tel. 0317 - 45 54 55

  website: www.menzis.nl

  Coöperatie VGZ UA
  (tot dit concern behoren ook IZA Zorgverzekeraar, IZZ Zorgverzekeraar, Univé, Zorgverzekeraar UMC)

  Bezoekadres:
  Nieuwe Stationsstraat 12
  6811 KS ARNHEM

  Postadres:
  Postbus 5040
  6802 EA ARNHEM

  Tel. 088 - 131 30 00

  website: www.vgz.nl  CZ

  (tot dit concern behoren ook Nationale-Nederlanden Zorg, Ohra Zorgverzekeringen en Ohra ziektekostenverzekeringen)

  Bezoekadres:
  Ringbaan West 236
  5038 KE TILBURG

  Postadres:
  Postbus 90152
  5000 LD TILBURG

  Tel. 088 555 7777

  website: www.cz.nl

  DSW Zorgverzekeraar
  (tot dit concern behoort ook Stad Holland Zorgverzekeraar)

  Bezoekadres:
  's-Gravelandseweg 555
  3119 XT SCHIEDAM

  Postadres:
  Postbus 173
  3100 AD SCHIEDAM

  Tel. 010 - 246 64 66

  website: www.dsw.nl

  Eno Zorgverzekeraar N.V.

  Bezoekadres:
  Munsterstraat 7
  7418 EV DEVENTER

  Postadres:
  Postbus 166
  7400 AD DEVENTER

  Tel. 0570 - 68 70 00

  website: www.eno.nl

  iptiQ

  Contact: info_desk@iptiq.com
  website: www.iptiq.com

  ONVZ Zorgverzekeraar

  Bezoekadres:
  De Molen 66-68
  3995 AX HOUTEN

  Postadres:
  Postbus 392
  3990 GD HOUTEN

  Tel. 030 - 639 62 22

  website: www.onvz.nl

  Zilveren Kruis
  (tot dit concern behoren ook Avéro, De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, Zorgverzekeraar OZF)

  Bezoekadres:
  Dellaertweg 1
  2316 WZ LEIDEN

  Postadres:
  Postbus 444
  2300 AK LEIDEN

  Tel.  071 365 20 80

  website: www.zilverenkruis.nl


  Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
  (tot dit concern behoort ook OWM AZVZ)

  Bezoekadres:
  Haagse Schouwweg 12
  2332 KG Leiden

  Postadres:
  Postbus 400
  2300 AK Leiden

  Tel. 071 - 5 825 825

  website: www.zorgenzekerheid.nl

Hulporganisaties en digitale zorgprortals

Indien je chronisch ziek bent, komt er vaak veel op je af. Je wilt bijv. meer weten over je ziekte, welke behandelingen mogelijk zijn en/of graag ervaringen delen met lotgenoten. Misschien ben je op zoek naar een vrijwilliger/buddy of ben je ontevreden over zorg die is geleverd. Er zijn diverse organisaties die informatie en ondersteuning bieden aan mensen met een chronische ziekte.

 • Overzicht hulporganisaties en digitale zorgportaals

  Hulporganisaties en digitale zorgportaals

  Indien je chronisch ziek bent, komt er vaak veel op je af. Je wilt bijv. meer weten over je ziekte, welke behandelingen mogelijk zijn en/of graag ervaringen delen met lotgenoten. Misschien ben je op zoek naar een vrijwilliger/buddy of ben je ontevreden over zorg die is geleverd. Er zijn diverse organisaties die informatie en ondersteuning bieden aan mensen met een chronische ziekte.

  ANBO
  ANBO wil de belangenbehartiger zijn voor alle huidige en toekomstige senioren in Nederland. ANBO zet zich in voor het behoud en verbetering van kwaliteit van leven voor de huidige en toekomstige generaties senioren met de nadruk op emancipatie, participatie, solidariteit tussen de generaties en keuzevrijheid.

  Forum voor lotgenoten
  Er zijn diverse fora beschikbaar voor verschillende chronische ziekten of aandoeningen waar je contacten kan leggen met lotgenoten. Indien je opzoek bent naar een passend forum, dan kun je deze mogelijk vinden via je patientenorganisatie, Lotgenoten.startpagina

  Gezondheid.nl
  Gezondheid.nl is een initiatief van Innopharm B.V. te Hengelo Ov met als doel een bron van informatie te zijn voor mensen die antwoorden zoeken op al hun gezondheidsvragen

  Handicap Nationaal
  Een nieuwe nationale vereniging voor gehandicapten en chronisch zieken. Handicap Nationaal gaat zich sterk maken voor lotgenotencontact, informatie/niews-voorziening en belangenbehartiging op lokaal, regionaal en nationaal gebied.

  Wehelpen.nl
  Met wehelpen.nl kun je hulp vragen en hulp aanbieden. Ook kun je samen met bekenden zorgen voor een hulpnetwerk voor een ander.

  Ieder(in)
  Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten.

  Inspectie voor de Gezondheidszorg
  De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de patiënt

  MEE
  MEE ondersteunt mensen met een beperking. Je kunt bij MEE terecht met vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken

  Mezzo
  Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger

  NPCF
  De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is een federatie van patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

  NSGK
  De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. We maken het mogelijk dat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken.

  Patiëntenorganisaties
  Patiëntenorganisaties zijn verenigingen die bekend zijn met jouw ziekte en bijbehorende problemen. Meestal werken ze landelijk en ze hebben veelal ook regionale afdelingen. Ook kun je via een patiëntenvereniging in contact komen met lotgenoten. Vind een passende patiëntenorganisatie

  Per Saldo
  Belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb) of de vergoedingsregeling persoonlijke zorg (vpz).

  Stinafo
  Stichting Stinafo biedt hulp aan kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte.

  Thuisarts.nl
  Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte bij vragen en klachten thuis en voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts. Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen

  Regelhulp.nl
  Een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die zoekt naar zorg en ondersteuning. Het webportaal  bevat actuele informatie over zorg, welzijn en sociale zekerheid. Onder meer mantelzorgers, ouders en opvoeders, mensen met een beperking of chronische ziekte, ouderen en zorgprofessionals vinden relevante informatie op Regelhulp.nl.

  Stichting Artsen voor Kinderen
  Beter leven voor kinderen met een Chronische Ziekte. Artsen voor Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte. Met praktische en vernieuwende projecten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

  Stichting Ambulance Wens
  Deze stichting heeft als doel om een laatste wens (speciale bezoeken/uitjes) van terminale patienten in vervulling te laten gaan met vrijwilligers en een eigen ambulance

  Stichting Doe een wens
  Make-A-Wish Nederland vervult de wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte met het doel ze kracht te geven

  Vrijwilligerszorg (Mezzo)
  Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een organisatie voor Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg, Vriendendienst of Georganiseerde Burenhulp. Deze organisaties voor vrijwilligerszorg zetten vrijwilligers in bij mensen in kwetsbare situaties, waarbij ‘meedoen' aan de samenleving centraal staat. Het gaat daarbij om zogenaamd 1-op-1-contact

  Zorgbelang Nederland
  In Nederland zijn 13 regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg  Lees meer: https://www.zorghulpatlas.nl/hulporganisaties/

  Hulporganisaties en digitale zorgportaals

  Indien je chronisch ziek bent, komt er vaak veel op je af. Je wilt bijv. meer weten over je ziekte, welke behandelingen mogelijk zijn en/of graag ervaringen delen met lotgenoten. Misschien ben je op zoek naar een vrijwilliger/buddy of ben je ontevreden over zorg die is geleverd. Er zijn diverse organisaties die informatie en ondersteuning bieden aan mensen met een chronische ziekte.

  ANBO
  ANBO wil de belangenbehartiger zijn voor alle huidige en toekomstige senioren in Nederland. ANBO zet zich in voor het behoud en verbetering van kwaliteit van leven voor de huidige en toekomstige generaties senioren met de nadruk op emancipatie, participatie, solidariteit tussen de generaties en keuzevrijheid.

  Forum voor lotgenoten
  Er zijn diverse fora beschikbaar voor verschillende chronische ziekten of aandoeningen waar je contacten kan leggen met lotgenoten. Indien je opzoek bent naar een passend forum, dan kun je deze mogelijk vinden via je patientenorganisatie, Lotgenoten.startpagina

  Gezondheid.nl
  Gezondheid.nl is een initiatief van Innopharm B.V. te Hengelo Ov met als doel een bron van informatie te zijn voor mensen die antwoorden zoeken op al hun gezondheidsvragen

  Handicap Nationaal
  Een nieuwe nationale vereniging voor gehandicapten en chronisch zieken. Handicap Nationaal gaat zich sterk maken voor lotgenotencontact, informatie/niews-voorziening en belangenbehartiging op lokaal, regionaal en nationaal gebied.

  Wehelpen.nl
  Met wehelpen.nl kun je hulp vragen en hulp aanbieden. Ook kun je samen met bekenden zorgen voor een hulpnetwerk voor een ander.

  Ieder(in)
  Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten.

  Inspectie voor de Gezondheidszorg
  De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de patiënt

  MEE
  MEE ondersteunt mensen met een beperking. Je kunt bij MEE terecht met vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken

  Mezzo
  Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger

  NPCF
  De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is een federatie van patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

  NSGK
  De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. We maken het mogelijk dat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken.

  Patiëntenorganisaties
  Patiëntenorganisaties zijn verenigingen die bekend zijn met jouw ziekte en bijbehorende problemen. Meestal werken ze landelijk en ze hebben veelal ook regionale afdelingen. Ook kun je via een patiëntenvereniging in contact komen met lotgenoten. Vind een passende patiëntenorganisatie

  Per Saldo
  Belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb) of de vergoedingsregeling persoonlijke zorg (vpz).

  Stinafo
  Stichting Stinafo biedt hulp aan kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte.

  Thuisarts.nl
  Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte bij vragen en klachten thuis en voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts. Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen

  Regelhulp.nl
  Een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die zoekt naar zorg en ondersteuning. Het webportaal  bevat actuele informatie over zorg, welzijn en sociale zekerheid. Onder meer mantelzorgers, ouders en opvoeders, mensen met een beperking of chronische ziekte, ouderen en zorgprofessionals vinden relevante informatie op Regelhulp.nl.

  Stichting Artsen voor Kinderen
  Beter leven voor kinderen met een Chronische Ziekte. Artsen voor Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte. Met praktische en vernieuwende projecten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

  Stichting Ambulance Wens
  Deze stichting heeft als doel om een laatste wens (speciale bezoeken/uitjes) van terminale patienten in vervulling te laten gaan met vrijwilligers en een eigen ambulance

  Stichting Doe een wens
  Make-A-Wish Nederland vervult de wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte met het doel ze kracht te geven

  Vrijwilligerszorg (Mezzo)
  Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een organisatie voor Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg, Vriendendienst of Georganiseerde Burenhulp. Deze organisaties voor vrijwilligerszorg zetten vrijwilligers in bij mensen in kwetsbare situaties, waarbij ‘meedoen' aan de samenleving centraal staat. Het gaat daarbij om zogenaamd 1-op-1-contact

  Zorgbelang Nederland
  In Nederland zijn 13 regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg  Lees meer: https://www.zorghulpatlas.nl/hulporganisaties/

  ANBO
  ANBO wil de belangenbehartiger zijn voor alle huidige en toekomstige senioren in Nederland. ANBO zet zich in voor het behoud en verbetering van kwaliteit van leven voor de huidige en toekomstige generaties senioren met de nadruk op emancipatie, participatie, solidariteit tussen de generaties en keuzevrijheid.

  Forum voor lotgenoten
  Er zijn diverse fora beschikbaar voor verschillende chronische ziekten of aandoeningen waar je contacten kan leggen met lotgenoten. Indien je opzoek bent naar een passend forum, dan kun je deze mogelijk vinden via je patientenorganisatie, Lotgenoten.startpagina

  Gezondheid.nl
  Gezondheid.nl is een initiatief van Innopharm B.V. te Hengelo Ov met als doel een bron van informatie te zijn voor mensen die antwoorden zoeken op al hun gezondheidsvragen

  Handicap Nationaal
  Een nieuwe nationale vereniging voor gehandicapten en chronisch zieken. Handicap Nationaal gaat zich sterk maken voor lotgenotencontact, informatie/niews-voorziening en belangenbehartiging op lokaal, regionaal en nationaal gebied.

  Ieder(in)
  Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten.

  In voor Zorg
  Het programma In voor zorg! helpt zorgorganisaties hun werkprocessen in te richten met het oog op deze toekomst

  Inspectie voor de Gezondheidszorg
  De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de patiënt

  Liever thuis!
  Liever thuis! helpt u op weg naar een aangepast en veilig thuis. Zelfstandig wonen: voor nu én later!

  MEE
  MEE ondersteunt mensen met een beperking. Je kunt bij MEE terecht met vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken

  MantelzorgNL
  MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Wij zetten ons met hart en hoofd in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigen hun belangen.

  MOVISIE
  Landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken.

  Nationaal Ouderenfonds
  Het Nationaal Ouderenfonds is een landelijk goed doel. Samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers zetten we ons in voor hetzelfde doel: een samenleving waarin iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst.

  NIVEL
  Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

  Patiëntenfederatie Nederland
  Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Wij geven patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.

  NSGK
  De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. We maken het mogelijk dat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken.

  Per Saldo
  Belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb) of de vergoedingsregeling persoonlijke zorg (vpz).

  Stinafo
  Stichting Stinafo biedt hulp aan kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte.

  Thuisarst.nl
  Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte bij vragen en klachten thuis en voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts. Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen.

  Rechtenvanclient.nl
  Informatieve website over rechten van een cliënt. Op een overzichtelijke en eenvoudige manier geschreven zodat het voor iedereen goed leesbaar is.

  Regelhulp.nl
  Een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die zoekt naar zorg en ondersteuning. Het webportaal  bevat actuele informatie over zorg, welzijn en sociale zekerheid. Onder meer mantelzorgers, ouders en opvoeders, mensen met een beperking of chronische ziekte, ouderen en zorgprofessionals vinden relevante informatie op Regelhulp.nl.

  Stichting Artsen voor Kinderen
  Beter leven voor kinderen met een Chronische Ziekte. Artsen voor Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte. Met praktische en vernieuwende projecten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

  Stichting Ambulance Wens
  Deze stichting heeft als doel om een laatste wens (speciale bezoeken/uitjes) van terminale patienten in vervulling te laten gaan met vrijwilligers en een eigen ambulance

  Stichting Doe een wens
  Make-A-Wish Nederland vervult de wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte met het doel ze kracht te geven.

  UWV Perspectief
  Ervaringsverhalen van arbeidsongeschikten, handige tips en links

  VGN
  De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie die opkomt voor de belangen van aanbieders in de gehandicaptenzorg.

  Wehelpen.nl
  Met wehelpen.nl kun je hulp vragen en hulp aanbieden. Ook kun je samen met bekenden zorgen voor een hulpnetwerk voor een ander.

  Zorgbelang Nederland
  In Nederland zijn 13 regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg.

   

Vind zorg, hulp en informatie

 

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt.

Lees hier wat de gevolgen van de Miljoenennota 2020 zijn voor zorg en welzijn

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante