NPCF, ActiZ, ZN: Ouderenzorg moet verzekerd recht blijven

30-08-2012 14:47

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Actiz en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vinden het onverantwoord dat veel politieke partijen van de ouderenzorg een sociale voorziening willen maken in plaats van een verzekering. Dit blijkt uit de gisteren gepubliceerde CPB-doorrekening.

De gezondheidszorg, inclusief de zorg voor ouderen, dient voor alle Nederlanders gewaarborgd te blijven als verzekerd recht in een solidair en sociaal verzekeringsstelsel. Een sociale voorziening, uitgevoerd door gemeenten, leidt tot verschillen in zorg, zonder dat ouderen zelf iets te kiezen hebben. Dat is ongewenst, vinden de drie organisaties die patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars vertegenwoordigen.

Opmerkelijk is dat een aantal partijen in de tekst van hun programma’s wel uitgaat van overheveling van delen van de ouderenzorg naar de Zorgverzekeringswet, maar bij de doorrekening voor een andere variant kiezen. Dit heeft mogelijk te maken met de door het CPB gehanteerde criteria en financiële aannames.

Veranderen

De drie organisaties onderkennen wel dat er iets moet veranderen. Het systeem van ouderenzorg in de AWBZ, zoals we dat nu hebben, is op lange termijn niet te betalen. In ons land zijn we op dat gebied ook veel duurder uit dan in bijvoorbeeld Duitsland. Bovendien dreigen er in de toekomst grote personeelstekorten te ontstaan. Het aanbod van zorg moet ook beter aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen van nu. Ouderen die zorgafhankelijk worden komen nu nog te vaak in een verpleeg- of verzorgingshuis terecht, terwijl ze doorgaans het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen en de zorg dicht in de buurt of thuis krijgen. Dit stelt ze in staat om zoveel mogelijk zelf keuzes te maken, voor zichzelf te blijven zorgen en regie over hun eigen leven te blijven voeren. Zij willen dat de zorg er voor hen is als ondersteuning en niet dat zij overgeleverd zijn aan de zorg.

Om de noodzakelijke veranderingen vorm te geven pleiten NPCF, Actiz en ZN ervoor om het echte ‘zorg-deel’ van de ouderenzorg, dus verpleging en verzorging zowel in instellingen als in de thuiszorg, over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. Wat geen echte zorg is, moet niet langer uit de AWBZ, maar langs andere wegen worden gefinancierd. Het onderbrengen van begeleiding in de Wmo is daarvan een goed voorbeeld. Hiermee trekken we een heldere lijn tussen zorg en ondersteuning.

Gelijke rechten

De keuze voor het onderbrengen van de zorgcomponenten van de AWBZ in de Zorgverzekeringswet en niet bij gemeenten heeft twee belangrijke voordelen. Het eerste heeft te maken met de rechten van mensen: door te kiezen voor de vorm van een verzekering blijft gewaarborgd dat mensen recht hebben op zorg en dat die rechten (in de basisverzekering) voor iedereen gelijk zijn. We dragen de zorgkosten als maatschappij gezamenlijk. Bij die solidariteit hoort dat iedereen ook gelijke toegang heeft tot zorg. Niet onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, die dat allemaal verschillend aanbieden, maar via de zorgverzekering toegankelijk voor iedereen.

Samenhang

Het tweede voordeel van het overhevelen van de ouderenzorg naar de Zorgverzekeringswet heeft te maken met de samenhang in de zorg. Schotten tussen financiële stelsels vormen een grote belemmering bij het efficiënt inrichten en aansturen van de zorg. Dat zien we nu tussen AWBZ en Zorgverzekeringswet en – binnen die laatste wet – tussen budgetten voor de eerste en tweede lijn. Het onderbrengen van ouderenzorg bij de gemeente, los van de  eerstelijnszorg, zou grote nieuwe belemmeringen opleveren en efficiency tegengaan.

Goede ouderenzorg vraagt om één financieringskanaal, zodat afspraken over vermindering van verpleeghuiscapaciteit gepaard kunnen gaan met versterking en investeringen in ouderenzorg in de eerste lijn. Op dit moment hebben we al veel last van schotten. Een voorbeeld daarvan is de huidige bekostiging van verpleging en verzorging, deels uit de Zorgverzekeringswet (via de huisarts de zorg voor chronische aandoeningen), deels via de AWBZ (thuiszorg). Daardoor komt de functie van wijkverpleegkundige – cruciaal voor de toekomst van de ouderenzorg – niet goed van de grond. Dat kan juist wel wanneer alle verpleging vanuit de ZVW gefinancierd wordt.

Bron: NPCF

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante