Politieke standpunten over zorg in Rotterdam 2014

De Atlas van Zorg heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van Rotterdam een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma's en een aantal standpunten van de grote politieke partijen over de zorg hieronder op een rijtje gezet (zetelvolgorde).

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Rotterdam

Rotterdam

 
2014 2010
Leefbaar Rotterdam (14) PvdA (14)
PvdA (8) Leefbaar Rotterdam (14)
D66 (6) VVD (4)
SP (5) D66 (4)
VVD (3) Groenlinks (3)
CDA (3) CDA (3)
Groenlinks (2) SP (2)
Nida Rotterdam (2) Christen Unie - SGP (1)
Christen Unie - SGP (1)  
Partij voor de Dieren (1)  
StemWijzer voor Gemeenteraadsverkiezingen Rotterdam

De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen.

>> Naar de StemWijzer

PvdA Rotterdam over de zorg

Wij staan bij alle veranderingen in de zorg voor een zachte landing, waarbij oog is voor een zorgvuldige overgang voor client en medewerker. Onze ouderen hebben zich jarenlang ingezet voor onze stad. Zij hebben Rotterdam letterlijk van de grond af opgebouwd en gemaakt tot wat het nu is. De PvdA Rotterdam is van mening dat onze senioren het verdiend hebben om ondanks de bezuinigingen op een prettige manier van hun oude dag te kunnen genieten  in de stad waaraan zij zo verknocht zijn.

Standpunten:

 • Inkomensvoorziening om mensen die extra kosten hebben door hun beperking te compenseren
 • Zorg dichtbij organiseren in wijken en buurten
 • Ondersteuning socialewijkteams; preventie en gezond gedrag stimuleren staat voorop
 • De wijkzuster en huisarts worden belangrijke schakels
 • Lijfgebonden zorg wordt altijd door een professional gedaan
 • Maatwerk leveren en mantelzorgers goed ondersteunen

 

Leefbaar Rotterdam

Leefbaar Rotterdam vindt het bieden van goede hulp aan mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen een kwestie van beschaving. Ouderen en mensen met een beperking moeten oud kunnen worden zonder zorgen; niet zonder zorg!

Standpunten:
 • Kwaliteit en maatwerk, door middel van kleinschalige zorg in de wijk, moet voorop staan
 • Zorg eenvoudig en dichtbij mensen organiseren en het regelen hulp als die nodig is
 • De zorg teruggeven aan de wijkverpleegkundige en hulpverlener door deze zo min mogelijk te belasten met allerlei overbodige regels, protocollen en managers
 • Moderne technologie en waar mogelijk gemotiveerde vrijwilligers en goed begeleide mantelzorgers kunnen de toegewijde zorgprofessionals ondersteuning bieden
 • Jeugdzorg: geen bureaucratische wirwar meer, maar simpelere oplossingen bij de mensen thuis

 

 

VVD Rotterdam over de zorg


De VVD vindt het van cruciaal belang dat mensen zelfredzaam zijn, zich vrij kunnen ontplooien en zelf verantwoordelijkheid nemen, ook als zij een beperking hebben. Rotterdammers mogen niet worden afgeschreven door de overheid. Iedereen kan op zijn of haar manier het maximale uit het leven halen. Voor de zaken die mensen en hun omgeving niet zelf kunnen regelen, biedt de gemeente zorg en ondersteuning. De VVD vraagt voor dit laatste specifiek aandacht voor onze ouderen

Standpunten:
 • Zorg zo dicht mogelijk bij Rotterdammers te organiseren; steunen van Rotterdamse wijkteams
 • De gebruiker betaalt. De VVD is daarom voor het heffen van eigen bijdragen. Gemeentelijke inkomens afhankelijke regelingen in de zorgmoeten worden voorkomen
 • Scherp toezicht op een efficiënte besteding van al de gelden voor zorg en ondersteuning
 • Belang van het kind centraal. Er is één coördinerend hulpverlener per gezin
 • vrijwilligers een voorbeeld voor de stad. Aandacht voor deze Rotterdammers, waarbij de gemeente hen op weg helpt.

D66 Rotterdam over de zorg

De nieuwe Rotterdamse zorgaanpak kenmerkt zich wat D66 Rotterdam betreft door: zorg voor en door mensen organiseren, dichtbij en zonder versnippering. Eén aanspreekpunt voor de meest kwetsbare groep met verschillende problemen hoort bij die aanpak.

Standpunten:
 • Een nieuw Rotterdamse zorgaanpak: meer ruimte voor zorgvrager en zorgverlener en één raad voor zorg en welzijn
 • Zorg meer moet zijn dan een vangnet. Waar mogelijk moet het een springplank bieden: ook bij degenen die hulp nodig hebben moet het uitgangspunt zijn wat men wél kan, in plaats van wat men níet kan
 • Eén aanspreekpunt in ondersteuning van kwetsbare Rotterdammers;  in de nieuwe zorgaanpak voor elkaar krijgen dat de zorgvrager en zorgverlener zelf de regie hebben over zorg en welzijn
 • Rotterdammers die geen sociaal netwerk hebben of met een chronische ziekte kampen hebben langdurig ondersteuning nodig. Daar moet de overheid extra hulp bieden, zodat niemand tussen wal en schip valt.
 • Minder sturing vanuit de overheid op het gebied van zorg, welzijn, buurt-, jongeren- en ouderenwer
 • Wmo inkomenstoets in plaats van eigen bijdrage

GroenLinks Rotterdam over de zorg

GroenLinks wil dat iedereen in Rotterdam de kans krijgt om mee te doen en dat niemand wordt buitengesloten. Maar het kan gebeuren dat mensen een steuntje in de rug nodig hebben, soms voor een korte tijd, soms gedurende hun hele leven. Iedereen moet daarom die zorg en onder steuning krijgen die hij of zij nodig heeft. Het uitgangspunt van GroenLinks is altijd de kracht van mensen zelf.

Standpunten:
 • Niet eigen verantwoordelijkheid, maar regie voeren over het eigen leven is het uitgangspunt
 • Bij het leveren van zorg kijken de zorgaanbieder en de gemeente wat iemand zelf of samen met familie en vrienden kan doen en wat iemand zelf kan betalen
 • Huishoudelijk medewerkers hebben een belangrijke sociale en signalerende functie die de gemeente niet moet wegbezuinigen tijdens aanbestedingen
 • Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen
 • Investeren in een zinvolle dagbesteding en passend (vrijwilligers) werk voor mensen met een beperking
 • Kinderen met problemen moeten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving opgroeien, maar dit moet wel veilig en gezond zijn

CDA Rotterdam over de zorg

Ons uitgangspunt is dat zorg begint bij het omzien naar elkaar. Wij zijn verantwoordelijk voor onze naasten. De gemeente kan nooit de liefdevolle zorg geven die verwanten en vrienden elkaar kunnen geven. Wij verwachten van kinderen dat zij omzien naar hun ouders. Wij verwachten van buren dat zij hun zieke of oude buurman helpen met z’n tuin en boodschappen. Niet alle zorg kan echter door familie, vrienden en buren worden gedragen. Soms is aanvullende, professionele zorg nodig en dan komt de gemeente in beeld om goede, betaalbare en toegankelijke zorg te organiseren. Ook voor mensen zonder sociaal netwerk moet de gemeente bijspringen.

Standpunten:
 • Op weg naar een vitale gemeente zijn drie pijlers belangrijk: preventie, uitvoering van de decentralisatie en geïntegreerde wijkzorg
 • Zorg kleinschalig en cliëntgericht organiseren
 • Thuiszorg is een essentiële basisvoorziening waarin extra geïnvesteerd moet worden en innovaties nodig zijn. Ouderen moeten zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
 • De wijk de spil moet zijn bij het organiseren van de faciliteiten voor zorg en welzijn. Eigen Wijkteam Jeugd en Gezin (gericht op opvoeden opgroei-ondersteuning) en Wijkteam Maatschappelijke Ondersteuning.
 • Vrijwilligerswerk en mantelzorg erg belangrijk. Deze belangeloze inzet is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Wij willen daarom de positie versterken van mantelzorgers die een hulpbehoevende thuis verplegen

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante