Kortingen budgetten Wmo en Jeugd grotendeels van de baan

01-06-2015 17:11

Het kabinet besluit af te zien van de voorgenomen korting op de gemeentelijke budgetten Jeugd en Wmo voor 2015. Het beeld voor de komende jaren komt gunstiger uit dan eerder gepresenteerd. Daarmee is aan een slepende kwestie tussen Rijk en VNG een einde gekomen.

Gemeenten zullen in de toekomst niet jaarlijks worden geconfrontereerd met onzekerheden als gevolg van wat in andere zorgdomeinen (Wlz, Zvw) gebeurt. Dat hebben het kabinet en de VNG vandaag afgesproken.

De korting op de budgetten Wmo en Jeugd voor het lopende jaar is van de baan.

  • Voor de komende jaren is gekozen voor rust en stabiliteit. Een aantal onzekere posten is begrotingstechnisch naar voren gehaald. Daardoor komt het beeld gunstiger uit en is er voldoende basis voor gemeenten om de taken uit te kunnen voeren.
  • De regels voor prijs- en volume-indexatie en de systematiek van het gemeentefons blijven vanaf 2016 van kracht.
  • De aanvankelijk dreigende kortingen van € 270 miljoen in 2015 oplopend tot € 435 miljoen in 2018 zijn aanzienlijk gereduceerd. Zodra het kabinet de exacte cijfers bevestigd heeft (in de meicirculaire 2015), volgt nadere informatie!
  • Door alle herstelacties voor het pgb-trekkingsrecht maken gemeenten extra kosten, het kabinet laat daar onderzoek naar doen. Het Rijk heeft in eerder bestuurlijk overleg al laten weten de financiële en juridische gevolgen voor haar rekening te nemen.
  • Wat het budget voor Beschermd Wonen betreft, geeft de meicirculaire een andere verdeling voor 2015 en 2016. Gemeenten waar aantoonbaar de zorgcontinuïteit gevaar loopt, kunnen zich melden bij een onafhankelijke commissie.
Meer informatie

De VNG informeert de gemeenten per ledenbrief over de resultaten van het overhedenoverleg:

Bron: VNG
 
 
 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante