CG-Raad en Patform VG: Tien wensen voor de nieuwe Participatiewet

29-01-2013 10:02

Woensdag 30 januari bespreekt de Tweede Kamer in een algemeen overleg de Contourenbrief Participatiewet. De CG-Raad en Platform VG hebben tien wensen geformuleerd voor de nieuwe Participatiewet. In een brief aan de Tweede Kamercommissie lichten CG-Raad en Platform VG hun wensen toe.

Onze tien wensen voor de Participatiewet

Garandeer re-integratievoorzieningen
Niemand mag vanwege de ernst van de beperking, verdiencapaciteit of hoogte van de ondersteuningsbehoefte uitgesloten worden van de arbeidsmarkt en re-integratievoorzieningen. Garandeer daarom de beschikbaarheid van noodzakelijke re-integratievoorzieningen voor alle groepen arbeidsgehandicapten, waaronder ook de Nuggers (niet uitkeringsgerechtigden). Faciliteer en ondersteun mensen in hun zelfredzaamheid en eigen kracht.


Ook mag een match tussen werknemer en werkgever, zonder tussenkomst van een gemeente, niet verloren gaan omdat mogelijk de financiële middelen voor ondersteuning of aanpassing van een werkplek niet meer beschikbaar zijn.


Quotumregeling voor de juiste groepen
Richt de quotumregeling arbeidsgehandicapten op de groep waarvoor die bedoeld is. Hiervoor is het noodzakelijk dat objectief en transparant wordt vastgesteld of iemand een arbeidsbeperking heeft en welke ondersteuning er nodig is.


Voorkom bureaucratie
Voorkom bureaucratie en ingewikkelde regelingen voor werknemers en werkgevers. Stel werknemers en werkgevers in staat om zelf de keuzes te maken voor de inzet van re-integratievoorzieningen en het zo eenvoudig mogelijk met elkaar te regelen.


Compensatiebeginsel
Het compensatiebeginsel zoals dat nu al in de Wmo verankerd is, biedt wettelijke basis voor rechtszekerheid en maatwerk in voorzieningen. Het compensatiebeginsel moet voor het gehele sociale domein (inclusief zorg en ondersteuning) een algemeen verbindend uitgangspunt worden. Het doel is dat mensen gelijkwaardig en zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving.


Maatschappelijke bijdrage naar vermogen
Stem de Participatiewet, de Wmo en het (passend) onderwijs goed op elkaar af, want deze wetten richten zich alle drie op maatschappelijke participatie. Bovendien ontstaan hierdoor nieuwe mogelijkheden om allerlei vormen van ‘maatschappelijke bijdragen naar vermogen’ te ontwikkelen: van dagbesteding, zorgboerderijen, stages en vrijwilligerswerk, tot en met vormen van onbetaald werk die toeleiden naar betaald werk.


Het op elkaar afstemmen van deze wetten ondersteunt de - door velen - gewenste transitie van een verzorgingsstaat naar een participatie-maatschappij, waarin iedereen naar vermogen kan meedoen.


Meedoen naar vermogen moet lonen
Het leveren van een maatschappelijke bijdrage naar vermogen moet voor iedereen kunnen lonen, ook als dit vrijwilligerswerk betreft. Werken met behoud van uitkering kan alleen als tijdelijke leeropstap naar een reguliere baan.


Onafhankelijke cliëntondersteuning
Iedereen moet zelfstandig beroep kunnen doen op onafhankelijke cliënt-ondersteuning, ondersteuning die los staat van de belangen van gemeenten en aanbieders.


Opbouw inclusieve samenleving
Op gemeentelijk niveau moet een brede integrale agenda ‘inclusief beleid’ tot stand komen, in lijn met het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Gemeenten moeten een adequaat budget hebben om participatiemogelijkheden en eigen regie voor hun burgers te kunnen verwezenlijken. De overheveling van taken naar gemeenten moet gelijk oplopen aan de opbouw van een inclusieve samenleving, met mogelijkheden voor gelijke deelname en eigen regie voor iedereen. Hoofdbakens voor een inclusieve samenleving zijn participatie, toegankelijkheid, zelfstandigheid en kwaliteit van bestaan.


Stevige rechtspositie
De overheveling van taken naar gemeenten kan alleen als de (rechts)positie van cliënten goed is geregeld. Ook voor de Participatiewet moet gelden dat mensen zelf de regie kunnen voeren en de keuze kunnen maken voor een participatiebudget om hun ondersteuning bij re-integratie zelf te kunnen regelen. Naast het opnemen van het compensatiebeginsel in de wet en de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning moeten ook de transparante indicatiestelling en medezeggenschap zijn gegarandeerd.


Regelarme pilots
Maak het mogelijk dat al in 2013, vooruitlopend op de invoering van de wet per 1 januari 2014, regelarme pilots van start kunnen gaan in gemeenten en regio’s.

 

Lees hier de brief van CG-Raad en Platform VG aan de Vaste commissie voor SZW (PDF)
Lees hier de brief van CG-Raad en Platform VG aan de Vaste commissie voor SZW (Word)
 
Voor onze standpunten en wensen bestaat breed maatschappelijk draagvlak, getuige een tweede gezamenlijke brief ondertekend door negen organisaties:: CNV–Jongeren, TOOON, MEE – Nederland, De Normaalste Zaak, Platform GGz, GGZ Nederland, VGN, Platform VG en CG-Raad.

Lees hier de brief namens negen maatschappelijke organisaties (PDF)
Lees hier de brief namens negen maatschappelijke organisaties (Word)

 

Bron: CG-Raad

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante