Participatiewet 2015

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zitten nu in de WWB (de Wet Werk en Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.

20 februari 2014 heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met de Participatiewet (lees het artikel)). Ook op 1 juli 2014 heeft (lees artikel). Dit betekent dat de Participatiewet op 1

Overgang Wajongers

Er komt geen overgang van herbeoordeelde Wajongers met arbeidsvermogen naar gemeenten. Zij behouden hun Wajonguitkering. Die wordt wel 70% in plaats van 75% wettelijk minimumloon. Voordeel van de Wajong is dat die, anders dan de bijstand, geen vermogens- en partnertoets kent. Wajongers zonder arbeidsvermogen behouden een uitkering van 75% wettelijk minimumloon. Ter ondersteuning bij het vinden van een baan voor deze groep krijgt het UWV extra middelen. Het instrument loondispensatie blijft voor deze groep bestaan.

 • Garantiebanen
  Arbeidsgehandicapten komen met voorrang in aanmerking voor de 125.000 nieuwe garantiebanenbanen die eerder in het sociaal akkoord zijn afgesproken. De 5.000 banen die het bedrijfsleven in 2014 wil realiseren worden toegevoegd aan het quotum voor de periode 2015-2017. De extra banen gaan dus meetellen bij de inwerkingtreding van het quotum.
 • Loonschalen
  Sociale partners krijgen drie jaar de tijd om in alle cao's nieuwe laagste reguliere loonschalen op te nemen tussen 100% wettelijk minimumloon en 120% wettelijk minimumloon, te beginnen op 100% wettelijk minimumloon voor de mensen die zijn aangewezen op loonkostensubsidie ten behoeve van de garantiebanen. Wettelijk wordt geregeld dat de loonschalen beginnen op het minimumloon mocht dit onverhoopt niet in cao's worden gerealiseerd.
 • Voorhangprocedure beschut werk
  In de 6e nota van wijziging wordt geregeld dat er een voorhangprocedure komt rondom beschut werk. De regering streeft naar publicatie van de AMvB in november 2014.
 • Pensioen Wsw
  Het kabinet biedt een financiële tegemoetkoming van 10 miljoen euro aan gemeenten om de tekorten op de pensioenen van werknemers in de sociale werkvoorziening op te vangen. De VNG heeft inmiddels laten weten dat dit bedrag ontoereikend is.

Wat gebeurt er met de huidige Wajongeren? En als ze aan de slag kunnen, wie gaat ze helpen?

Meer informatie over Participatiewet en Wajong

De belangrijkste punten uit de Participatiewet die nog overeind blijven zijn:

 • Vanaf 2015 wordt de Wet op de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom.
  Wsw-werknemers met een dienstbetrekking houden hun wettelijke rechten en plichten. Mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening hebben na 1 januari 2015 geen recht meer op een Wsw-plek.
 • Voorziening Beschut werk
  - Bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Met de voorziening beschut werk kan de gemeente deze mensen toch nog in een dienstbetrekking laten werken.
  - Gemeenten organiseren beschut werk (en betrekken het Werkbedrijf).
  - Rol voor het UWV bij het vaststellen of iemand in staat is om wettelijk minimumloon te verdienen en of iemand zoveel begeleiding nodig heeft dat beschut werk voor de hand ligt.
  - Op termijn 30.000 beschut-werkplekken.
  - Beloningsregime: loonkostensubsidie en geldende cao (gemeente/werkgever).
 • Banenafspraak en quotum.
  In het sociaal akkoord hebben werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, het gaat uiteindelijk om 100.000 extra banen (oplopend tot 2026). De overheid zorgt tot 2024 nog eens voor 25.000 banen extra. Deze extra banen waarvoor werkgevers een garantstelling hebben gegeven, zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn een inkomen op het niveau van het WML te verdienen. Wajongers en mensen op de wachtlijst wsw krijgen de eerste jaren prioriteit. De Werkbedrijven vormen de schakel tussen de werkgever en mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag worden geholpen. Als werkgevers de afgesproken extra banen onvoldoende realiseren dan treedt een wettelijke quotum in werking (eerste meting in 2016 over resultaten 2015). Het quotum houdt in dat op termijn elke werkgever met 25 en meer werknemers een formele verplichting krijgt arbeidsplaatsen aan te bieden aan mensen met een beperking en moet betalen voor niet vervulde plekken.
 • Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven.
  De 35 arbeidsmarktregio's hebben een belangrijke rol om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In elk arbeidsmarktregio wordt een Werkbedrijf ingericht. Gemeenten hebben de lead bij de Werkbedrijven. Werkgevers- en werknemersorganisaties nemen deel aan het bestuur. De Werkbedrijven spelen een belangrijke rol bij het plaatsen van mensen op de extra banen uit de banenafspraak die de sociale partners met het kabinet hebben gemaakt. Bovendien betrekken gemeenten de Werkbedrijven bij het organiseren van beschut werk. In elke regio wordt een basispakket aan functionaliteiten onder regie van het Werkbedrijf georganiseerd. Werkbedrijven hebben onder andere als doel om werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen te 'ontzorgen'. In de Werkkamer werken gemeenten en sociale partners dit verder uit.
 • Loonkostensubsidies.
  Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen krijgt de gemeente de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken.
  - De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde wordt op de werkplek vastgesteld op basis van een transparante en betrouwbare methode. De loonwaarde wordt elk jaar (in geval van beschut werk: elke drie jaar) opnieuw vastgesteld.
  - De loonkostensubsidie is het verschil tussen het wetttelijk minimumloon en de loonwaarde. De subsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.
  - De werkgever betaalt aan de werknemer cao-loon of als er geen cao-loon is, minimaal het wettelijk minimumloon.
  - Verschil 100% wettelijk minimumloon en loonwaarde rekening overheid
  - Verschil cao-loon en 100% WML rekening werkgever.

 

Bron: Divosa

 

Lees ook

Participatiewet 2015 en Wajong

Sociaal akkoord over Participatiewet

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Op zoek naar een (andere) baan?

Een overzicht van professionele loopbaan-, outplacement- en re-integratiebureaus die ondersteuning hierin kunnen bieden

Zoeken per provincie

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante