Overgangsrecht 'Wlz-indiceerbaren' Jeugd en Wmo

16-10-2016 13:47

Bij de nieuwe Wlz geldt overgangsrecht voor een groep thuiswonende cliënten. Uiteindelijk blijkt een aantal toch in aanmerking te komen voor zorg en ondersteuning uit de Wmo, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet. Om inzicht te krijgen in het proces volgt hieronder informatie over welke acties er reeds zijn genomen en welke nog ondernomen moeten worden.

Eind 2014 kozen 13.000 cliënten voor het overgangsrecht Wlz. Het CIZ heeft de herindicaties van deze cliënten in juli 2016 afgerond. 74% van de cliënten kreeg een Wlz-indicatie en behoudt tot 2020 dezelfde zorg die zij had op grond van de extramurale indicatie.

26% van de cliënten voldeed niet aan de toegangscriteria voor de Wlz:

  • Deze cliënten komen in aanmerking voor zorg en ondersteuning uit de Wmo, Jeugdwet en/of de Zorgverzekeringswet. 
  • H​​​​​​et overgangsrecht van deze cliënten is verlengd tot 1 juli 2017.
  • De cliëntgegevens van deze groep moeten overgaan naar gemeenten.

Om welke cliëntgroepen gaat het?

Het betreft een groep van 3.300 cliënten, waarvan 80% jonger is dan 18 jaar.  

  • Bij de groep kinderen zijn er verschillende redenen waarom zij in aanmerking komen voor zorg en ondersteuning vanuit de gemeente en/of de Zvw.
  • Bij de 600 volwassenen gaat het vooral om cliënten met een ernstige lichamelijke beperking, die wel in staat zijn regie te voeren. 

Welke acties voeren CIZ en CAK uit?

  • Het CIZ heeft de groep Wlz-indiceerbaren die geen toegang kreeg tot de Wlz medio september 2016 een nieuw indicatiebesluit toegestuurd. Hierin staat dat zij de huidige zorg behouden tot uiterlijk 1 juli 2017 en dat de cliënt vanaf 1 juli 2017 voor zorg thuis terecht kan bij gemeente/zorgverzekeraar. 
  • Het CIZ stuurt de cliëntgegevens van de groep die ondersteuning nodig heeft vanuit de gemeente naar het CAK. Het CAK zet de gegevens per 15 oktober 2016 klaar in het beveiligde portal dat het CAK gebruikt voor gegevensverzending naar de gemeenten. 

Welke actie voert VWS uit?

VWS heeft aan Vektis opdracht gegeven gemeenten individueel te informeren over de aanbieders die nu zorg in natura leveren aan de groep Wlz-indiceerbaren in hun gemeente die teruggaan naar de Wmo en de Jeugdwet. Vektis kan dit inzicht bieden door CIZ-gegevens te koppelen aan het declaratiebestand van Vektis. Deze informatie is ook via het portal van het CAK beschikbaar. 

Welke acties moeten gemeenten uitvoeren?

De gemeente moet deze cliënten minimaal 3 maanden (dus uiterlijk 1 april 2017) voor  het aflopen van de indicatie herindiceren, zodat:

  • deze cliënten voldoende tijd hebben om hun pgb-aanvraag te onderbouwen en zich in te stellen op een nieuwe situatie
  • deze cliënten zo nodig nieuwe contracten met hun zorgverleners kunnen sluiten
  • de gemeente de ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet zonodig kan afstemmen met de zorg die de zorgverzekeraar levert. 

Bron: VNG

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante