Belangrijkste onderwerpen begroting 2015 Zorg & Welzijn

17-09-2014 14:19

Hieronder de belangrijkste onderwerpen uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2015. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Bekijk ook "Gevolgen miljoenennota 2015 voor zorg & welzijn" voor een uitgebreid en puntsgewijs overzicht van de voorgnomen plannen. Hierin is tevens een deel van Sociale zaken & Werkgelegenheid meegenomen.

 

Zorg
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om onder meer ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten bepalen zelf op welke manier ze dat doen. Er is een overgangsregeling gemaakt voor mensen die nu een AWBZ-indicatie hebben en in 2015 een beroep moeten doen op de gemeente.

Zie ook: onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

  • Jeugdwet

Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit geldt voor specialistische hulp, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Bestaande rechten op (jeugd)zorg blijven tot en met 31 december 2015 in stand. Voor zover mogelijk, is de gemeente verplicht te zorgen dat de zorg bij dezelfde aanbieder door kan gaan.

Zie ook: onderwerp Hervorming langdurige zorg en  Nieuwe Jeugdwet 2015

  • Wijkverpleging

Vanaf 2015 zit de vergoeding voor de wijkverpleging in het basispakket van de zorgverzekeringswet. De eigen betalingen voor verpleging en verzorging komen hiermee te vervallen. Net als de huisarts valt de wijkverpleging niet onder het verplicht eigen risico. De wijkverpleegkundige krijgt zelf een meer centrale rol in de buurt. Met veel vrijheid om de zorg zelf in te richten en te coördineren. Samen met de huisarts vormt de wijkverpleegkundige een belangrijke schakel voor goede zorg in de buurt.

Zie ook: onderwerp Verpleging, verzorging en langdurige GGZ in de zorgverzekering

 

  • Persoonsgebonden budget (pgb)

Vanaf 2015 krijgt de budgethouder het persoonsgebonden budget (pgb) niet meer op zijn eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het budget. De SVB voert in opdracht van de pgb-houders betalingen aan zorgverleners uit.

Zie ook: onderwerp Persoonsgebonden budget (pgb)

 
Betaalbaarheid zorg 
Deze afbeelding laat de gemiddelde zorgkosten per volwassene zien in de periode 2011-2015.
 
  • Zorgnota

Voor alle behandelingen in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken die vanaf 1 juni 2014 zijn gestart, krijgen patiënten een duidelijke zorgnota van hun zorgverzekeraar. Dit is te raadplegen via de website van hun zorgverzekeraar. Ook staan er meer gegevens over de behandeling op de nota. Bijvoorbeeld de zorgtaken van de medisch specialist en ondersteunend personeel. Een goed leesbare zorgnota geeft beter inzicht in de eigen zorgkosten.

Zie ook: Wat staat er op de zorgnota van het ziekenhuis?

  • Eigen risico

De kostengroei in de zorg staat op het laagste niveau van de eeuw. Daarom blijft de indexatie van het eigen risico beperkt. Ondanks de overhevelingen en de uitbreiding van het basispakket stijgt het eigen risico in 2015 met € 15 naar € 375. Daarnaast vervallen de eigen betalingen voor verpleging en verzorging.

  • Premie

Voor 2015 raamt VWS een nominale zorgpremie van € 1211 op jaarbasis. Dit betekent een verhoging van iets minder dan € 10 per maand ten opzichte van 2014. De premie komt daarmee naar verwachting uit op het niveau van 2012 en 2013. De stijging heeft vooral technische oorzaken, zoals de uitbreiding van het basispakket met de wijkverpleging. Ook hebben werkgevers in 2014 teveel betaald en burgers te weinig. Dit wordt rechtgetrokken in 2015. De zorgverzekeraars bepalen zelf de daadwerkelijke premie. Deze maken zij voor eind november 2014 bekend.

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante