Maatschappelijke coalitie: keuze voor Eigen Regie in verkiezingsprogramma’s

01-06-2012 17:32

Organisaties in de Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie

De Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie vraagt politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s en vervolgens in de kabinetsformatie te kiezen voor een duurzaam en houdbaar stelsel voor zorg en maatschappelijke ondersteuning op alle levensgebieden, dat uitgaat van de behoeften en eigen regie van mensen. Eigen regie laat in acht stappen zien hoe dat kan worden bereikt.

Ieder mens heeft er behoefte aan rollen te vervullen in de samenleving. Binnen zijn familie, in zijn werkkring en in zijn vrije tijd. Dat geldt ook voor mensen die daarin gehinderd kunnen worden door ziekte of een beperking. Zij hebben dan passende zorg en ondersteuning nodig. Op die manier kunnen zij – naar vermogen – hun leven invullen en relaties onderhouden. Een mens is mens in zijn contacten met anderen. Eigen regie geeft weer dat iemand altijd de baas is over zijn eigen leven. Zowel lichamelijk, psychisch als sociaal. Eigen regie reikt verder dan alleen de zorg. Het strekt zich uit over alle levensdomeinen en drukt zich uit in de rollen die mensen kiezen en vervullen. Het gaat erom dat zorg en ondersteuning op alle levensdomeinen op zo’n manier plaatsvinden dat het bij iemand past. Bij zijn waarden, zijn keuzes en zijn sociale rollen.  

Effectiever en minder kosten

Met eigen regie sluiten we aan bij de eigen keuzes en kracht van mensen. Zo komen ze tot een maximale invulling van de taken, verantwoordelijkheden en rollen die er voor hen zijn. Eigen regie houdt mensen verantwoordelijk voor hun eigen leven, binnen de mogelijkheden die ze hebben. Ze ontvangen zorg en ondersteuning als dat nodig is. Die zorg en ondersteuning kan ook gericht zijn op het zelf organiseren. Bijvoorbeeld door het netwerk om iemand heen in te schakelen, te ondersteunen en te versterken. Een mooi neveneffect daarvan kan zijn, dat een geringer beroep op professionele zorg en ondersteuning nodig is. In combinatie met de vermindering van de bureaucratie is naar verwachting een besparing van 10% op het zorgbudget te realiseren. Zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Eigen regie kost zo minder en is effectiever.

Eigen regie betekent ook een cultuuromslag. Mensen krijgen zo de mogelijkheid om zelf na te denken over voor hen passende oplossingen. Dat versterkt het bewustzijn en vermindert de zorgvraag. Ook aanbieders en zorgverzekeraars zullen op een andere manier moeten werken en denken. Vraaggericht. Eigen regie start bij mensen en hun mogelijkheden en behoeften. Op basis van die behoeften willen we systemen bouwen. Maar dan wel systemen die mensen faciliteren. Alleen door uit te gaan van eigen regie benutten we maximaal ieders kracht en die van de samenleving. Zo kunnen we verder bouwen aan een krachtige veelzijdige, inclusieve samenleving.

Verkiezingsprogramma’s  

Om dat te bereiken vraagt Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s en vervolgens in de kabinetsformatie te kiezen voor een duurzaam en houdbaar stelsel voor zorg en maatschappelijke ondersteuning op alle levensgebieden, dat uitgaat van de behoeften en eigen regie van mensen.

Wat houdt dit in?

  • Een wettelijk recht op de keuze voor een houdbaar PGB en persoonsvolgend budget in de AWBZ, de Wet maatschappelijke ondersteuning en ook in andere domeinen. 
  • Het recht op een integrale onafhankelijke indicatiestelling (en bijbehorend budget) over de verschillende stelsels heen (zorg, onderwijs, ondersteuning en arbeid). Dat vermindert de bureaucratie en bevordert het levensbreed, integraal en vraaggericht werken.
  • Adequate keuze-informatie in de zorg en maatschappelijke ondersteuning. Alleen zo wordt het voor mensen mogelijk hun keuzerecht goed uit te oefenen. 
  • Regie van mensen op hun zorg- en participatieplan, waarover met aanbieders individuele afspraken worden gemaakt.
  • Het betrekken, ondersteunen en versterken van het sociaal netwerk van mensen. Met als positief neveneffect dat een minder groot beroep wordt gedaan op formele zorg en ondersteuning.
  • Gegarandeerde onafhankelijke en professionele cliëntondersteuning voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het voeren van hun eigen regie. 
  • Investeringen in preventie en innovatie, waardoor de eigen kracht van mensen langer en beter kan worden benut.
  • Minder bureaucratie en meer regelruimte. Zo ontstaat er ruimte voor diversiteit, kleine aanbieders en maatwerk in zorg en ondersteuning.
Bron: LOC
 
 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante