Persoongeboden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 4 verschillende wetten. 

 

OUD: Veranderingen Pgb in 2013

Het kabinet trekt in 2013 € 150 miljoen extra uit voor het pgb. Met dit geld worden de pgb-maatregelen uit 2012 verzacht. Toen werd de toegang tot het pgb beperkt tot cliënten met een indicatie voor zorg met verblijf. In 2013 komen ook weer meer mensen met een indicatie voor zorg zonder verblijf in aanmerking voor een pgb.

Samenvoeging VPZ en pgb

De Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ) gaat in 2013 samen met het pgb. Zo is er weer 1 regeling voor het pgb. Voor mensen die gebruikmaken van VPZ, verandert alleen de naam van de regeling.

Veranderingen tarieven pgb

De pgb-tarieven zijn in 2013 even hoog als in 2012. Er vindt dus geen correctie plaats voor inflatie. Ook voor 2014 zal dat het geval zijn. Daarnaast gaan per 2014 de pgb-tarieven voor persoonlijke verzorging en begeleiding met 5% omlaag.

Ook komt er voor nieuwe pgb-cliënten per 1 januari 2014 een lager tarief. Dit lager tarief gaat gelden voor hulpverleners die geen professionele zorgverleners zijn. Hiervoor is regelgeving in de maak.

Afbouw budgetgarantie

Had u op 31 december 2012 een pgb op basis van een AWBZ verblijfsindicatie (zzp-indicatie)? Dan is uw pgb in 2013 waarschijnlijk opgehoogd met een bedrag voor budgetgarantie.

Het zorgkantoor zal de komende jaren deze budgetgarantie afbouwen. Uw budget is in 2014 maximaal 10% lager dan in 2013. In 2015 gaat het budget weer met maximaal 10% omlaag. De dan eventueel overgebleven budgetgarantie vervalt in 2016.

Er zijn 2 uitzonderingen waardoor uw budgetgarantie van kracht blijft:

  • als uw pgb bij de eerste toekenning op basis van verblijfsindicatie is opgehoogd met budgetgarantie;
  • als u op 31 december 2012 in een wooninitiatief woonde en daar ook bent blijven wonen.

Verandering pgb in het buitenland 2013

Sinds 1 januari 2013 eindigt het pgb zodra een cliënt 13 weken buiten Nederland verblijft. Dit geldt niet voor cliënten die palliatieve zorg ontvangen. Daarmee krijgen zij de gelegenheid in het land van herkomst afscheid te nemen van hun naasten.

 

Fraude pgb bestrijden

Het kabinet wil meer doen om fraude met het pgb tegen te gaan. Het komt nog te vaak voor dat mensen het pgb niet gebruiken waarvoor het is bedoeld. Of dat onbetrouwbare bureaus pgb’s aanvragen voor mensen die hier weinig of niets van terugzien. Voor de bestrijding van pgb-fraude is in 2013 en 2014 in totaal € 30 miljoen beschikbaar.

  • Meer 1-op-1-gesprekken CIZ

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de zorgkantoren gaan met meer pgb-cliënten persoonlijke gesprekken voeren. Zo krijgen zij beter zicht op de mensen die pgb’s aanvragen en hun motivatie.

  • Huisbezoek bij pgb-houders

Zorgkantoren controleren ongeveer 5% van de pgb-houders intensief. Dit betekent dat deze pgb-houders al hun schriftelijke bewijsstukken aan het zorgkantoor moeten geven. En dat het zorgkantoor een huisbezoek kan afleggen. In 2013 en 2014 zal minimaal 20% van de pgb-cliënten worden gecontroleerd. Via deze huisbezoeken kunnen zorgkantoren ook frauderende zorgbemiddelingsbureaus opsporen.

  • Extra controle en opsporing

In 2013 en 2014 trekt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 22 extra rechercheurs aan. Deze houden zich bezig met de opsporing van pgb-fraude en het starten van rechtszaken.

  • Beter zicht op betalingen pgb

De rijksoverheid is van plan om vanaf 1 januari 2014 het pgb niet meer op de bankrekening van de pgb-cliënt te storten. Een onafhankelijke organisatie gaat uw geldbedrag beheren. U geeft deze organisatie de opdracht om betalingen te doen aan uw zorgverleners. Dit gebeurt vanuit een omgeving die lijkt op internetbankieren. Dit heet trekkingsrecht.

Met het trekkingsrecht is controle van de besteding van het pgb gemakkelijker. Alle betalingen zijn digitaal en de zorgverleners zijn bekend bij het zorgkantoor.

Indicatie minder dan 10 uur begeleiding toch pgb in 2014

Bestaande pgb-cliënten met 10 uur begeleiding per week zouden hun pgb per 1 januari 2014 verliezen. Dit maakte de staatssecretaris van VWS eerder bekend.

De staatssecretaris heeft nu op 5 juli 2013 de Tweede Kamer het volgende laten weten. Bestaande cliënten kunnen hun pgb toch behouden in 2014. Er geldt wel een voorwaarde. Zij moeten op 31 december 2013 een pgb hebben voor minder dan 10 uur begeleiding per week.

De 10-uurgrens blijft wel gelden voor:

  • personen die een indicatie hebben voor alleen begeleiding onder de 10 uur per week  én
  • die voor het eerst een pgb aanvragen.

Zij kunnen hun indicatie niet omzetten naar een pgb, en kunnen terecht bij zorg in natura.

Hervorming van de langdurige zorg: het pgb in de toekomst

De rijksoverheid werkt op dit moment aan een nieuwe en kleinere AWBZ. Ook is er regelgeving in de maak voor een vernieuwde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet.

De rijksoverheid zal meer taken aan de gemeenten overdragen. Daardoor zult u voor een meer zorg en ondersteuning terecht komen bij uw gemeente. In al deze gewijzigde wetten zal ook weer de mogelijkheid tot een pgb worden opgenomen.

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante