Hulp geboden: verkenning van mogelijkheden en grenzen van informele hulp

18-09-2014 10:24

Nederland staat aan de vooravond van een van de grootste transities in de geschiede­ nis van onze verzorgingsstaat: de omslag naar een participatiesamenleving. Van de burger wordt steeds meer verwacht. Zo zullen mensen die ondersteuning nodig hebben, deze eerst moeten zien te krijgen van hun eigen netwerk; pas daarna kunnen ze een beroep doen op de overheid, instellingen en professionals.

 

Informere hulp

De overheid veron­derstelt de beschikbaarheid van een groot potentieel aan informele hulp: mensen die mantelzorg willen geven of vrijwilligerswerk willen doen. De vraag is of dit terecht is: willen en kunnen mensen elkaar verzorgen en ondersteunen, en hoe ver kan die hulp gaan? Om te achterhalen hoe Nederlanders hierover denken, heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) groepsgesprekken gevoerd met mantelzorgers, met vrij­willigers en met mensen die geen informele hulp verlenen. Ook beroepskrachten van  uiteenlopende organisaties zijn in het onderzoek betrokken.

 
Bereidheid om hulp

Uit dit onderzoek blijkt dat de bereidheid om hulp te geven sterk samenhangt met de relatie: mensen willen vaak graag de eigen familie helpen. Het feit dat er in Nederland al zo veel mantelzorgers zijn, bevestigt dit. Wel lopen mensen tegen grenzen aan: te lang intensief hulp bieden kan leiden tot overbelasting, zeker als je die hulp alleen geeft. Met waardering, erkenning, ondersteuning en begeleiding is de hulp vol te houden. Dit geldt niet alleen voor mantelzorgers, maar ook voor vrijwilligers. Het is aan gemeenten om die waardering en ondersteuning vorm te geven. Deze publicatie schetst een aantal aan­dachtspunten en dilemma’s voor gemeenten, maar ook voor organisaties die betrokken zijn bij de informele hulp.

 
Aandachtpunten mantelzorg
 • Biedt mantelzorgers erkenning en neem ze serieus (als zij om ondersteuning vragen of in de zorgverlening door hen als gelijkwaardige zorgverleners te beschouwen). Dat geldt voor gemeente, beroepskrachten en werkgevers.
 • Biedt laagdrempelige voorzieningen waar de mantelzorger voor vragen of ondersteu­ning terecht kan, waaronder administratieve en psychosociale steun.
 • Zorg voor voldoende en toegankelijke respijtzorg zoals nachtopvang, logeerhuizen, dagbesteding en passende ondersteuning door vrijwilligers. 
 • Zorg dat beroepskrachten verder kijken dan alleen de zichtbare mantelzorgers en dat zij mantelzorgers stimuleren de taken met anderen in het netwerk te delen. 
 • Zorg dat beroepskrachten mantelzorgondersteuning in hun takenpakket krijgen en competenties bezitten voor samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers. 
 • Biedt voldoende ondersteuning door professionals of vrijwilligers voor mensen die geen geschikte mantelzorgers in hun nabije omgeving hebben. 
 • Stimuleer werkgevers om voor werknemers met een mantelzorgtaak oplossingen op maat te zoeken om arbeid en zorg te combineren, zoals flexibele werktijden of thuis­ werken. 
 • Zorg dat scholen zich er voldoende van bewust zijn dat er ook jonge mantelzorgers zijn.

 

Aandachtspunten vrijwilligers
 • Heb als gemeente en als cliënt realistische verwachtingen van de inzet van vrij­ willigers: zij verhogen vooral het welzijn van mensen maar doen geen taken op het terrein van de zorg.
 • Schep als gemeente en als vrijwilligersorganisatie helderheid welke taken tot het ter­ rein van een vrijwilliger behoren en voor welke je beroepskrachten wilt inzetten.
 • Investeer in vrijwilligers: toon waardering en biedt begeleiding.
 • Geef meer bekendheid aan vrijwilligerswerk in de zorg: het heeft nog te weinig ‘smoel’ voor veel mensen (onbekend maakt onbemind).
 • Investeer in voldoende coördinatoren om een goede match tussen vrijwilliger en cliënten te maken, en schenk aandacht aan zowel het voortraject, de match zelf als de nazorg.
 • Biedt vrijwilligers basisvoorwaarden zoals cursussen en verzekeringen.
 • Zorg dat vrijwilligers het werk niet als een verplichting gaan ervaren.
 • Bedenk dat een vrijwilliger in zorg en welzijn ook een zekere affiniteit met hulp bie­ den aan vaak kwetsbare mensen moet hebben.
 • Denk bij het zoeken van nieuwe vrijwilligers ook aan mensen die voorheen als man­ telzorger actief waren of aan voormalige ggz­cliënten.
 • Geleide vrijwilligers kunnen – mits goed gemotiveerd en stevig begeleid – eveneens een bijdrage leveren.

 

Download

Download het rapport 'Hulp geboden' door op de afbeelding of hier te klikken

 

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau (Scp)

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante