VGN: Wat wil de politiek met de gehandicaptenzorg: overzicht en analyse

18-07-2012 11:47

Ook voor de komende verkiezingen heeft de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) de (concept) verkiezingsprogramma’s vergeleken en geanalyseerd op programmapunten die voor de  gehandicaptenzorg belangrijk zijn.

Het betreft de programma's van de VVD, PvdA, PVV, CDA. SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren. De analyse is beperkt tot de stelseldiscussie AWBZ/Wmo/Zvw, Jeugdbeleid, Invoering WWNV en sociale zekerheid, gelijke kansen en participatie, administratieve lastendruk, arbeidsmarkt/beroepsonderwijs en governance. U kunt de matrix vinden in de bijlage.

Waar het wat ons betreft samengevat op neerkomt is het volgende:

Stelseldiscussie langdurige zorg
Was er in 2010 nog veel schroom om onderdelen van de AWBZ over te hevelen naar gemeenten, nu is er een breed draagvlak voor een grote rol van gemeenten in de extramurale langdurige zorg en de Jeugdzorg. De verwachting is dat naast de begeleiding ook de persoonlijke verzorging wordt overgeheveld naar de Wmo. Ook voor het scheiden van wonen en zorg bestaat breed draagvlak. De extramurale functie behandeling en verpleging gaan mogelijk naar de Zorgverzekeringswet. Veel partijen blijven voorstander van het behoud van een kern-AWBZ voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, maar hoe die kern-AWBZ er precies uit komt te zien blijft onduidelijk. Over de uitvoering van die kern-AWBZ door zorgverzekeraars is minder discussie. Naast zorg in natura zal het persoonsgebonden budget een belangrijke rol blijven spelen. Een ander opvallend punt is dat de financiering op basis van de ‘outcome’ (gezondheidsuitkomst) expliciet in meerdere partijprogramma’s terugkomt. Tenslotte zijn de meeste partijen voorstander van het Passend Onderwijs, echter zonder de ingeplande bezuinigingen van het kabinet Rutte.

Voor de gehandicaptenzorg kan dit betekenen dat de gemeenten en de zorgverzekeraars nog belangrijker worden dan voorgesteld door het kabinet Rutte. De verwachte knip in de gehandicaptenzorg komt er dan anders uit te zien. In plaats van een verdeling van de extramurale zorg over gemeenten en AWBZ, zal er sprake zijn van financiering vanuit gemeenten (Wmo, Jeugdzorg) en de Zorgverzekeringswet. De kern-AWBZ die overblijft voor de zwaardere gehandicaptenzorg krijgt een ander karakter door de scheiding van wonen en zorg. Daarnaast zal de aanspraak op die kern-AWBZ worden beperkt tot de huidige zwaardere verblijfszorg. De precieze invulling van de glasheldere polis voor de AWBZ en Zorgverzekeringswet en de toegangsbepaling van het gemeentelijk aanbod kan verschillen per coalitie.

WWB/WsW/Wajong
Er is brede steun bij de partijen om de drie bestaande regelingen WWB, WsW en Wajong samen te voegen in een nieuwe wet, uitgevoerd door gemeenten. Positief is dat een aantal partijen daarbij aangeeft dat er voldoende re-integratiemiddelen beschikbaar moeten zijn om dit mogelijk maken. Dit betekent voor de gehandicaptenzorg dat de regie bij toeleiding naar werk voor onze cliënten ook bij gemeenten komt te liggen. De samenloop met andere stelselwijzingen naar gemeenten blijft voor de VGN een belangrijk aandachtspunt.

Werkgeverschap
Naar verwachting zal het ontslagrecht worden herzien. Bij het maken of herzien van sociale plannen zal hiermee in de komende periode rekening moeten worden gehouden. Ook zijn de politieke partijen verdeeld over afschaffing van de fiscale vrijstelling voor woon-werk verkeer. De uiteindelijke beslissing hierover hangt af van de verkiezingsuitslag. Aangezien nagenoeg alle partijen voor verhoging van de AOW-leeftijd zijn, zal deze worden verhoogd. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt hiermee belangrijker. Het merendeel van de partijen wil investeren in het beroepsonderwijs. Onderwijs in het kader van een ‘leven lang leren’ moet voor alle leeftijden toegankelijk zijn en blijven. Dit biedt kansen om de professionaliteit van het personeelsbestand in de gehandicaptenzorg te vergroten.   

Financiële onderbouwing
De financiële onderbouwingen van de verkiezingsprogramma’s ontbreken nog in de bijgevoegde matrix. Zij zijn pas bekend na de doorrekening van het Centraal Plan Bureau eind augustus. Als de gegevens bekend zijn, passen we de matrix hierop aan.

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante