Concept wetsvoorstel Wmo 2015

04-10-2013 14:20

In de visiebrief Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg uiteengezet. In de brief is aangekondigd dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 een brede verantwoordelijkheid krijgen voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Van gemeenten wordt verwacht dat zij maatwerk bieden in de ondersteuning van mensen met een beperking in hun participatie in de samenleving en hen ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Om dit te realiseren, zal de huidige Wmo herijkt worden. De Tweede Kamer zal later dit jaar een integraal herzien wetsvoorstel ontvangen.

De afgelopen maanden heeft de voorbereiding van dit wetsvoorstel ‘Wmo 2015’ plaatsgevonden. Voor een breed draagvalk en goede input zijn verschillende cliëntenorganisaties, aanbieders van zorg en welzijn, gemeenten en betrokken uitvoeringsorganisaties geconsulteerd.

Inmiddels is deze consultatiefase afgerond en is het concept wetsvoorstel, na aanpassing op basis van de inbreng van genoemde partijen, aangeboden aan de Raad van State voor advies. Tot het moment van aanbieding aan de Tweede Kamer is deze definitieve versie van het wetsvoorstel niet openbaar.

Om ook anderen de gelegenheid te bieden kennis te nemen van het concept wetsvoorstel Wmo 2015 treft u op deze pagina de betreffende concept wetteksten aan. Het betreft hierbij de concept wettekst en toelichting die op 16 augustus ter informatie aan de geconsulteerde partijen zijn toegezonden.

Dit wetsvoorstel bevat een nieuwe regeling op basis waarvan de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners.

De regering geeft met dit wetsvoorstel, dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vervangt, uitwerking aan het deel van de maatregelen die in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ zijn opgenomen en betrekking hebben op de decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor langdurige ondersteuning aan gemeenten. De regering bouwt met dit wetsvoorstel voort op de ervaringen die zijn opgedaan met de Wmo sinds 2007 en doet voorstellen voor het uitbreiden van de verantwoordelijkheid van gemeenten voor maatschappelijke ondersteuning.

Gemeenten worden met dit wetsvoorstel verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen, welke erop gericht is dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen of voor mensen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met de risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.

 

Bron: Rijksoverheid


 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante