‘Stappenplan invoering Wmo vanuit cliëntenperspectief'

19-07-2013 18:40

Ondanks alle onduidelijkheid werken gemeenten en aanbieders hard aan de decentralisaties. Cliëntenorganisaties, belangenbehartigers en Wmo-raden zullen hun eigen tijdpad moeten maken voor beleidsbeïnvloeding. Alleen met een goede planning lukt het om op tijd te adviseren, in te spreken en bijeenkomsten te organiseren. Binnen het programma ‘Aandacht voor iedereen' (AVI) is daarvoor als hulpmiddel een ‘Stappenplan invoering Wmo vanuit cliëntenperspectief' ontwikkeld.


Eigen plan trekken

Gemeenten en aanbieders bereiden zich voor op de komende decentralisaties. Gemeenten hebben daarnaast te maken met gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Voor cliëntenorganisaties, belangenbehartigers en Wmo-raden is het belangrijk om een eigen tijdpad en planning te maken. Alleen dan kunnen zij op tijd adviseren, inspreken, bijeenkomsten organiseren en invloed uitoefenen.


Stappenplan invoering Wmo

Binnen het programma ‘Aandacht voor iedereen’ (AVI) is een ‘Stappenplan invoering Wmo vanuit cliëntenperspectief’ ontwikkeld. Het stappenplan helpt bij het op tijd stellen van de juiste vragen: intern en aan de achterban, de gemeente(n) en aanbieder(s). De stappen in dit plan lopen iets vooruit op de stappen zoals VWS ze beschrijft voor gemeenten en aanbieders. Bekend is dat het per gemeente verschilt hoe ver men is met de voorbereidingen. Gemeenten die regionaal samenwerken lopen vaak vooruit op de planning. Soms zijn er bijvoorbeeld al afspraken gemaakt over de toegang tot de Wmo-voorzieningen. Het is belangrijk om na te gaan hoever de gemeente is met de voorbereidingen.


Tijdpad

AVI verwacht dat gemeenten in oktober besluiten nemen over de toegang tot de Wmo, de manier van inkopen en hoe er bezuinigd gaat worden. Dan hebben zij namelijk de informatie van de Rijksoverheid over beschikbare budgetten. Het is belangrijk dat Wmo-raden hun stem tijdig laten horen. In november leggen gemeenten hun plannen voor aan de Wmo-raad. Vermoedelijk zullen
de meeste gemeenteraden dan in december een besluit nemen.


Adviezen

AVI adviseert Wmo-raden de belangrijkste momenten in het stappenplan in de gaten te houden en een keuze te maken op welke onderwerpen zij zich zullen richten bij het beïnvloeden en adviseren. Het is verder van belang contacten te leggen met de nieuwe Wmo-doelgroepen en hen te betrekken bij verdere stappen. Ook is het nuttig samenwerking te zoeken met andere Wmo-raden in de regio en met cliëntenorganisaties en cliëntenraden. Gezamenlijk kunnen criteria worden geformuleerd en standpunten voor het overleg met en advies aan de gemeente. En AVI adviseert ook om de politieke partijen in de gemeente te benaderen over hun verkiezingsprogramma.


Ondersteuning vanuit AVI

In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden drie jaar lang informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de transitie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

AVI organiseert door het gehele land bijeenkomsten ‘Politieke beïnvloeding’ en ‘Inkoop en kwaliteit’. Over deze en andere relevante onderwerpen zijn handreikingen en kennisdossiers beschikbaar. Als er na de zomer nieuwe informatie is over de decentralisatie van de Wmo, past AVI haar stappenplan aan. Dan volgt ook specifieke informatie over onderwerpen als de toegang en het gesprek.


 

 
 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante