Vergoedingen en regelingen voor mantelzorgers

Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal regelingen of vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen. Hieronder staan de mogelijkheden (op basis van de informatie van MEZZO) op een rij.

 

Kortdurend verlof

Kortdurend zorgverlof is verlof dat u kunt opnemen als u moet zorgen voor een ziek kind of een zieke partner, vader of moeder. Het geldt dus niet voor de zorg voor een schoonouder, broer, zus of vriend. Uw salaris wordt tijdens het verlof voor 70% doorbetaald.

Per jaar kunt u maximaal twee keer het aantal uren opnemen dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, kun u per jaar 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen. Dat hoeft u niet in één keer te doen. In overleg met uw werkgever kunt u ook meerdere keren een deel van de uren opnemen. Meer informatie

 


Advertentie

Langdurend verlof

Langdurend zorgverlof is verlof dat u kunt opnemen als u voor langere tijd moet zorgen voor een ernstig ziek kind, partner, vader of moeder, schoonouder, broer, zus of vriend of iemand anders uit uw sociale omgeving.

Per jaar mag u twaalf weken lang zorgverlof opnemen voor maximaal de helft van het aantal uren dat u werkt. U blijft dus een aantal uren per week werken. In overleg met uw werkgever kunt u de verlofuren ook anders spreiden, maar u moet ze wel binnen achttien weken opnemen. Meer informatie.

Vervangende zorg of respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. Wat is respijtzorg precies, waar is het aanbod te vinden en hoe zit het met de financiering? Meer informatie

Op vakantie

Mantelzorgers moeten meestal veel regelen voordat ze op vakantie kunnen. De zorg moet immers overgenomen worden. Het komt hard aan als de vakantie niet door kan gaan of vroegtijdig afgebroken moet worden.

Annuleringsverzekering
Er is een verzekering die in al deze gevallen de annuleringskosten dekt: de Mantelzorg Annuleringsverzekering. Allianz Global Assistance ontwikkelde deze verzekering op initiatief van Mezzo. Alleen Mezzo-leden kunnen de verzekering afsluiten.

Reisverzekering
Naast de annuleringsverzekering kunt u ook de Mantelzorg Reisverzekering afsluiten. Deze dekt onvoorziene kosten door ziekte, ongeval of diefstal in uw vakantie. Bovendien kunt u in geval van nood een beroep doen op de Mondial Assistance alarmcentrale. U krijgt direct hulp in het Nederlands. De hulpverleners zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk naar huis kunt. Zo kunt u met een gerust gevoel op vakantie!

Vergoedingen van zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Ook worden soms de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed. De Consumentenbond onderzocht voor Mezzo welke zorgverzekeraars in 2015 welke vergoedingen bieden. Bekijk het vergoedingenoverzicht. Mantelzorgers krijgen korting bij Menzis


Tegemoetkomingen voor extra zorgkosten

Degene die u verzorgt maakt mogelijk veel zorgkosten vanwege zijn ziekte of beperking. Voorheen kwam de Rijksoverheid daarin tegemoet met de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer).

Nu deze regelingen zijn afgeschaft, kunt u om een tegemoetkoming vragen bij uw gemeente. Deze bekijkt per situatie wat er mogelijk is. Elke gemeente bepaalt zelf welke regelingen zij daarvoor inzet en welke criteria zij hanteert. Bekijk daarnaast de mogelijkheden voor belastingaftrek van hoge zorgkosten.

Vergoeding reiskosten

Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Woont u samen met degene die u verzorgt? En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten. Lees meer over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Extra kinderbijslag

Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen per 1 januari 2015 in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging. Alleenverdieners en alleenstaande ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen daarbovenop nog een extra bedrag aan kinderbijslag. Kijk voor meer informatie op de pagina kinderbijslag 2015 van de Rijksoverheid.

Parkeerbeleid en –vergoedingen

Een aantal gemeenten verstrekt aan mantelzorgers een parkeervergunning. Daarmee kunt u voordeliger parkeren in de buurt van degene voor wie u zorgt. Informeer ernaar bij de gemeente waar deze persoon woont.

Openbaar vervoer

Kan degene die u verzorgt door een handicap niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kan hij voor u een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen bij Argonaut. U reist dan gratis mee. De OV-begeleiderskaart is geldig in treinen, metro's, trams, bussen en Regiotaxi. Lees meer over de kaart op de website ovbegeleiderskaart.nl.

Mantelzorgcompliment

Per 1 januari 2015 is de landelijke regeling voor de financiële waardering van mantelzorgers (het mantelzorgcompliment) vervallen. De gemeente is vanaf heden verantwoordelijk voor de verstrekking van een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers van hun inwoners. Informeer naar de mogelijkheden bij uw gemeente.

Mantelzorgcompliment en erfbelasting

Per 1 januari 2015 is het mantelzorgcompliment afgeschaft. Het is dit jaar nog wel mogelijk gebruik te maken van de partnervrijstelling voor de erfbelasting. Als een mantelzorgcompliment is verkregen in 2014 is de partnervrijstelling van toepassing bij een overlijden in het kalenderjaar 2015. Als is voldaan aan alle voorwaarden. Naar de gevolgen van het vervallen van het mantelzorgcompliment voor de partnervrijstelling na 2015 wordt door het kabinet nog gekeken. Meer informatie

Belastingaftrek

Wat u precies aan zorgkosten kunt aftrekken, leest u in Belastingen 2014, specifieke zorgkosten. Op www.meerkosten.nl vindt u informatie over andere belastingvoordelen zoals:

Meer informatie

Uitkeringen

Ontvangt u als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan kunt u soms een vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht. Hieronder leest u wanneer dat zo is en welke bijzonderheden er nog meer voor u gelden.

  • WW uitkering

Ontheffing sollicitatieplicht
Ontvangt u een WW-uitkering en zorgt u minimaal drie maanden twintig uur per week voor een ander? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een ontheffing van uw sollicitatieplicht. Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden. Die periode moet u gebruiken om vervangende zorg te regelen.

Mantelzorgforfait
Heeft u in de jaren voordat u werkloos werd mantelzorg verleend? En werd dit betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan heeft u mogelijk recht op het mantelzorgforfait. Dit betekent dat de jaren waarin u de zorg verleende voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor uw WW-uitkering.

  • Bijstandsuitkering
Vrijstelling sollicitatieplicht

Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers. Wel verleent een aantal gemeenten vrijstelling van de sollicitatieplicht aan mantelzorgers met een intensieve zorgtaak. De gemeente bepaalt dit per individuele situatie. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Lees meer over de verplichtingen bij een bijstandsuitkering op de website van de Rijksoverheid.

Tegenprestatie
Gemeenten mogen mensen met een bijstandsuitkering vragen om naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Het gaat dan om onbetaalde, maatschappelijke taken. Daarbij kunnen zij een uitzondering maken voor mantelzorgers en mensen die al veel vrijwilligerswerk doen. Of dat gebeurt, verschilt per gemeente. In geen geval kunnen gemeenten mantelzorg verplichten, ook niet als tegenprestatie.

Financieel zakboekje 2016 - Vol tips en weetjes

Mezzo biedt dit Financieel zakboekje van 112 pagina’s aan vol tips en weetjes voor mantelzorgers. Hiermee krijgt u meer inzicht en kunt u met meer kennis de verschillende instanties tegemoet treden. Bestel of download hier het Financieel zakboekje 2016


Bron: MEZZO - landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante