Herbeoordeling overgangscliënten AWBZ/Wmo forse opgave in korte tijd

24-07-2015 16:54

Het herbeoordelen voor de Wmo van cliënten met een AWBZ-indicatie en overgangsrecht (tot uiterlijk 31 december 2015) betekent voor gemeenten een forse opgave. In korte tijd moet een grote hoeveelheid meldingen, gesprekken en onderzoeken plaatsvinden.

Veel gemeenten zijn al bezig met het inplannen en uitvoeren van de herbeoordelingsgesprekken van mensen waarvan het overgangsrecht dit jaar afloopt. Maar de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) krijgt ook signalen dat dit proces meer tijd vraagt dan voorzien. Gemeenten verwachten dat de meeste herbeoordelingen, onderzoeken en gesprekken in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden.

Toelichting

De gemeente moet zorgen voor een tijdige herbeoordeling van de ondersteuningsaanvraag. In een korte toelichtende notitie beschrijft de VNG waarmee de gemeenten rekening moeten houden, wat ze kunnen doen om de herbeoordelingen te spreiden, en - tot slot - de ondersteuning van de herbeoordelingsopgave door het CIZ en het OTD.

1. De wettelijke verplichtingen

Het gemeentebestuur heeft volgens art 2.1.1. van de Wmo 2015 de plicht om te zorgen voor maatschappelijke ondersteuning. Dat is de basis voor het recht op ondersteuning van ingezetenen die ervoor in aanmerking komen, en voor de plicht van het gemeentebestuur om daarin te voorzien.

Op grond van de leden 1 en 3 van artikel 8.3 houden cliënten die op 31-12-2014 een AWBZ-indicatie hadden welkedoorloopt tot na 31-12-2015 hun rechten en verplichtingen tot maximaal 31-12-2015: die rechten en verplichtingen geld en vanaf 1-1-2015 jegens het college. Het college voert in die overgangsperiode uit wat onder de AWBZ was toegekend en bepaald.

Cliënten met een indicatie voor Beschermd Wonen in de vorm van 'zorg in natura’ hebben volgens het eerste lid van artikel 8.4 een overgangsrecht van maximaal 5 jaar. Over deze cliënten gaat het hier niet. Van cliënten met een indicatie voor Beschermd Wonen in de vorm van een pgb, moet de gemeente voor 31-12-2015 wel beoordelen of het pgb nog de juiste verstrekkingsvorm is.

Na het verlopen van de overgangstermijn gaat een nieuwe situatie in. Het college moet herbeoordelen op basis van het rechtsregime van de Wmo 2015. Voor de gemeente zijn dit nieuwe cliënten. Dit betekent ook dat de gemeente bij  verandering van het ondersteuningsaanbod geen rekening hoeft te houden met een redelijke overgangstermijn. Het nieuwe ondersteuningsaanbod kan na het verlopen van de indicatie direct ingaan.

De gemeente moet zorgdragen voor een tijdige herbeoordeling van de ondersteuningsaanvraag.

Gelet op de wettelijke termijnen waarbinnen de gemeente het onderzoek moet verrichten (6 weken) en moet besluiten op de aanvraag voor een maatwerkvoorziening (2 weken), zal het herbeoordelingstraject voor cliënten met een zorg in natura-voorziening uiterlijk op 1 november van start moeten gaan om voor 1-1-2016 een beschikking af te kunnen geven.

2. Grote opgave

Het aflopen van het overgangsrecht brengt een grote hoeveelheid werk met zich mee, doordat een grote hoeveelheid meldingen en onderzoeken in vrij korte tijd moeten plaatsvinden. De VNG heeft signalen van gemeenten ontvangen dat zij deze groep (overgangscliënten met pgb en zorg in natura) niet op tijd kunnen herbeoordelen.

De redenen die daarvoor genoemd worden zijn:

  • De omvang van de groep waarvan de indicatie op hetzelfde moment afloopt. Dit is een ongebruikelijke situatie, die de reguliere capaciteit van een gemeente overstijgt.
  • Capaciteitsprobleem binnen de formatie; er moeten in korte tijd veel extra tijdelijke consulenten worden aangetrokken en alle gemeenten vissen in dezelfde beperkte vijver. Er is een tekort aan ervaren consulenten.
  • Gemeenten willen zorgvuldig herbeoordelen en moeten dat doen in het licht van een forse bezuinigingsopdracht (korting van 20%). Dat vraagt tijd.

3. Spreiding aantal herbeoordelingen

Als een gemeente verwacht niet alle cliënten op tijd geherindiceerd te hebben dan kan zij het volgende overwegen:

  • Gemeente kan besluiten per direct 'vervroegd’ te gaan herbeoordelen. Cliënten krijgen dan zo snel als mogelijk een gesprek en een beschikking die ingaat op 1-1-2016
  • Gemeente kan de herbeoordelingen van alle overgangscliënten administratief verlengen bijvoorbeeld tot 1 april 2016 of 1 juli 2016. De cliënten krijgen dan een brief waarin de gemeente hen meedeelt dat de indicatie nog maximaal doorloopt tot een nader te bepalen datum waarin ze recht houden op dezelfde ondersteuning, dan wel totdat een nieuwe Jeugd/Wmo-indicatie is afgegeven. Op die manier creëert de gemeente meer tijd om de herbeoordeling zorgvuldig af te handelen. Gemeente moeten er opletten dat de aanbieder op de hoogte gesteld wordt van de verlenging.
  • Gemeente kan bepaalde doelgroepen wel binnen de wettelijke termijnen herbeoordelen en andere groepen administratief verlengen tot een datum in 2016. Het college zal de keuze voor om bepaalde doelgroepen eerder te herbeoordelen dan andere groepen moeten motiveren op grond van een door de gemeenteraad vastgesteld prioritering herbeoordelingskader.
  • Gemeente kan bepaalde groepen cliënten een nieuwe beschikking geven waarbij de ondersteuning wordt gecontinueerd, zonder dat eerst een onderzoek is gedaan.

Het zelf administratief verlengen van indicaties betekent wel dat een gemeente het risico loopt dat zij de bezuiniging op de Wmo-taken niet haalt. De herbeoordelingen hebben namelijk ook tot doel om na te gaan waar de gemeente besparingen kan realiseren.

Bekijk hier de officiele notitie

Bron: VNG

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante