Wat gaat er veranderen voor mensen die gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?

04-05-2014 17:07

Aangepast op 21-06-2014

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Deze regelingen sluiten beter aan bij de huidige zorgbehoeften van mensen. Als de Eerste en Tweede Kamer de voorstellen goedkeuren, gaan de veranderingen op 1 januari 2015 in.

 

Nieuwe regelingen per 1 januari 2015

Er komt een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) voor de zwaarste, langdurige zorg.

Lichtere vormen van ondersteuning uit de AWBZ, zoals begeleiding en dagbesteding, gaan over naar gemeenten. Net als beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis. U kunt een beroep doen op de gemeente voor deze ondersteuning op grond van de Wmo.

Verpleging en verzorging worden onderdeel van de Zorgverzekeringswet. En mensen die langere tijd zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, krijgen de eerste 3 jaar van de opname via de zorgverzekering. De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door uw eigen zorgverzekeraar.

Voor mensen met een indicatie voor AWBZ-zorg, geldt een overgangsregeling.

 

Wat betekent de verandering per 1 januari 2015 voor u?

Krijgt u nu zorg uit de AWBZ of Wmo? Dan kunt u te maken krijgen met veranderingen, als de plannen worden goedgekeurd door het parlement. Wat er voor u verandert, hangt af van uw situatie:

 • U woont in een verzorgingshuis of verpleeghuis

  U houdt in de nieuwe plannen het recht op verblijf in een instelling. Meestal is dat uw eigen zorginstelling. Maar het kan gebeuren dat uw instelling sluit of wordt verbouwd. Bijvoorbeeld omdat er niet genoeg bewoners zijn. Of omdat de bouwkundige staat niet goed is. Dan verhuist u naar een andere zorginstelling.
 • U ontvangt thuis zorg vanuit de AWBZ

  De AWBZ vervalt per 1 januari 2015. Sommige vormen van ondersteuning die nu nog onder de AWBZ vallen, gaan over naar de gemeente. Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. Gemeenten bieden zo veel mogelijk maatwerk. Ze kijken naar uw behoefte en uw eigen mogelijkheden.
  Krijgt u momenteel verpleging of verzorging thuis op grond van de AWBZ? Vanaf 1 januari 2015 valt dit onder de Zorgverzekeringswet. Hiervoor kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.
 • U ontvangt ondersteuning vanuit de Wmo

  Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de huidige Wmo. Hun verantwoordelijkheden worden met de Wmo 2015 uitgebreid. Gemeenten zullen in overleg met u bekijken of en zo ja welke ondersteuning vanuit de Wmo 2015 nodig is. Gemeenten zetten daarbij in op het bieden van maatwerk. Zij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met uw behoeften en (financiële) mogelijkheden.
 • U heeft een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente op grond van de Wmo

  Net als onder de huidige wetgeving kunnen mensen onder voorwaarden kiezen voor een pgb in plaats van zorg in natura. Wel verandert door de nieuwe wetgeving de wijze van uitbetaling. Ook zijn de voorwaarden voor toekenning van een pgb aangepast. Van belang zijn bijvoorbeeld: motivatie, kwaliteit en of iemand in staat is om de aan het pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren. De gemeente toetst de aanvraag hierop. Het pgb wordt niet rechtstreeks overgemaakt op de rekening van de cliënt. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betalingen rechtstreeks aan de zorgaanbieder.
 • Als u in de toekomst zorg nodig heeft

  Als de plannen van het kabinet doorgaan, blijven mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Vanaf 2015 bekijken gemeenten wat daarvoor nodig is, zoals hulp van het eigen sociale netwerk en eventueel gepaste ondersteuning uit de Wmo. Heeft u geneeskundige zorg nodig? De zorgverzekeraar betaalt de verpleging en verzorging.
  Heeft u blijvend 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig in uw directe omgeving? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het CIZ voor zorg met verblijf in een zorginstelling. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook. Maar alleen als de zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling.

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante