Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.

Overzicht ondersteuning vanuit Wmo 2015

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie.

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage.

Vanaf 2019 abonnementstarief voor gebruik Wmo-voorzieningen

De ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf 2019 voor iedereen €17,50 per 4 weken, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Er blijft ruimte voor gemeenten om een lagere eigen bijdrage vast te stellen. Bijvoorbeeld bij mantelzorg of voor huishoudens met een minimuminkomen.

Compensatieregeling pgb in de maak

De overheid werkt aan een compensatieregeling voor houders van een persoonsgebonden budget (pgb) en zorgverleners die bij de invoering van de nieuwe manier van betalen door de Sociale Verzekeringsbank financieel nadeel hebben gehad.

Zorg of ondersteuning aanvragen

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Bron: Rijksoverheid

 

Veelgestelde vragen

 • Hoe krijg ik ondersteuning van de gemeente vanuit de Wmo?

  Meldt u zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, zodat u thuis kunt blijven wonen? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie. De uitslag van het onderzoek bepaalt of u ondersteuning kunt krijgen vanuit de Wmo (officieel Wmo 2015).

  Onderzoek naar uw persoonlijke situatie

  Het onderzoek gebeurt samen met u en eventueel mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld uw mantelzorger(s). Ook kunt u zich laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De gemeente moet dit voor u regelen. De ondersteuning is gratis.  

  Het onderzoek voert de gemeente zo spoedig mogelijk uit. De gemeente moet dit in ieder geval binnen 6 weken na uw melding doen. 

  Bij het onderzoek wordt gekeken naar uw behoeften en voorkeuren. De gemeente bekijkt eerst wat u zelf nog kan. En of andere mensen uit uw sociale netwerk u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.

  Maatwerkvoorziening of algemene voorziening

  Blijkt uit het onderzoek dat u onvoldoende zelfredzaam bent of niet goed kunt meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning vanuit de Wmo te bieden. De gemeente biedt maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen.

  Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals persoonlijke begeleiding of een aanpassing aan uw woning. Meer voorbeelden van maatwerkvoorzieningen, vindt u op Regelhulp.nl.

  Een algemene voorziening is vrij toegankelijk. De gemeente doet daarvoor niet eerst een diepgaand onderzoek naar u of uw situatie. Denk aan een boodschappendienst.

  Wmo aanvragen bij uw gemeente

  Het Wmo-loket of het sociale wijkteam van uw gemeente geeft u informatie over de Wmo. En helpt u bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo. U kunt bij uw gemeente ook vragen naar de gratis cliëntondersteuning.

  Infographic Wet maatschappelijke ondersteuning

 • Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?

  Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst.

  Welke voorziening voor ondersteuning thuis

  Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. In een onderzoek (meestal een gesprek) stelt de gemeente met u vast wat u nodig heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

  Maatwerkvoorziening

  Een maatwerkvoorziening is geen medische hulp. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn:

  • vervoersvoorziening;
  • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
  • individuele begeleiding;
  • beschermde woonplek;
  • dagbesteding op maat;
  • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet).
  • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
  • respijtzorg;
  • ondersteuning van mantelzorgers;
  • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen);
  • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang).

  Algemene voorziening

  Soms bent u  geholpen met een zogenaamde ‘algemene voorziening’. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder voorafgaand onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

  • boodschappendienst;
  • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn;
  • maaltijdverzorging (ook wel warmemaaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);
  • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld daklozenopvang);
  • hulp aan buurthuizen en verenigingen.

  De gemeente mag een bijdrage vragen voor het gebruik van deze algemene voorziening.

  Persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura

  Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo? Dan zijn er 2 mogelijkheden om de ondersteuning te regelen:

  Persoonsgebonden budget (pgb)

  U kunt zelf ondersteuning inkopen met een pgb bij wie u wilt. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt. 

  Zorg in natura

  U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Dit heet: 'zorg in natura'.

   

 • Betaal ik een eigen bijdrage voor ondersteuning uit de Wmo?

  Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u thuis krijgt uit de Wmo (officieel Wmo 2015). Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Uw gemeente kan voor kinderen tot 18 jaar alleen een eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen uit de Wmo.

  Hoogte eigen bijdrage Wmo 2015

  De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van:

  • uw leeftijd;
  • of u een partner heeft;
  • het verzamelinkomen en vermogen van u en uw partner;
  • de voorzieningen die u krijgt.

  Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor de ondersteuning die u thuis krijgt vanuit de Wmo. Dit bedrag kan wel afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. De berekening geeft namelijk alleen een globale indicatie.

  Maximale eigen bijdrage

  Het CAK berekent hoeveel u per 4 weken moet bijdragen aan de ondersteuning. Dat gebeurt op basis van de gegevens over uw inkomen, leeftijd en huishouden. Zijn de kosten van de zorg of hulp lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u minder. Want u betaalt nooit meer dan uw maximale periodebijdrage. Ook mag uw eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning nooit hoger zijn dan de kostprijs die de gemeente betaalt.

  Geen eigen bijdrage zorgverzekeraar

  Ontvangt u verpleging of verzorging thuis via uw zorgverzekeraar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

  Meerdere eigen bijdragen Wmo of Wlz

  Er is een maximale eigen bijdrage voor huishoudens. Heeft u een partner met Wlz-zorg en ontvangt u zelf ondersteuning uit de Wmo? Dan geldt er een maximale eigen bijdrage voor uw huishouden. Het CAK houdt hier in de berekeningen van de eigen bijdrage rekening mee.

 • Mag de gemeente een hulpmiddel uit de Wmo weigeren als ik een hoog inkomen heb?

  De gemeente mag geen inkomensgrens stellen voor hulp uit de Wmo (offcieel Wmo 2015). Wel kunnen gemeenten een eigen bijdrage vragen voor voorzieningen en hulpmiddelen uit de Wmo.

  Eigen bijdrage Wmo-voorziening

  Uw gemeente bepaalt of u voor een voorziening een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage moet betalen. In de Wmo staat dat het CAK de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen vaststelt en ook int. 

  Geen algemene inkomensgrens

  Gemeenten mogen geen algemene inkomensgrens stellen voor de Wmo. Wijst uw gemeente uw aanvraag voor ondersteuning om die redenen af? Dan kunt u daar tegen bij de gemeente bezwaar maken.

  Kosten lager dan maximale eigen bijdrage

  Het kan gebeuren dat de voorziening of hulpmiddel minder kost dan uw maximale eigen bijdrage. In dat geval betaalt u alleen de kostprijs van de voorziening of het hulpmiddel.

  Bezwaar maken tegen afwijzing

  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen een afwijzing voor ondersteuning vanuit de Wmo. U doet dit bij de gemeente.

 • Hoe maak ik bezwaar tegen een beslissing op grond van de Wmo?

  Bezwaar maken tegen de beslissing over ondersteuning vanuit de Wmo (officieel Wmo 2015) doet u door de gemeente een brief te schrijven. U kunt bezwaar maken als u bijvoorbeeld vindt dat de gemeente geen goed onderzoek heeft gedaan. Of als u het niet eens bent met de maatwerkvoorziening die de gemeente u toewijst.

  Volg onderstaande stappen als u bezwaar wilt maken:

  1. Bezwaarschrift beslissing Wmo

  U schrijft een brief (bezwaarschrift) aan de gemeente die de beslissing heeft genomen. Hierin geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. U doet dat uiterlijk binnen 6 weken na de beslissing. U hoeft geen kosten te betalen als u bezwaar maakt.

  2. Gemeente heroverweegt beslissing Wmo

  De gemeente moet binnen 6 weken een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. (Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden.) De gemeente zal haar besluit opnieuw overwegen. In de uiteindelijke beslissing moet de gemeente aangeven waarom zij tot het besluit is gekomen.

  3. Beroep bij de rechtbank tegen beslissing Wmo

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De termijn geldt vanaf het moment dat u het besluit op uw bezwaarschrift kreeg. Voor een beroepsprocedure betaalt u vaak griffierechten.

  4. In hoger beroep tegen beslissing Wmo

  Bent u het niet eens met het besluit van de rechtbank? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Ook hiervoor geldt een termijn van 6 weken. U moet voor zo’n procedure altijd griffierechten betalen. Tegen een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is geen verder hoger beroep mogelijk.

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante