VNG schrijft brief aan Tweede Kamer over Wmo

04-09-2015 19:14

Met het oog op het Kamerdebat van 9 september over de hervorming van de langdurige zorg vraagt de VNG aandacht voor een aantal ontwikkelingen die gemeenten zorgen baren. In een brief zetten we onze opmerkingen op een rij, gevolgd door een uitgebreide toelichting.   

We vragen aandacht voor de volgende punten:

 1. Oplossingen worden lokaal gevonden
  Het draait om wat er dichtbij de burger gebeurt: in zijn directe omgeving, in zijn wijk en zijn gemeente. Het lokale speelveld moeten we de ruimte geven om met nieuwe werkwijzen te komen.
 2. Evenwicht raakt zoek
  In het najaar voelen honderdduizenden mensen het versoberingsbeleid van dit kabinet wanneer gemeenten de herbeoordelingsgesprekken voeren. Tegelijk gaat de discussie in politiek Den Haag over miljardenmeevallers en lastenverlichting. Dit is voor burgers geen evenwichtige situatie. Daarom pleiten wij voor een verzachting van de taakstelling die gemeenten voor 2016 is opgelegd.
 3. Beschermd wonen in gevaar
  Door tekortschietende verdeling van de middelen hebben veel gemeenten onvoldoende geld om beschermd wonen voor overgangscliënten en voor nieuwe cliënten in te kopen. De staatssecretaris moet zijn belofte gestand doen dat elke individuele gemeente de financiële middelen ontvangt die hij nodig heeft om zijn wettelijke opdracht (een vijfjarig overgangsrecht voor BW-cliënten) uit te voeren. Oók als dat leidt tot een stijging van het macrobudget.
 4. Onduidelijkheid voor thuiswonende Wlz-geïndiceerden
  Mensen met een Wlz-indicatie die thuis wonen moeten hun woningaanpassingen, hulpmiddelen en huishoudelijke hulp voortaan uit de Wlz ontvangen. De voorbereiding voor de overheveling naar de Wlz per 2016 verloopt zeer stroef. We vragen van de staatssecretaris meer daadkracht om deze overheveling mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat gemeenten geen financieel nadeel ondervinden als de oude situatie nog een jaar voortduurt. 
 5. Minder administratieve lasten levert geld op voor de zorg
  Stroomlijning van administratieve processen levert geld op dat aan de zorgverlening kan worden besteed. De Werkagenda laat zien dat gemeenten en aanbieders samen goed in staat zijn om de bureaucratie te verminderen.
 6. Eigen bijdragen zijn geen 'melkkoe'
  Recentelijk circuleren nogal wat onjuiste beelden over hoe gemeenten met de eigen bijdragen omgaan. Voor het heffen van een eigen bijdrage zijn in het Uitvoeringsbesluit Wmo strakke regels opgenomen. Binnen die grenzen leggen gemeenten eigen bijdragen op, en het CAK voert dat uit.
 7. Tijdelijke opvang voor mensen met een licht verstandelijke beperking
  Het blijkt dat in de Wmo en de Jeugdwet middelen ontbreken voor tijdelijke beschermde opvang voor mensen met een (licht) verstandelijke handicap. Wij verzoeken de staatssecretaris om deze omissie snel te repareren.
 8. Samenhang met de zorg
  Ontwikkelingen in de GGZ en andere zorgsectoren staan niet los van het gemeentelijke domein. De aanpalende sectoren zijn geen eilanden en daarom is goede afstemming nodig met gemeenten, evenals heldere financiële en juridische kaders.
 9. Integrale benadering is essentieel
  Gemeenten willen de nieuwe taken op het terrein van ondersteuning, jeugd en werk integraal oppakken. Er zijn echter nog knellende kokers in de wet- en regelgeving. 

Lees hieronder onze brief, inclusief de toelichtingen.  

Meer informatie 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante