Wet en regelgeving stage en werk

Participatiewet

De Participatiewet voegt de Wet Werk en Bijstand, Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Op 1 januari 2015 treedt de wet in werking.

Het uitgangspunt van de participatiewet is om mensen zoveel mogelijk in reguliere banen bij reguliere werkgevers te laten werken. Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor mensen met een functiebeperking die kunnen werken (mensen met arbeidsvermogen). Jonggehandicapten met arbeidsvermogen komen daardoor vanaf 1 januari 2015 niet meer in de Wajong.

Zie voor meer informatie:  

Quotumwet

De Quotumwet is onderdeel van de Participatiewet. In het sociaal akkoord (overeenkomst tussen regering, werkgevers en werknemers) is afgesproken dat werkgevers 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (oplopend tot 2026). Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen die door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat zijn een inkomen op het niveau van het minimumloon te verdienen.

Op 16 december 2014 is de ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’, kortweg Quotumwet, door een grote meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Elke werkgever met 25 of meer werknemers is verplicht arbeidsplaatsen aan te bieden aan arbeidsbeperkten. Bij het niet voldoen aan het quotum moeten bedrijven betalen voor niet vervulde plekken. Wajongers en mensen op de wachtlijst WSW krijgen de eerste jaren prioriteit. Wel is afgesproken dat de doelgroep wordt verruimd zodat ook hoger opgeleiden onder het quotum vallen. Er mag dan geen sprake zijn van verdringing van laagopgeleiden door hoogopgeleiden.

Voor meer informatie, zie: 

Wajong


De Wajong is vanaf 1 januari 2015 alleen nog beschikbaar voor mensen die nooit meer kunnen werken. Mensen die reeds vóór 1 januari 2015 Wajong ontvingen, behouden hun recht hierop. Wel krijgen zij te maken met een herbeoordeling. Als uit de herbeoordeling blijkt dat ze arbeidsvermogen hebben, dus kunnen werken, wordt de uitkering per 1 januari 2018 verlaagd van 75% naar 70% van het minimum inkomen.

  • Nieuwe Wajong (aanvraag gedaan vanaf 1 januari 2010)

Bij de nieuwe Wajong staat de zoektocht naar werk centraal. Jongeren maken afspraken met het UWV over het vinden en behouden van werk. Deze afspraken worden vastgelegd in een participatieplan. Er zijn geen arbeidsongeschiktheidsklassen meer, de hoogte van de Wajong uitkering is afhankelijk van of de aanvrager kan werken, nu niet kan werken maar later wel, naar school gaat of studeert of nooit kan gaan werken. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong/hoogte-wajong-uitkering.

  • Oude Wajong (aanvraag gedaan vóór 1 januari 2010)

Bij de oude Wajong staat het verkrijgen van een uitkering centraal. Daarnaast helpt het UWV bij het vinden en behouden van werk. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Voor meer informatie, zie https://www.uwv.nl/particulieren/wajong/index.aspx.

Studietoeslag

Omdat het voor jongeren met een functiebeperking lastig is hun opleiding te combineren met een bijbaan, is er in de Participatiewet een studieregeling opgenomen. Gemeenten kunnen individuele studietoeslag verlenen aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden van artikel 36b Participatiewet:

  • minimaal 18 jaar oud;
  • ontvangt studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS);
  • heeft geen in aanmerking te nemen vermogen;
  • is niet in staat om met voltijdse arbeid het minimumloon te verdienen.

Gemeenten moeten op grond van artikel 8 lid 1 sub c Participatiewet aanvullende regels opstellen omtrent het verlenen van individuele studietoeslag. Deze regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de hoogte van de toeslag en frequentie van uitbetaling. Per gemeente kunnen de regels verschillen. Het verzoek tot het krijgen van individuele studietoeslag moet worden ingediend bij de gemeente waar de betreffende persoon staat ingeschreven.

Bron: Handicap + studie

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante