ActiZ: Maatwerk kan € 1,2 miljard besparen in de ouderenzorg

24-09-2012 15:22

Een fundamentele organisatiewijziging van de langdurige zorg is noodzakelijk om de zorg voor ouderen toegankelijk en betaalbaar te houden. ActiZ doet daarvoor een aanbod aan de politiek en de samenleving in een Deltaplan Ouderenzorg. De oplossing is maatwerk voor individuele cliënten en een afbraak van de bureaucratie in de branche. Om op die manier de kosten voor de ouderenzorg in 2017 met € 1,2 miljard per jaar te verminderen.

Het Centraal Planbureau (CPB) raamt voor de komende jaren een demografische groei van 4% per jaar (exclusief inflatie), wat een evenredige budgetgroei voor de ouderenzorg betekent. ActiZ heeft berekend dat een besparing van € 145 miljoen in 2013, oplopend tot € 1,2 miljard in 2017 in de ouderenzorg mogelijk is. Hiermee wordt de verwachte jaarlijkse kostengroei van 4,0% (exclusief inflatie) gedempt tot 2,0% in 2017.

Afspraken
Om dit te kunnen realiseren, wil ActiZ duidelijke afspraken met het nieuwe kabinet maken over deze kostenbeheersingsmaatregel en de daarbij behorende voorwaarden. Gelet op het belang en het aandeel van de ouderenzorg (2/3 van de AWBZ-kosten) vinden wij een convenant met de overheid, cliëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten over dit Deltaplan Ouderenzorg dan ook niet meer dan logisch.
ActiZ geeft hiermee invulling aan een breed gedragen opvatting (waaronder het zojuist gepubliceerde SER-advies en de Agenda voor de zorg), dat vooral de AWBZ ingrijpend hervormd moet worden.

Uitgangspunten Deltaplan
Om dit Deltaplan Ouderenzorg te realiseren, stelt ActiZ de volgende uitgangspunten:
1. de bestedingsmacht ligt bij de cliënt;
2. de cliënt maakt met de zorgaanbieder afspraken over de te leveren zorg die de cliënt echt nodig heeft;
3. het is van cruciaal belang dat de overheid alle overbodige regels schrapt, waardoor de zorgorganisaties flexibeler en efficiënter kunnen werken.

De cliënt aan het stuur
ActiZ geeft al langere tijd aan dat door preventie, het betrekken en ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers en de inzet van technologie mensen langer thuis kunnen blijven wonen en (daardoor) minder gebruik hoeven maken van zorg. Daar willen we de komende periode nog meer nadruk op leggen. Ook als mensen uiteindelijk toch langdurige zorg nodig hebben, is ActiZ van mening dat zij zoveel mogelijk eigen regie moeten houden. Vandaar dat de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) de bestedingsmacht moet hebben om in dialoog met de zorgorganisatie van zijn keuze, die zorg in te kopen, waar hij behoefte aan heeft. De zorgorganisatie gaat niet langer uit van standaard zorgpakketten, maar levert maatwerk per individu. In dit nieuwe model legt de zorgorganisatie verantwoording af aan de cliënt. ActiZ is ervan overtuigd dat dit leidt tot geringere zorgkosten per cliënt, omdat nadrukkelijk wordt gekeken wat in het individuele geval nodig is.

Minder regels is meer tijd voor zorg
Al jaren probeert ActiZ met de overheid te komen tot mogelijkheden om regelgeving en administratieve lasten drastisch te verminderen. In het Deltaplan Ouderenzorg maken we hier rigoureus werk van, want zorgprofessionals moeten naar onze mening de meeste tijd van hun werk besteden aan het leveren van goede, persoonlijke zorg. De eerste resultaten van projecten rond regelarme zorg tonen dit effect al aan. ActiZ pleit er dan ook voor om heldere afspraken met het kabinet te maken over het afschaffen van alle overbodige regels, waardoor de zorgorganisaties flexibeler en efficiënter kunnen werken. Daarbij staat uiteraard volledige transparantie naar alle betrokkenen, over de (kwaliteit van de) zorg die wij leveren, voorop.

Agenda voor de zorg en SER-advies
Bovenstaand aanbod van ActiZ aan de politiek en samenleving is helemaal in lijn met de Agenda voor de zorg die vandaag is verschenen. De Agenda voor de zorg is een gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van consumenten, cliënten, zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars (*). Zij doen gezamenlijk een aanbod aan het nieuwe kabinet om de zorg verder te verbeteren en daardoor een belangrijke bijdrage te leveren aan de beheersing van de zorguitgaven. De Agenda bevat voorstellen rond negen thema’s, waarbij de kracht ligt in een integrale aanpak van de gezondheidsproblematiek over sectoren heen. Ook het dit weekend gepubliceerde SER-advies stelt de hervorming van de AWBZ voor, waarin voor met name de ouderenzorg ingrijpende veranderingen worden aangegeven.

(*) De Agenda voor de zorg wordt onderschreven door ActiZ, CSO de koepel van ouderenorganisaties, GGD Nederland, GGZ Nederland, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), de patiëntenfederatie NPCF, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten (OMS), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Bron: ActiZ

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante