Veranderingen Pgb 2013

 
Voorwaarden pgb in 2013

De nieuwe Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ) wordt in 2013 samengevoegd met het pgb, zodat er weer 1 regeling komt voor het pgb.

Cliënten kunnen in 2013 een pgb krijgen als zij vinden dat er geen passende zorg in natura beschikbaar is. In het budgetplan dat bij een pgb-aanvraag aan het zorgkantoor moet worden meegestuurd, moeten zij aangeven welke zorgaanbieders zij hebben benaderd en waarom deze geen passende zorg kunnen bieden.

Ook moeten cliënten in het bezit zijn van de juiste indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg (BJZ).

 
Pgb bij indicatie voor verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging

In 2013 kan iedereen met een indicatie voor verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging (al dan niet in combinatie met begeleiding) in aanmerking komen voor een pgb.

 

Pgb bij ten minste 10 uur begeleiding per week

Cliënten die alleen de indicatie ‘begeleiding’ (eventueel in combinatie met kortdurend verblijf) hebben, krijgen alleen een pgb als deze indicatie geldig is voor minimaal 10 uur per week. Begeleiding voor een dagdeel geldt als 1 uur. Gezinnen mogen de uren begeleiding bij elkaar optellen.

Cliënten die in 2012 al een pgb hebben, hoeven in 2013 niet te voldoen aan deze urengrens. Vanaf 2014 geldt de 10-urengrens voor alle cliënten met alleen de indicatie begeleiding, dus ook voor bestaande pgb-houders.

 

Indicatie minstens 1 jaar geldig

Om in aanmerking te komen voor een pgb moet de indicatie bovendien minstens 1 jaar geldig zijn. Of het CIZ of BJZ moeten bij indicaties korter dan 1 jaar hebben vastgesteld dat de cliënt ook na dit jaar nog steeds AWBZ-zorg nodig heeft. Ook voor deze cliënten blijft een pgb mogelijk.

Voor cliënten die palliatieve zorg nodig hebben, geldt deze voorwaarde niet.

 

Tarieven pgb in 2013

De pgb-tarieven blijven in 2013 even hoog als in 2012. Ze worden dus niet gecorrigeerd voor inflatie.

Verder verandert er het volgende voor budgethouders met een indicatie voor verblijf (‘ZZP-indicatie’):

  • Voor cliënten met een indicatie voor verblijf op basis van een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of psychiatrische beperking zijn in 2012 de tarieven met 5% verhoogd. Deze verhoging wordt teruggedraaid.

  • Voor alle cliënten met een indicatie voor verblijf worden de tarieven gelijkgetrokken met die voor vergelijkbare zorg in natura. Dit betekent dat de tarieven voor bestaande pgb-houders over een periode van 3 jaar worden verlaagd. De verlaging is in 2013 maximaal 5% ten opzichte van 2012.
    De volgende pgb-houders met een indicatie voor verblijf zijn uitgezonderd van deze verlaging:

  • cliënten die in een pgb-gefinancierd wooninitiatief wonen;

  • cliënten die een budgetgarantie hebben gekregen op het moment dat ze voor het eerst een pgb ontvingen op basis van een ZZP-indicatie.

Pgb-houders met een indicatie voor verblijf kunnen te maken krijgen met beide veranderingen. Zij gaan er in 2013 maximaal 5% op achteruit ten opzichte van 2012.

 

 
Geen overheveling begeleiding naar gemeenten in 2013

Het kabinet was van plan de zorgfunctie ‘begeleiding’ in 2013 over te hevelen van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierdoor zouden nieuwe cliënten en cliënten van wie de indicatie afloopt vanaf 2013 begeleiding krijgen vanuit de gemeente. Deze maatregel gaat niet door. Het kabinet is nu van plan de gemeente vanaf 2015 de ondersteunende zorg aan huis te laten leveren, zoals begeleiding en persoonlijke verzorging.

 

Pgb in het buitenland

Vanaf 1 januari 2013 wordt het pgb beëindigd zodra een cliënt 13 weken buiten Nederland verblijft. Dit geldt niet voor cliënten die palliatieve zorg ontvangen. Daarmee krijgen zij de gelegenheid in het land van herkomst afscheid te nemen van hun naasten.

 
Tegengaan fraude pgb

Het kabinet wil meer doen om fraude met het pgb tegen te gaan. Het komt nog te vaak voor dat mensen het pgb niet gebruiken waarvoor het is bedoeld. Of dat malafide bureaus pgb’s aanvragen voor mensen die hier weinig of niets van terugzien. Voor de bestrijding van pgb-fraude is in 2013 en 2014 in totaal € 30 miljoen beschikbaar.

  • Meer een-op-eengesprekken: Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de zorgkantoren gaan met meer pgb-cliënten persoonlijke gesprekken voeren. Zo krijgen zij beter zicht op de mensen die pgb’s aanvragen en hun motivatie.

  • Huisbezoek bij pgb-houders: Zorgkantoren controleren ongeveer 5% van de pgb-houders intensief. Dit betekent dat deze pgb-houders al hun schriftelijke bewijsstukken aan het zorgkantoor moeten geven. En dat het zorgkantoor een huisbezoek kan afleggen. Deze intensieve controle wordt in 2013 en 2014 verhoogd  naar 20%. Via deze huisbezoeken kunnen zorgkantoren ook frauderende zorgbemiddelingsbureaus opsporen.

  • Extra controle en opsporing: De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt in 2013 en 2014 22 extra rechercheurs aan voor de opsporing van pgb-fraude.
  • Beter zicht op betalingen pgb: Vanaf 2014 krijgen cliënten het pgb niet meer op hun eigen rekening gestort. Een nog te selecteren organisatie gaat de budgetten beheren. De cliënt geeft deze organisatie  de opdracht om betalingen te doen aan zijn zorgverleners, vanuit een omgeving die lijkt op internetbankieren. Dit heet trekkingsrecht.

Met het trekkingsrecht kan de besteding van het pgb gemakkelijker worden gecontroleerd.  Alle betalingen zijn digitaal en de zorgverleners zijn bekend bij het zorgkantoor.

 

Veranderingen zorg en ondersteuning aan huis

Het kabinet gaat de zorg en ondersteuning aan huis uit de AWBZ op een andere manier organiseren. Deze zorg thuis zal worden ondergebracht bij de gemeenten (onder de Wet maatschappelijke ondersteuning) of  bij de zorgverzekeraar (onder de Zorgverzekeringswet). Het kabinet werkt deze maatregelen nog verder uit.

 

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Veranderingen 2019

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante