VNG: motie 'klachten & geschillen' strijdig met doel Wmo 2015

01-02-2016 14:00

Een motie van de Eerste Kamer vraagt de bepalingen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) toe te passen op aanbieders van Wmo-ondersteuning. De motie is strijdig met de doelstelling van de Wmo 2015 en bovendien overbodig, vindt de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

De motie spitst zich toe op de klachten- en geschillenregeling van de Wkkgz en is vorig jaar ingediend door de SP tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wkkgz in de Eerste Kamer. De VNG betreurt deze motie en hoopt dan ook dat deze niet wordt uitgevoerd.

Halt aan vernieuwing

Om te beginnen maakt de vergaande reikwijdte van de motie gemeenten tot uitvoerders van rijksbeleid. De Wkkgz regelt rechtstreeks de verplichtingen waaraan aanbieders moeten voldoen, de Inspectie GZ zou de toezichtsrol van gemeenten overnemen. De belangrijkste doelstelling van de decentralisatie, vernieuwing van de ondersteuning van onderaf, wordt een halt toegeroepen. 

Strijdig met horizontaal toezicht 

De motie gaat ook in tegen door de Kamer eerder genomen besluiten. Voor de uitvoering is een wijziging nodig van de Wmo 2015: de paragrafen over toezicht zouden nietig moeten worden verklaard. Horizontaal toezicht is juist op nadrukkelijk advies van de Raad van State bij de de behandeling van het wetsvoorstel Wmo 2015 toegevoegd.

Al veel geregeld

Gemeenten zijn volop bezig om het toezicht lokaal te regelen. De helft van de gemeenten heeft afspraken gemaakt met de GGD. De samenwerkende GGD-en wisselen kennis op dit vlak uit en hebben al een concept-toetsingskader ontwikkeld. Als het Wmo toezicht-landelijk geregeld zou worden, zijn al deze inspanningen voor niets geweest.

Niet bestaand probleem

De motie biedt bovendien een oplossing voor een niet bestaand probleem. Aanbieders hebben al de ruimte om voor klachten over Wmo-ondersteuning dezelfde regeling te hanteren als voor klachten over zorg in het Wlz- of Zvw- domein. De klachtenbehandeling is niet in detail geregeld. Een verdere harmonisatie van Wkkgz-klachtenregelingen valt niet te verwachten, uitbreiding van de Wkkgz naar het Wmo-domein verandert dat niet.

Geen oplossing

Tot slot: de motie biedt geen oplossing voor het door Eerste Kamer geconstateerde probleem dat burgers vaak nog niet weten waar zij een klacht kunnen indienen. Verzekeraars, zorgkantoren, aanbieders en gemeenten moeten veel meer en beter met elkaar samenwerken en afstemmen om te voorkomen dat cliënten van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daarnaast is goede voorlichting essentieel. 

Meer informatie

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurden de Kamer eind vorig jaar een brief over de Wkkgz in relatie tot de Wmo naar aanleiding van de SP-motie. In reactie op de brief van Schippers en Van Rijn hebben we onze argumenten tegen de motie naar voren gebracht bij de Tweede Kamer:

​Zie ook

Bron: VNG

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante