Pgb terug in 2013

27-04-2012 21:49

Er is een streep gezet door de afschaffing van het pgb. Een meerderheid van de Tweede Kamer - GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD en CDA - kwam gisteren tot een akkoord waarin het pgb in 2013 wordt geherintroduceerd.

Het kabinet dat nu demissionair is, had het pgb afgeschaft; het zou alleen blijven bestaan voor de mensen met een verblijfsindicatie, 10% van de budgethouders. De overige 90% moest voortaan de zorg rechtstreeks van een instelling ontvangen. Maar dat is nu van de baan.

Per Saldo viert feest. De afschaffing van het pgb voor die 90% van alle (toekomstige) budgethouders wordt teruggedraaid. Als belangenvereniging gaan we nu verder om samen met de politieke partijen te gaan werken aan een sterk en solide pgb. Door op de weg die we een jaar geleden al waren ingeslagen.

Houdbaarheid

Ondanks de euforie klinken stemmen, die zeggen dat het slechts een tijdelijk akkoord is. De angst dat de nieuwe plannen na de verkiezingen op 12 september niet door zullen gaan en het pgb dan alsnog afgeschaft gaat worden, deelt Per Saldo niet. Aline Saers, directeur van de vereniging zegt daarover: "Het is geweldig dat deze partijen in het akkoord ervoor hebben gekozen het pgb weer terug te brengen. Wij denken dat de afbraak van het pgb van het afgelopen jaar is afgedwongen binnen de coalitie van de drie partijen, waarvan er nu één is afgehaakt. De PVV had haar focus vooral liggen op de zorgvragers die zoveel zorg nodig hebben, dat ze moeten worden opgenomen in een instelling. Hierdoor raakten de andere mensen die zorg nodig hebben buiten beeld. Maar in de afgelopen periode zijn al die andere zorgvragers, die de zorg thuis zo mooi, slim en voordelig regelen, weer goed naar voren gekomen. Daarom kan ik me niet anders voorstellen dan dat de meeste partijen zich achter de herintroductie van het pgb zullen scharen, ook na de verkiezingen."

Overheveling naar de gemeenten

Een andere prangende vraag is of Begeleiding en Kortdurend Verblijf nog steeds overgeheveld gaan worden naar de gemeenten. Dat is op dit moment niet duidelijk. In het akkoord dat GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD en CDA gisteren sloten, wordt hierover niets gezegd. Per Saldo verwacht dat deze overheveling op 16 mei controversieel wordt verklaard. Dat betekent dat de Tweede Kamer hierover geen besluit neemt en dat het debat hierover na de verkiezingen verder zal gaan.

'Wachtlijst'-situatie

Dit jaar zal er een soort 'wachtlijst'-situatie ontstaan. Mensen die niet in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling persoonlijke zorg en wel zelf de zorg willen regelen, zullen pas in 2013 een beroep kunnen doen op het pgb. Het gesloten akkoord is namelijk de begroting voor 2013. Mochten deze mensen nu geen passende zorg kunnen vinden bij de instellingen, bel dan met de helpdesk. Dan neemt Per Saldo direct contact op met het ministerie zodat dit zo snel mogelijk wordt opgelost.

Herintroductie pgb

Aline Saers zegt heel bewust dat het pgb geherintroduceerd wordt en niet dat de maatregelen worden 'teruggedraaid'. "Terugdraaien betekent dat we terug gaan naar wat het eerst was, maar dat willen de partijen die dit akkoord hebben gesloten niet en wij ook niet. We willen een verbeterde pgb-regeling. Daar zijn we het allemaal over eens. Sinds 2009 zet Per Saldo zich daar al voor in en we pakken de draad weer op waar we begin 2011 gebleven waren. Samen op weg naar een sterk en solide pgb.”

Volwassen regeling

In 2009 werd de route naar een solide pgb door Per Saldo gestart met de notitie Tijd voor een volwassen regeling, Op weg naar een solide pgb. Hierin schreef Per Saldo welke verbeteringen moeten worden doorgevoerd om het pgb solide te maken. Een van de belangrijkste voorwaarden voor een solide pgb is dat de zorg in natura (de zorg die rechtstreeks door instellingen wordt geleverd) op orde moet worden gebracht. "De basisgedachte van het pgb is en blijft, dat budgethouders bewust kiezen voor een pgb om daarmee zélf hun zorg te organiseren en zélf de verantwoordelijkheid te nemen voor het inkopen van kwalitatief goede zorg en ondersteuning. Dit fundament wordt aangetast als er onvoldoende zorgaanbod beschikbaar is in natura, waardoor een te groot aantal mensen gedwongen wordt te kiezen voor een pgb." Zo'n 40 procent van de budgethouders heeft om die reden een pgb, omdat ze geen andere keus hebben.

Betere indicatiestelling

Een andere belangrijke voorwaarde is dat er beter wordt gekeken naar welke en hoeveel zorg iemand nodig heef. De indicatestelling moet beter. Als er goed gekeken wordt naar welke zorg en hoeveel zorg iemand werkelijk nodig heeft, kunnen er geen mensen onterecht een beroep doen op zorg en ook niet onterecht een beroep doen op een pgb. Want mensen vragen geen pgb aan, mensen vragen zorg aan. Pas als besloten is welke en hoeveel zorg iemand krijgt, kan er gekozen worden om de zorg rechtstreeks van een instelling te ontvangen of voor een pgb.

Andere belangrijke punten uit de notitie:
 1. Voorzie aankomende budgethouders vooraf van goede informatie zodat ze weloverwogen kunnen kiezen voor het pgb
 2. Vereenvoudig de aanvraagprocedures en indiceer op een zorgvuldige en onafhankelijke wijze waarbij persoonlijk contact tussen de
  indicatiesteller en de verzekerde altijd mogelijk is
 3. Goede toerusting is van groot belang om het beheer van een pgb tot een succes te maken. Zorg dat budgethouders bij een
  onafhankelijke gratis toegankelijke instelling terecht kunnen voor advies en ondersteuning
 4. Veranker het pgb in de wet zodat er een gelijkwaardige keuze is tussen pgb en zorg in natura
 5. Biedt budgethouders handvatten waarmee ze zelf de kwaliteit van zorg- en dienstverleners kunnen beoordelen. Een belangrijk instrument is het keurmerk voor pgb-bureaus dat momenteel wordt ontwikkeld door Per Saldo, samen met Stichting De Ombudsman. Het is nodig dat er consequenties worden verbonden aan het wel of niet hebben van dit keurmerk.
 6. Informeer de budgethouder vooraf goed waar het pgb wel aan mag worden uitgegeven en waaraan niet
 7. Vereenvoudig de verantwoording en biedt budgethouders hierbij kostenloze ondersteuning
 8. Neem maatregelen die onbedoeld en ongewenst pgb gebruik tegengaan, maar die wel in de geest van het pgb zijn; ze moeten uitgaan van de eigen regie van budgethouders.

Samen met het ministerie van VWS en met de politiek had Per Saldo op een aantal van deze punten al vorderingen gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld een keurmerk geïntroduceerd voor pgb-bemiddelingsbureaus, is er op de www.persaldohulpgids.nl waar zorgzoekers en zorgbieders elkaar kunnen vinden een beoordelinsgssyteem toegevoegd, en ook is er een start gemaakt om de budgethouders te informeren waar het pgb wel aan mag worden uitgegeven en waaraan niet. We zijn er nog niet en Per Saldo gaat hard aan het werk voor een degelijke herintroductie van het pgb.

Bron: www.pgb.nl

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante