Gevolgen Lente-akoord in de zorg op een rij

30-05-2012 14:53

Vrijdagmiddag 25 mei 2012 is de Voorjaarnota 2012 en Begrotingsakkoord 2013: 'Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd'  voorgelegd aan de Tweede kamer. Dinsdag 29 mei j.l. werd in de Tweede Kamer het debat over de begroting van 2013 gevoerd.

Het akkoord moet vervolgens nog doorgerekend worden door het CPB. Die doorrekening volgt op 14 juni 2012 wanneer het CPB de middellange termijnraming presenteert, inclusief het effect van opgeschortte controversiële onderwerpen.

Overzicht zorgmaatregelen uit de Voorjaarsnota 2012

 

Curatief

 • Vanaf 2013 wordt er honderd miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor preventie en palliatieve zorg
 • De rollator en overige eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen verdwijnen uit het basispakket
 • Het eigen risico wordt verhoogd naar 350 euro, er vindt wel compensatie plaats via de zorgtoeslag voor de lage inkomens
 • Cliënten die in een instelling voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra) verblijven gaan een eigen bijdrage voor verblijfskosten van 7,50 euro per dag betalen als gedeeltelijke compensatie voor niet-zorgkosten (voeding en verblijf)
 • Voor gehoortoestellen vervalt de huidige maximum vergoeding en er dient een eigen bijdrage van 25 procent worden betaald. Er wordt duidelijk omschreven wanneer mensen er aanspraak op kunnen maken.
 • Er wordt een bestuurlijk akkoord met de veldpartijen in de curatieve GGZ gesloten om forse besparingen te realiseren
 • De eigen bijdrage in de curatieve GGZ wordt verzacht om zo toegang tot deze zorg voor kwetsbare groepen te garanderen
 • Er komt een onderzoek naar de norminkomens voor medisch specialisten

 • De tarieven van de kaakchirurgie worden aangepast
 • Gelijkschakeling vergoedingsbedrag vervolgopleidingen (opleidingsfonds)

Landurige zorg

 • Mensen in de AWBZ die relatief weinig zorg nodig hebben (ZZP 1-3), zullen minder snel in een instelling geplaatst worden en sneller thuis zorg krijgen
 • De tariefsverhogingen GGZ, GHZ en PGB intramuraal worden ongedaan gemaakt
 • De groeiruimte van de ABWZ wordt verlaagd en afhankelijk van de demografische ontwikkelingen
 • Het onder contracteerruimte brengen van bovenbudgettaire vergoedingen
 • De vergoeding van de vervoerskosten voor instellingen gaat omlaag. De tarieven voor het vervoer van en naar instellingen voor dagbesteding en behandeling in groepsverband worden op gelijke hoogte gebracht
 • Het vermogen gaat een grotere rol spelen bij de hoogte van de eigen bijdrage in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De vermogensinkomensbijtelling gaat omhoog van 8 naar 12 procent
 • Toekomstbestendiger maken persoonsgebonden budgetten
 • IQ-maatregel (dat mensen met een IQ tussen de 70 en 85 geen extra zorg meer zouden krijgen) is teruggedraaid

Overig

 • BTW heffing op niet-BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) geregistreerden
 • Dichten fiscale weglek zorgmaatregelen

Klik hier voor een toelichting op de zorgmaatregelen

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante