VNG: Inwoners de dupe van nieuwe wetsvoorstel Wmo

25-11-2013 15:33

Gemeenten spreken zich op 29 november uit over decentralisatie langdurige zorg

De VNG heeft recent informatie gekregen over de manier waarop de persoonlijke verzorging straks naar de Zorgverzekeraars gaat volgens de nieuwe Wmo. De verzorging wordt in de nieuwe Wmo de verantwoordelijkheid van gemeenten maar met een tenzij-bepaling zou 95% van de doelgroep in aanmerking komen voor verzorging in de zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars kunnen echter hierbij kiezen sommige mensen niet bedienen die gemeenten opeens zouden moeten helpen. Welke mensen dat zou treffen, is volstrekt onduidelijk.

Dit is vragen om uitvoeringsproblemen waar inwoners de dupe van worden. Dat is onacceptabel voor gemeenten. De achterban van de VNG zal zich daarom tijdens de Buitengewone algemene ledenvergadering op 29 november aanstaande uitspreken of en als ja onder welke voorwaarden de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten door kan gaan.

Recent heeft de VNG informatie gekregen over de wijzigingen in het wetsvoorstel Wmo in verband met de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer van 6 november jl. over de hervorming van de langdurige zorg. Daaruit blijken opnieuw diverse verslechteringen voor inwoners en gemeenten:

  • De verzorging zou wel de  verantwoordelijkheid van gemeenten worden maar met een tenzij-bepaling als betrokkene in aanmerking komt voor verzorging krachtens de zorgverzekeringswet. Deze tenzij-bepaling zou dus volgens het kabinet betrekking hebben op 95% van het budget. Echter als zorgverzekeraars eenzijdig besluiten dat zij bepaalde mensen niet gaan bedienen, zijn het alsnog de gemeenten die deze mensen wél zorg moeten leveren. Jantine Kriens, voorzitter directieraad VNG: “Het is toch onbegrijpelijk voor iedereen als straks iemand onder de douche zetten of aankleden onder de zorgverzekeringswet zal vallen, terwijl iemand begeleiden bij douchen of aankleden onder de Wmo zal vallen? Dit is  vragen om uitvoeringsproblemen waar de inwoners de dupe van worden. Dat is onacceptabel voor gemeenten.”
  • Gemeenten worden in het nieuwe wetsvoorstel verder beperkt in hun inkoopvrijheid. Dit belemmert het doorvoeren van vernieuwingen en leidt tot een opwaartse druk op tarieven.
  • De term compensatie is weer terug in de nieuwe Wmo. De Memorie van Toelichting spreekt nu over "maatwerkcompensatie". Afspraak met de staatssecretaris was juist de referentie aan het huidige compensatiebeginsel en bijbehorende jurisprudentie te vermijden.

Uit een informele ledenpeiling die de VNG onder haar leden heeft gehouden, is gebleken dat gemeenten op de koerswijziging van het kabinet hebben gereageerd met termen als “onbetrouwbare overheidspartner”, “onbehoorlijk bestuur”. Gemeenten geven aan het pertinent oneens te zijn met de beslissing. De vraag ligt nu voor of en hoe het verder moet met de zorgtaken. Een informele peiling van de VNG onder haar leden levert op dat 68% van de deelnemers is voor het starten van heronderhandelingen met het Rijk over compenserende maatregelen. Het VNG-bureau heeft getracht uit te werken hoe deze er mogelijk uit zouden kunnen zien.

Omdat de verkleining van de decentralisatie met €2,5 miljard het financiële draagvlak voor de decentralisatie van taken ondermijnt, zouden onder meer de volgende maatregelen moeten worden genomen:

  • Als de persoonlijke verzorging naar Zvw gaat, moet dit in zijn geheel en niet 5% naar gemeenten.
  • Substantiële verlaging bezuinigingen voor de huishoudelijk hulp (40%) en de begeleiding (25%) verlaagd worden.
  • Financiële compensatie voor het jaar overgangsrecht van cliënten
  • Borging van de samenwerking met verzekeraars en inzet wijkverpleegkundige in sociale wijkteams
  • Toereikend macrobudget (voor zowel zorg als jeugd)
  • Niet door het Rijk extra gestelde restricties op het huidige aanbestedingsbeleid voor gemeenten

Het VNG-bestuur stelt een resolutie op die op de Buitengewone ALV aan de leden wordt voorgelegd.

 

Bron: VNG

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante