Veranderingen voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers

Het kabinet wil dat gemeenten en professionals bij zorg en ondersteuning aan zorgbehoevenden en de ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking bij hun zelfredzaamheid en/of participatie meer rekening houden met mogelijkheden voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ook wil het kabinet dat gemeenten meer aandacht hebben voor de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers en de vrijwilliger. Daarom is de positie van mantelzorgers en vrijwilligers in de Wmo 2015 en in de Wlz versterkt.

Gemeenten verzorgen de ondersteuning in de thuissituatie aan de burger en diens mantelzorger op basis van de Wmo 2015. Zij kunnen hierdoor meer dan rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van mensen. Ook kunnen gemeenten beter de verbinding leggen tussen zorg en welzijn. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld vraagstukken rondom mantelzorg beter geadresseerd worden.

De verzekeraars organiseren de medische zorg thuis, in overleg met gemeenten. Voor iedereen in Nederland is vanaf 1 januari 2015 de wijkverpleegkundige zorg beschikbaar via het basispakket.

Door de andere organisatie van zorg en ondersteuning is het belangrijk dat de mantelzorger, de zorgvrijwilliger en de professionele hulpverlener hun zorg en ondersteuning beter op elkaar afstemmen.

Zorg voor nu en in de toekomst

Mensen blijven langer in hun eigen omgeving wonen en stellen andere eisen aan kwaliteit van leven. De hervorming van de langdurige zorg sluit hierbij aan. Centraal staat meer onderlinge betrokkenheid tussen mensen, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen en niet eenzaam zijn. En een goede balans tussen informele en formele zorg. Dit draagt eraan bij dat de zorg betaalbaar en dat iedereen in de toekomst de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Positie mantelzorger bij begeleiding en ondersteuning

Krijgt iemand ondersteuning van de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)? Bij een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning van een inwoner, gaat diens gemeente na wat de burger en zijn mantelzorger zelf kunnen doen. De gemeente betrekt hierbij dus ook de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger.

De gemeente bekijkt of en welke aanvullende ondersteuning van professionele hulpverleners en/of vrijwilligers nodig is. Deze integrale blik stelt gemeenten in staat de client en diens mantelzorger goed toe te rusten. De ondersteuning kan bestaan uit een algemene voorziening en/of een maatwerkvoorziening. Waar nodig en mogelijk is daarbij oog voor het verlichten van de zorgtaak van de mantelzorger.

Positie mantelzorger bij langdurige zorg

In de Wlz staat dat langdurige zorg beschikbaar blijft voor de mensen die dit echt nodig hebben. De Wlz is er voor een kwetsbare groep mensen bij wie sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg per dag in de directe nabijheid. Over het algemeen wordt de zorg ingevuld via een zorgplanbespreking. In de Wlz staat dat de mantelzorger desgewenst betrokken moet worden bij de zorgplanbespreking.

Ondersteuning voor de mantelzorger

Mantelzorgers moeten zelf op tijd ondersteuning krijgen, zodat de mantelzorger zijn zorgtaken goed kan volhouden. De gemeente moet bij het onderzoek naar een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning van een inwoner de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van diens mantelzorger meenemen. Belangrijk daarbij is dat de gemeente oog heeft voor de draagkracht en draaglast van de mantelzorger, zodat overbelasting zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door de zorg tijdelijk over te laten nemen door professionele krachten of vrijwilligers (respijtzorg).

De gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning aan inwoners en hun mantelzorg, zoals de respijtzorg. Gemeenten hebben in 2014 € 6 miljoen extra gekregen om activiteiten in te zetten die leiden tot een betere ondersteuning van mantelzorgers.

Tijdelijke professionele verpleging en verzorging wordt in principe geregeld via de huisarts of de wijkverpleegkundige in uw buurt.

Samenwerking informele en formele zorg

De professionele zorgverlener moet de mantelzorger steeds meer als gelijkwaardige partner bij de zorg en ondersteuning beschouwen. Daarnaast moet een professional zoals de wijkverpleegkundige oog hebben voor de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger en alert zijn op eventuele (dreigende) overbelasting van de mantelzorger. Bij de indicatiestelling door de wijkverpleegkundige kan rekening worden gehouden met de belastbaarheid van de mantelzorger.

Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft hiervoor een toolkit voor p rofessionals ontwikkeld.

Mantelzorgcompliment

Per 1 januari 2015 vervalt de landelijke regeling voor de financiële waardering van mantelzorgers (het mantelzorgcompliment). De gemeente is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de verstrekking van een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers van hun inwoners.

Het ministerie van VWS, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben, in samenwerking met Mezzo, een informatiekaart voor gemeenten uitgebracht. Deze kaart laat gemeenten zien hoe ze kunnen aansluiten bij behoeften van mantelzorgers.

Verdere ontwikkeling van informele zorg

Het kabinet heeft samen met partijen uit de zorg- en welzijnketen (waaronder organisaties voor mantelzorgers en vrijwilligers en gemeenten) de Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning ter hand genomen. Hierin staan 4 thema’s, acties en aanbevelingen voor een betere ondersteuning van mantelzorgers en begeleiding van vrijwilligers. De betrokken partijen zullen de volgende 4 thema’s de komende periode oppakken:

  • samenwerking tussen formele en informele zorg en ondersteuning;
  • goed toerusten van mantelzorgers en zorgvrijwilligers;
  • Deskundigheidsbevordering bij zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers;
  • vrijwilligers nieuwe stijl.

Daarnaast investeert het kabinet € 4 miljoen in het programma In voor mantelzorg. Dit programma richt zich op betere samenwerking tussen professionals en mantelzorgers.

Bron: Rijksoverheid

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante