Veranderingen Wmo

 

De regels voor hulp uit de Wmo gaan veranderen. Gemeenten worden met ingang van 2015 geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De dienstverlening wordt meer gericht op waar ze het hardste nodig is en gaat vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In beginsel was de intentie om per 1 januari 2013 reeds de AWBZ begeleiding naar gemeenten over te hevelen (Zie bericht hieronder 'Wmo met toelichting' ). Echter, deze decentralisatie heeft geen doorgang gevonden.

Lees hier de laatste ontwikkelingen op het gebied van Wmo

 

Wmo 2013 met toelichting

Datum: 30-12-2011

Per 1 januari 2013 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten krijgen er dan een nieuwe taak bij: begeleiding. Om inzichtelijk(er) te maken wat deze aanstaande wetswijziging betekent, heeft Karin Wering alvast een wettekst van de Wmo samengesteld waarin de veranderingen duidelijk zichtbaar zijn. Bovendien bevat deze versie van de Wmo 2013 ook een artikelsgewijze toelichting. Tekst en toelichting van de Wmo 2013 zijn voor iedereen gratis te raadplegen op ipsz.nl.

Met dit wetsvoorstel wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De veranderingen moeten gaan gelden per 1 januari 2013. De gewijzigde artikelen en de toelichtingen daarbij zijn opgenomen in de Wmo 2013.

De belangrijkste wijziging is dat de gemeente met ingang van 2013 ook een resultaatsverplichting heeft voor het verstrekken van voorzieningen die mensen met een beperking in staat stellen hun dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren en daarover regie te voeren. Dit wordt geregeld in het nieuwe artikel 4 lid 1 onder e Wmo 2013.

Van AWBZ naar Wmo

Op basis van artikel 6 Besluit zorgaanspraken AWBZ (Bza) heeft degene die daarvoor een indicatie heeft, recht op begeleiding. Verder bepaalt artikel 9a Bza dat de verzekerde die is aangewezen op permanent toezicht, recht heeft op kortdurend verblijf in een zorginstelling als ontlasting van de mantelzorger noodzakelijk is. Beide zorgaanspraken worden met dit wetsvoorstel overgeheveld naar de Wmo, conform de afspraken in het regeerakkoord.

Begeleiding

In het wetsvoorstel wordt begeleiding niet als een concrete voorziening in de Wmo ondergebracht, zoals nu het geval is in de AWBZ. Net als bij de bestaande taakvelden gaat het om een resultaatsverplichting; de burger moet in staat gesteld worden om dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren en daarover regie te voeren zodat hij in de samenleving kan participeren. Gemeenten zijn daarbij vrij om - in overleg met de burger - te bepalen op welke wijze en met welke voorzieningen ze de beperkingen compenseren.

Kortdurend verblijf

In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat de gemeente voorzieningen treft die de mantelzorger van een persoon die is aangewezen op permanent toezicht, in staat stellen de mantelzorg voort te zetten. Deze voorzieningen zijn bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. Voorkomen moet worden dat de mantelzorg overbelast raakt, met het risico dat degene die wordt verzorgd, moet worden opgenomen in een instelling. Ook hier is de gemeente vrij om te bepalen hoe ze invulling geeft aan dit nieuwe onderdeel van de compensatieplicht. Een mogelijk oplossing kan zijn het aanbieden van een logeerfaciliteit met begeleiding, oftewel kortdurend verblijf, zoals dit (nu nog) in de AWBZ heet. Maar ook ander oplossingen zijn denkbaar.

De nieuwe verplichting van de gemeente betekent overigens niet dat de mantelzorger zelf recht heeft op maatschappelijke ondersteuning. Nee, het is juist de op toezicht aangewezen persoon die aanspraak kan maken op (tijdelijke alternatieve) ondersteuning. Deze heeft er tenslotte belang bij dat zijn mantelzorger beschikbaar blijft en dus ook dat deze zonodig wordt ontlast.

PGB

Het wetsvoorstel schrapt het recht om te kiezen voor een persoonsgebondsen budget (pgb), zoals nu geregeld in artikel 6 Wmo. De gemeente is straks niet meer verplicht om de burger de keuze te bieden tussen een voorziening in natura en een pgb. De gemeente kan straks zelf bepalen wanneer een burger voor een pgb in aanmerking komt. Hierdoor kan de gemeente collectieve voorzieningen beter in stand houden. Echter, als een voorziening in natura in een specifiek geval niet compenserend is, dan moet de gemeente een pgb aanbieden. Dit staat in het nieuwe artikel 5 lid 4 Wmo 2013.

Deze wijziging loopt in de pas met de maatregelen die in de AWBZ worden genomen om de pgb-regeling beheersbaar te houden.

Pluim voor gemeenten

Staatssecretaris Veldhuijzen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt van de gelegenheid gebruik om in de toelichting bij deze wetswijziging te vermelden dat uit evaluatie van de Wmo door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat "de Wmo werkt". Dat gemeenten "een breed scala aan activiteiten ontplooien" en dat zij "de Wmo uitvoeren zoals deze is bedoeld". Bovendien is "de tevredenheid van burgers over de geboden ondersteuning groot".

Bron: IPSZ

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante