Zelfredzaamheid van mantelzorgers en cliënten ontstaat niet vanzelf

24-01-2014 13:14

Mantelzorgers, chronisch zieken, ouderen en gehandicapten doen voor ondersteuning niet zo snel een beroep op buren of familie. Veel mensen die zorg geven of zorg nodig hebben durven niet goed om hulp te vragen.


Dit blijkt uit de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten in het najaar van 2013. Bijna zesduizend mensen met een beperking en mantelzorgers hebben meegedaan. De raadpleging is een onderdeel van de cliëntenmonitor van het programma Aandacht voor iedereen (AVI).

 

Mantelzorgers

Uit de digitale raadpleging komt naar voren dat mantelzorgers op het moment matig tevreden zijn over de ondersteuning die ze krijgen. Ze zijn bovendien bang dat het beroep op mantelzorg gaat toenemen, terwijl de mogelijkheden voor  mantelzorgondersteuning en respijtzorg afnemen. 

 

Aanbevelingen

In het onderzoeksrapport zijn aanbevelingen gedaan over mantelzorgondersteuning en de andere onderwerpen uit de raadpleging. Deze zijn gericht aan onder andere het ministerie van VWS, locale belangenbehartigers en gemeenten.

 

Voor het versterken van mantelzorgondersteuning is het volgende van belang:

  • Geef de mantelzorger een eigen plek aan de keukentafel, waarbij niet alleen gevraagd wordt wat de mantelzorger kan doen, maar ook wat hij daar zelf aan ondersteuning voor nodig heeft (desnoods in een apart gesprek).
  • Heb aandacht voor de verschillende soort respijtzorg, zoals logeren en opvang. Dagbesteding kan ook een vorm van respijt zijn voor de mantelzorger en maakt het vaak mogelijk dat mantelzorgers hun zorgtaken met werk kunnen blijven combineren.
  • Investeer in de kwaliteit van de ondersteuning van zorgvrijwilligers (goede matching en scholing van vrijwilligers).
  • Bied een mogelijkheid voor crisisopvang. Maak afspraken met zorgverleners in de verblijfszorg voor als een situatie escaleert.
  • Geef als gemeente (werkgever) het goede voorbeeld met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
Andere uitkomsten

Verdere uitkomsten van de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten:

Versterken van sociale contacten

Uit de raadpleging blijkt dat veel mensen met een beperking sociaal kwetsbaar zijn. De deelnemers zijn het minst tevreden over de oplossing die ze hebben gevonden voor het onderhouden van sociale contacten (gemiddeld een 6). Ruim 20% weet voor het gebrek aan sociale contacten zelfs helemaal geen oplossing te vinden.

Vraagverlegenheid

Daar komt dan nog bij dat mensen het moeilijk vinden om hulp te vragen. 57% van de deelnemers is het (een beetje) eens met de stelling ‘Ik durf aan familie hulp te vragen als ik het nodig heb’. En de score voor hulp vragen aan de buren is nog een stuk lager (37%).

 

Mensen met een verstandelijke beperking of een psychische/psychiatrische beperking  zijn het meest kwetsbaar bij een groter beroep op zelfredzaamheid. Ze durven nog minder dan anderen om hulp te vragen en ze hebben het minst het gevoel dat ze meetellen in de maatschappij.

Hulp professionals

De deelnemers waren het meest tevreden over de oplossingen die ze hebben gevonden voor hun persoonlijke verzorging. Vaak gaat het hierbij om een combinatie van hulp door een professional en hulp uit eigen kring.

Hulp van professionals blijkt in het algemeen goed te scoren als deze goed aansluit bij de behoeften, geboden wordt door goed gekwalificeerd personeel en als er niet veel personeelswisselingen zijn. Ook zeggenschap over het tijdstip waarop zorg wordt verleend, is hierbij belangrijk. Mensen die hun eigen zorg inkopen zijn blijkens de raadpleging het meest tevreden over hun zorg en ondersteuning.

Waarom een digitale raadpleging?

Vanaf 2015 verandert de zorg en ondersteuning. De functies begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, verpleging en persoonlijke verzorging gaan uit de AWBZ. Mensen kunnen voor deze vormen van ondersteuning dan terecht bij hun gemeente of zorgverzekeraar. Vooruitlopend op deze veranderingen hebben negen samenwerkende cliëntenorganisaties een digitale cliëntenraadpleging gehouden. Zo willen ze te weten komen welke oplossingen mensen met een beperking nu treffen om met hun ziekte, ouderdomsgebreken of handicap om te gaan en wat daarvan valt te leren.

Cliëntenmonitor ‘Aandacht voor iedereen’

De raadpleging is een onderdeel van de cliëntenmonitor van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). Programma ‘Aandacht voor iedereen’ is opgezet om leden van Wmo-raden en belangenbehartigers te informeren over de transitie van de AWBZ-begeleiding en hen te adviseren over hun rol daarbij. De negen betrokken organisaties zijn: Ieder(in), CSO, Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland. Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

 

Bron: Mezzo

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante