Voortgang Hervorming Langdurige Zorg

11-07-2013 15:33

In de brief 'Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg' heeft staatssecretaris Van Rijn uiteen gezet wat zijn visie is op de langdurige zorg. Met de Kamer heeft hij over de hervorming gesproken tijdens het nota-overleg van 10 juni 2013 en de voorzetting daarvan op 13 juni jongstleden. Tijdens dit overleg heeft Van Rijn een aantal toezeggingen gedaan en is een aantal moties ingediend. Met de brief van 9 juli j.l. 'Voortgang Hervorming Langdurige Zorg'
informeert hij over de wijze waarop hij invulling geeft aan de toezeggingen en aangenomen moties.

 
Specifieke groepen

Voor een aantal specifieke groepen is extra aandacht gewenst. In de motie wordt de regering verzocht aan te geven voor welke specifieke doelgroepen naar een oplossing wordt gezocht en waar de knelpunten precies zitten.

 

1. Intensieve kindzorg

Het gaat daarbij om medisch-specialistische verpleegkundige zorg aan ernstig zieke kinderen van 0-18 jaar. De komende tijd zijn de inspanningen er op gericht de financiering van de intensieve kindzorg structureel een passende plek te geven binnen de hervorming.Van Rijn kiest er voor om ook gedurende 2014 de intensieve kindzorg via een tijdelijke regeling in de AWBZ te laten bekostigen. Nu is het zo dat bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd jonge cliënten een beroep kunnen doen op de MSVT (medisch specialistische verzorging thuis) voor volwassenen. De MSVT is een aanspraak in het kader van de Zvw en wordt via zorg in natura geleverd.

Er zijn signalen uit de praktijk dat kinderen die onder de intensieve kindzorg regeling vallen en met een pgb zorg inkopen, nu bij overgang naar de MSVT die mogelijkheid verliezen en daarvan hinder ondervinden. Bij het definiëren van de kern-AWBZ en de Zorgverzekeringswet zal apart aandacht besteden aan deze groep. Tot dat moment is Van Rijn voornemens om voor diegenen die vanaf heden tot en met 31 december 2014 de leeftijdsgrens van 18 passeren, ervoor zorg te dragen dat ook zij gedurende 2014 (tijdelijk) aanspraak kunnen blijven maken op de regeling voor intensieve kindzorg.

 

2. Palliatieve terminale zorg

De aangenomen moties vragen de regering om een eenduidige, integrale bekostiging van palliatieve zorg en pallatieve begeleiding niet onder te brengen bij de Wmo. Ook de uitwerking van deze moties komt in de brief over specifieke groepen aan bod. Daarnaast zal de Kamer in september aanstaande apart geïnformeerd worden over de voortgang in palliatieve zorg, waaronder uitvoering van een aantal moties en de toezegging Van Rijn over het instellen van een bijzondere leerstoel voor ethiek en spiritualiteit in de palliatieve zorg.  

 

3. ADL-Cluster

Van Rijn heeft reeds aangegeven dat de tijdelijke AWBZ-aanspraak op ADL-assistentie zoals die per 1 januari 2012 is geregeld, ook in 2014 zal worden voortgezet. Zijn toezegging blijft staan dat hij voorafgaande aan het Algemeen Overleg (op 5 september 2013) de Kamer zal informeren over zijn voornemens ten aanzien van het advies van het CVZ over ADL-assistentie en persoonlijke assistentie.

 
Transitie en innovatie

In de brief van 25 april j.l. is Van Rijn uitgebreid ingegaan op de transitie van de huidige naar de nieuwe situatie. Van Rijn heeft toegezegd dat hij vóór 1 oktober aanstaande eenn transitieplan op te stellen en toe te sturen aan de Kamer. Tevens zal hij in het toegezegde transitieprogramma ingaan op volgende de moties:

  • Aandacht aan de noodzakelijke cultuurmslag in de langdruige zorg en aan de commincatie voor burgers en professionals (motie Bergkamp)
  • De samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars waarbij specifieke aandacht is voor de inventarisatie van het aantal proeftuinen, welke belemmerende factoren een rol spelen en hoe de pilots en proeftuinen betrokken kunnen worden in het al lopende proces rondom de experimenten in het kader van populatiegebonden zorg (motie Van Dijk)
  • Inzichtelijk te maken of de bezuinigingen die door gemeenten moeten worden geleverd, niet leiden tot verzwaring van zorgindicaties en voortijdig opname in zorginstellingen (motie Keijzer)

 

Wetgevingsaspecten: Wmo en kern-AWBZ

De Kamer heeft de regering verzocht, de keuzevrijheid en de eigen regie van cliënten te borgen door het persoonsvolgend/gebonden budget wettelijk in de kern-AWBZ en de herziene Wmo te verankeren als een vergelijkbaar en toereikend alternatief voor zorg in natura, waarmee cliënten zorg kunnen inkopen bij zorgaanbieders/verleners die kwalitatief goede zorg kunnen leveren voor een vastgestelde reële prijs.

In de motie (Van Dijk en Van ’t Wout) wordt de regering verzocht te onderzoeken hoe de regeldruk bij zorgaanbieders door zorgkantoren en zorgaanbieders zelf verminderd kan worden, dit bij voorkeur door ACTAL te laten toetsen en de Kamer hierover vóór 1 oktober 2013 te informeren.   

Van Rijn is voornemens om in zowel de herziene Wmo als de nieuwe wet met betrekking tot de kern-AWBZ in te gaan op het persoonsvolgend/gebonden budget, de regeldruk en administratieve lasten.

 

Wetgeving: herziene Wmo

Om de gewenste hervorming te voorzien van een passend juridisch kader wordt momenteel een voorstel voor een herziene Wmo gemaakt. Dit wetsvoorstel zal naar verwachting in het najaar van 2013 bij de Kamer worden ingediend. In het wetsvoorstel geeft Van Rijn duidelijkheid over de rol van de IGZ en het Kwaliteitsinstituut ten aanzien van kwaliteit in het gemeentelijke domein. Ook zal hij samen met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid & Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid nagaan in hoeverre er los van het bestaande                                               
instrumentarium, noodzaak is een aanvullende aanwijzingsbevoegdheid te creëren. 

Ingediende moties die Van Rijn meeneemt bij de opstelling van de nieuwe Wmo:

  • Middelen voor gemeenten ten behoeve van de taken in het sociale domein zonder interne schotten en, na een overgangstermijn, zonder beperkingen binnen het Gemeentefonds over te hevelen (motie Van 't Wout en Bergkamp)
  • In de wet professionele en informele, laagdrempelige en onafhankelijke cliëntondersteuning te borgen en over deze cliëntondersteuning met cliëntenorganisaties, gemeenten en MEE bestuurlijke, kwalitatieve en eventuele budgettaire afspraken te maken. Het doel van deze afspraken is te bewerkstelligen dat in iedere gemeente deze cliëntondersteuning beschikbaar is vanaf 2015. (motie Van 't Wout)
  • Bij de hervorming van de herziene Wmo rekening houden met de pluriformiteit van de samenleving en de behoeften van de cliënt op het gebied van godsdienstige gezindheid, levensovertuiging of culturele achtergrond (motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij)

 

Wetgeving: kern-AWBZ

Van Rijn zal bij de financiering van zorginstellingen bezien in hoeverre bevorderd kan worden hoe mantelzorg wordt betrokken bij de zorg. Dit aspect betrek hij bij de juridische vormgeving van de kern-AWBZ.  

 


Wetgeving: WTCG en CER

Zoals in het Regeerakkoord is afgesproken, is het Kabinet voornemens om het recht op een algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en het recht op een uitkering voor de compensatie van het verplicht eigen risico met ingang van 2014 te laten vervallen en te vervangen door het ter beschikking stellen van een (beperkter) budget voor de gemeenten. Van Rijn zal het daartoe strekkende wetsvoorstel bij de Kamer indienen.

 

 

Regelgeving: Zorgverzekeringswet

Van Rijn heeft laten weten dat er een wijziging van het Besluit zorgverzekering noodzakelijk is. Immers, de op grond van de Zvw te verzekeren prestaties worden uitgebreid met verpleging, een deel van verzorging en (een deel van de) langdurige intramurale GGZ vanaf 18 jaar die nu op grond van de AWBZ verzekerd zijn. Bovendien zal een aantal risicovereveningsregels in het Besluit zorgverzekering aangepast moeten worden. Bij de wijzigingen in het Besluit zorgverzekeringen zal Van Rijn rekening houden met gemoedsbezwaren en hierover in gesprek zal gaan met betrokkenen. Tevens zal hij de noodzaak en mogelijkheden van een pgb binnen de Zvw te bekijken. De minister en hij zullen de Kamer in september aanstaande hierover informeren, met aandacht voor de juridische consequenties.

De langdurige op behandeling gerichte GGZ vanaf 18 jaar wordt (deels) overgebracht in de Zvw. Van Rijn heeft toegezgd met de sector de afbakening van het beschermd wonen in het gemeentelijk domein zal verkennen. Op verzoek van lid Bergkamp zullen de minister en hij de Kamer tevens informeren over de positionering van de zware psychiatrische zorg en ingaan op haar vraag of deze groep niet in de kern-AWBZ moeten blijven.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Kamerbrief over voortgang hervorming langdurige zorg

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang hervorming langdurige zorg.

Download "Kamerbrief over voortgang hervorming langdurige zorg"

PDF document | 8 pagina's | 230 KB

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-07-2013 

 


 

 


 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante