Veranderingen Jeugdzorg

Gemeenten en provincies zijn samen verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet op de jeugdzorg (Wjz).

Wetsvoorstel voor nieuw jeugdstelsel

De overheid is van plan om vanaf 2015 de zorg voor jeugd helemaal onder te brengen bij de gemeenten. Om dit mogelijk te maken is een nieuwe Jeugdwet in voorbereiding. Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer met deze nieuwe wet ingestemd. De Jeugdwet moet op 1 januari 2015 in werking gaan. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) zorgen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor ondersteuning van de gemeenten.

Provinciale taken: Wet op de jeugdzorg

De regels voor de jeugdzorg zijn op dit moment vastgelegd in de Wet op de jeugdzorg. Uitgangspunt van de wet is de hulpvraag van kinderen, jongeren en hun ouders en opvoeders. Doel van de wet is een vraaggerichte jeugdzorg. In het kort komt de wet op het volgende neer:

  • Kinderen, jongeren en ouders hebben recht op jeugdzorg.
  • De zorg moet zo dicht mogelijk bij het kind of de jongere worden georganiseerd, zo kort mogelijk duren en zo licht mogelijk zijn. In de praktijk komt het erop neer dat gemeenten meer verantwoordelijkheid krijgen. 
  • Elke provincie krijgt geld van het Rijk. De provincie financiert met dat geld Bureau Jeugdzorg en daarmee de toegang tot de jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (jeugd-ggz), jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
  • De provincie koopt zorg voor kinderen, jongeren en ouders in bij de jeugdzorginstellingen. 
  • De provincie maakt resultaatgerichte afspraken over de verantwoordelijkheden voor jongeren met problemen.

Gemeentelijke taken: Wet maatschappelijke ondersteuning

Volgens de Wet maatschappelijke onder steuning (Wmo) heeft een gemeente 5 functies in de ondersteuning van en zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders:

  • informatie en advies geven;
  • signaleren van problemen bij opgroeien en opvoeden; 
  • zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders de juiste hulp krijgen; 
  • pedagogische hulp geven; 
  • coördineren van zorg.

Binnen een gemeente kunnen verschillende instanties dit aanbod verzorgen. Meestal gaat dit via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante