Veelgestelde vragen Wet langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen aangaande de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz vervangt de AWBZ en wordt ingevoerd per 1 januari 2015.

 

 1. Welke zorg valt onder de Wlz?
 2. Wat houden de verschillende vormen van Wlz-zorg in?
 3. Hoe is de toegang tot Wlz-zorg geregeld?
 4. Wanneer kan iemand een beroep doen op de Wlz?
 5. Wie kunnen er Wlz-zorg leveren?
 6. Waar kan ik een klacht indienen over een zorgkantoor/zorgaanbieder?
 7. Hoe zit het met eigen bijdragen onder de Wlz?
 8. Blijft het pgb bestaan in de Wlz?
 9. Hoe ziet de Overgangsregeling Wet langdurige zorg eruit?

 

1. Welke zorg valt onder de Wlz?

De Wlz vergoedt zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen krijgen meestal zorg in een instelling. Op grond van de Wlz kan ook thuis zorg worden verleend op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een persoonsgebonden budget (pgb). Dit is echter alleen mogelijk als de zorg verantwoord is en als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling.

Daarnaast valt de zorg voor mensen die voor een behandeling op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in een instelling verblijven na drie jaar verblijf in de Zvw onder de Wlz. Bij deze cliëntengroep is sprake van verblijf in een instelling.

2. Wat houden de verschillende vormen van Wlz-zorg in?

De Wlz geeft recht op een integraal pakket zorg. Deze zorg bevat:

 • verblijf in een instelling
 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • verpleging
 • behandeling
 • individueel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen en voor vervoer
 • vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling
 • aanpassing aan de woning

3. Wanneer kan iemand een beroep doen op de Wlz?

De Wlz is bedoeld voor zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Daarnaast valt de zorg voor mensen die voor een behandeling op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in een instelling verblijven na drie jaar verblijf in de Zvw onder de Wlz. Het gaat om mensen met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking. En om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.

4. Hoe is de toegang tot Wlz-zorg geregeld?

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt het recht op zorg vast. Het CIZ geeft een indicatiebesluit af en stelt ook een zorgprofiel vast. Het indicatiebesluit gaat naar het zorgkantoor en naar de cliënt. Het zorgkantoor bemiddelt bij het vinden van passende zorg. De cliënt kan vervolgens kiezen voor Zorg in natura of zorg thuis (Volledig Pakket Thuis of persoonsgebonden budget).

 • Zorg in natura
  Het zorgkantoor bemiddelt bij het vinden van een zorgaanbieder. De client kan een eventuele eigen voorkeur voor een bepaalde zorgaanbieder aan het zorgkantoor doorgeven. Heeft deze zorgaanbieder een wachtlijst, dan zorgt het zorgkantoor voor overbruggingszorg door een andere zorgaanbieder.
 • Persoonsgebonden budget (pgb)
  Een pgb kan het zorgkantoor verstrekken onder in de Wlz genoemde voorwaarden. Het pgb bestaat vervolgens uit een trekkingsrecht: het budget wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Combinatie van zorg in natura en pgb
  Indien een cliënt is geïndiceerd voor meerdere zorgvormen, kan hij ervoor kiezen voor de ene zorgvorm alles zelf te regelen met een pgb en de andere zorgvorm via zorg in natura te ontvangen. Dat is dan een combinatie van zorg in natura en persoonsgebonden budget.

5. Wie kunnen er Wlz-zorg leveren?

Alle zorgaanbieders met een toelating voor het leveren van intramurale zorg, kunnen Wlz-zorg leveren. Ook Zelfstandige zorgverleners kunnen zorg leveren die onder de Wlz valt, dit zal in de praktijk vaak zorg betreffen die in verband met het overgangsrecht nog uit de Wlz wordt bekostigd.

6. Waar kan ik een klacht indienen over een zorgkantoor/zorgaanbieder?

Dienstverlening zorgkantoor
Als u niet tevreden bent over de informatie die het zorgkantoor verstrekt of over de zorgbemiddeling, kunt u een klacht bij uw eigen zorgkantoor indienen. Het zorgkantoor moet uw klacht volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht behandelen. Dit betekent onder meer dat u binnen zes weken (met een mogelijkheid tot verlenging tot tien weken) antwoord op uw klacht moet hebben gekregen. Ook is het zorgkantoor verplicht om u de mogelijkheid te bieden te worden gehoord.

Als u niet tevreden bent over het antwoord op uw klacht, kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman.

Kwaliteit van de ontvangen zorg
Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van de ontvangen zorg, hebt u verschillende mogelijkheden. U kunt klagen bij de klachtencommissie van de zorgaanbieder zelf, maar ook bij het zorgkantoor of bij andere instanties, zoals de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) en de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg.

Meer informatie vindt u op www.kiesbeter.nl onder Patiënten informatie.

7. Hoe zit het met eigen bijdragen onder de Wlz?

Het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wlz en de Wmo. Het CAK geeft informatie over alle zaken rondom de eigen bijdrage. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage, of als u bezwaar hebt tegen de hoogte van gefactureerde eigen bijdragen kunt u uw bezwaar indienen bij het CAK.

8. Blijft het pgb bestaan in de Wlz?

Het pgb heeft een wettelijke basis in de Wlz. Dit betekent dat niet de landelijke Wlz-uitvoerders maar de zorgkantoren verantwoordelijk worden voor het verstrekken van het pgb. Cliënten die kiezen voor een pgb, krijgen het pgb toegewezen van het zorgkantoor. Het pgb bestaat uit een trekkingsrecht: het budget wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

9. Hoe ziet de Overgangsregeling Wet langdurige zorg eruit?

Cliënten die per 1 januari 2015:

 • In een instelling wonen met een AWBZ-indicatie voor verblijf
  Deze cliënten vallen onder de Wlz en behouden hun recht op verblijf in de instelling.
 • Thuis wonen met een AWBZ-indicatie voor verblijf
  Hebben de cliënten een hoog zorgzwaartepakket (ZZP)? Dan behouden zij hun recht op zorg vanuit de Wlz. Zij kunnen ook dan ook zorg thuis ontvangen via een persoonsgebonden budget (pgb) of het Volledig Pakket Thuis (VPT).

  Cliënten met een laag ZZP die thuis wonen kunnen tot 1 januari 2016 kiezen tussen verblijf in een instelling (Wlz) of thuis blijven wonen (Wmo/Zvw). De cliënt krijgt zijn zorg vanuit de Wlz tot het moment dat hij kiest of zijn indicatieduur verstrijkt. De cliënt moet zijn keuze schriftelijk kenbaar maken aan het zorgkantoor.
  Kiest de cliënt voor verblijf in een instelling? Dan valt hij onder de Wlz. Is er nog geen plek in de instelling? Dan is er sprake van overbruggingszorg en wordt geleverd via een VPT of een pgb op grond van de Wlz.
  Kiest de cliënt voor thuis wonen? Dan kan de cliënt voor zorg en ondersteuning een beroep doen op de zorgverzekeraar en/of de gemeente.
 • In een kleinschalig wooninitiatief wonen
  Deze cliënten worden juridisch gezien gelijk gesteld met mensen die in een instelling wonen. Zij behouden hun rechten en vallen onder de Wlz.
 • In een ADL-clusterwoning wonen
  Deze cliënten behouden hun recht op ADL-assistentie zo lang ze in een ADL-clusterwoning blijven wonen.

 

Bron: NZa

 

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatie

 

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt.

Wat zijn de gevolgen van de Miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn? Lees hier wat reeds bekend is

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante