Politieke standpunten over zorg in Utrecht

De Atlas van Zorg heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van Utrecht een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma's en een aantal standpunten van de grote politieke partijen over de zorg hieronder op een rijtje gezet (zetelvolgorde).

 
Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen Utrecht

 

Utrecht

 
2014 2010
D66 (13) Groenlinks (10)
Groenlinks ( 9) PvdA (9)
VVD (5) D66 (9)
PvdA (5) VVD (7)
SP (4) CDA (4)
CDA (3) SP (3)
Stadsbelang Utrecht (2)             Stadspartij Leefbaar Utrecht (1)
Christen Unie (2) Groen Rechts (1)
Student & Starter (1) Christen Unie (1)
Partij voor de Dieren (1)  


 

StemWijzer voor Gemeenteraadsverkiezingen Utrecht

De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen.

>> Naar de StemWijzer

 

 

GroenLinks Utrecht over de Zorg

Iedereen heeft recht op goede zorg, ongeacht het inkomen. Dat kan als we de kosten eerlijker delen, regels terugdringen en teruggaan naar de menselijke maat. Goede zorg is mensenwerk. Het draait om aandacht, niet om cijfers. Daarom wil GroenLinks dat mensen zelf meer invloed hebben op de zorg die zij en hun dierbaren krijgen. Zo houden we grip op ons leven, nu en later.  

 

Standpunten
 • Beschikbaarheid van het PGB voor iedereen met een zorgvraag
 • Geen verschraling van hulp aan huis. .
 • Voortzetten van krachtige ondersteuning van initiatieven voor mantelzorg
 • Meer samenhang tussen mantelzorg, vrijwilligersorganisaties en professionele zorg organiseren door buurtteams in de wijk.
 • Efficiënter maken van de jeugdzorg door bevordering vande integrale aanpak.
 • Verandering van zorg moet passen en toegankelijk bllijven; verschraling van voorzieningen moet worden voorkomen
 • Verbreding van de afspraken in het convenant ‘Utrecht gezond’ over de samenhang tussen medische basiszorg (vooral huisartsen) en de buurtteamaanpak

>> Naar Verkiezingsprogramma van GroenLinks (pa gina 33 t/m 36 over Zorg & Welzijn)

 

PvdA Utrecht over de Zorg

Vernieuwing in de zorg.  De PvdA staat voor bestaanszekerheid voor iedere Utrechter. Als mensen in de problemen komen, moet er altijd zicht op een oplossing zijn. Bij voorkeur met hulp vanuit de eigen omgeving en waar nodig met een vangnet vanuit de gemeente. De PvdA wil een sterke jeugdzorg, die efficiënt en toegankelijk is georganiseerd. Ieder kind heeft recht op de zorg die nodig is. Met de overheveling van de jeugdzorg krijgt de gemeente Utrecht per 2015 de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Utrecht moet klaar zijn voor die taak. De PvdA stelt de veiligheid van kinderen hierbij voorop.

 

Standpunten
 • Een sterke jeugdzorg, die efficiënt en toegankelijk is georganiseerd. Ieder kind heeft recht op de zorg die nodig is.
 • De PvdA streeft naar zelfredzaamheid, ook financieel. Als mensen er zelf niet in slagen hun leven op orde te brengen, ondersteunt de gemeente hen.
 • Laagdrempelige en toegankelijke zorg en een goede samenwerking binnen de eerstelijnszorg.
 • Huishoudelijke verzorging moet beschikbaar zijn voor iedereen die dat nodig heeft.
 • Mensen die voor een familielid of naaste zorgen, zijn een onmisbare schakel in de zorg voor kwetsbare burgers. De PvdA ondersteunt en bevordert mantelzorg en vrijwilligerswerk, onder andere door de respijtzorg zo goed mogelijk te organiseren. 

>> Naar Verkiezingsprogramma van PvdA (pagina 16 t/m 17 over Zorg & Welzijn)

 

D66 Utrecht over de Zorg

Elke inwoner van Utrecht die is aangewezen op hulp, moet de best mogelijke ondersteuning en zorg krijgen. Er is echter ruimte voor verbetering. De zorg moet dichterbij mensen georganiseerd worden en veel meer bouwen op wat mensen en hun familie, vrienden, collega’s en buren zelf kunnen. De zorgprofessional moet de ruimte krijgen om samen met de cliënt de aanpak te bepalen. Die aanpak leidt tot verbetering; langer thuis kunnen wonen, meer zelf bepalen hoe de dag en de zorg eruit ziet en minder versnippering in het aanbod van zorg. De gemeente moet hier een faciliterende rol spelen.

 

Standpunten
 • De regie in de zorg en ondersteuning ligt bij de cliënt zijn naasten
 • Inzetten van buurtteams
 • Ruimte bieden aan de professionals
 • Woonvormen waardoor ouderen langer thuis blijven wonen mogelijk maken
 • Betere ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers
 • Keuze en variatie in de dagbesteding
 • Gebruik van e-health voor betere zorg
 • Zorg voor jeugd dichterbij georganiseerd. Focus op het voorkomen of vroeg oppakken van problemen. 

 

>> Naar Verkiezingsprogramma van D66 (pagina 29 t/m 32 over Zorg & Welzijn)

 

VVD Utrecht over de Zorg

De VVD streeft naar zelfredzaamheid en gaat uit van de mogelijkheden van mensen in plaats van hun beperkingen. De vraag: “wat kan ik zelf?” staat hierbij centraal, in plaats van: “wat doet de gemeente?” Dit vraagt om een mentaliteitsverandering die niet altijd gemakkelijk zal zijn. Tegelijk zet de VVD in op een vangnet voor mensen die echt zorg nodig hebben. De VVD wil die zorg dichtbij organiseren, minder regels voor hulpverleners en het optimaal faciliteren van mantelzorgers.

Standpunten
 • Eigen kracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van mensen voorop staan bij de vormgeving van nieuwe en bestaande zorgtaken. Het gaat erom wat mensen (nog) wel kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen.
 • De kwaliteit van de basiszorg in Utrecht is goed en voor iedereen gegarandeerd.
 • Zorg in de buurt van bewoners georganiseerd. De behoefte van de cliënt staat centraal, niet het zorgaanbod.
 • Een wijkgerichte aanpak met multidisciplinaire teams.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers doen belangrijk en bewonderenswaardig werk en verdienen daarbij rugdekking. VVD wil een uitstekende verbinding tussen mantelzorg en professionele zorg, omdat zij elkaar aanvullen.
 • Jeugdzorg: Meer keuzevrijheid in zorgaanbieders, inzetten op optimale samenwerking tussen professionals en vereenvoudiging van de indicatiestelling.

 

>>  Naar Verkiezingsprogramma van VVD 

 

 

CDA Utrecht over de Zorg

De gemeente krijgt steeds meer taken op het domein van de zorg. De thuiszorg is al gedecentraliseerd, maar meer taken die voorheen onder de AWBZ en de jeugdzorg vielen, komen naar de gemeenten toe. Het CDA vindt dat een goede ontwikkeling: gemeenten staan dichter bij hun inwoners en kunnen een beter passend aanbod bieden dan het Rijk of de provincie.

 
Standpunten
 • Om de bureaucratie in de zorg terug te dringen wordt het motto ‘één gezin, één plan’.
 • Buurtteams worden op meer plaatsen ingezet om de lokale zorgbehoefte te beoordelen.
 • De voorgenomen korting op de hulp bij huishouden (HBH) van 40% zal veel ouderen treffen. Het CDA gaat zich inzetten om deze korting door het Rijk te compenseren.
 • Dagopvang voor ouderen blijft bestaan, zodat deelname aan de samenleving gewaarborgd blijft
 • We betrekken de mantelzorg bij het opstellen van zorgplannen. In het parkeerbeleid komt meer ruimte voor bezoekerskaarten, zodat mantelzorgers niet op extra kosten worden gejaagd.
 • De wijkverpleegkundigen zorgen voor begeleiding naar de juiste vormen van ondersteuning.
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) krijgt de regierol in de gemeente voor goede ondersteuning en hulp aan gezinnen, kinderen en jonger

>> Naar Verkiezingsprogramma van CDA 

 

 

SP Utrecht over de Zorg

Zorg moet er zijn voor iedereen die dat nodig heeft en mag nooit afhankelijk worden van de dikte van je portemonnee. De SP wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid neemt om de groeiende tweedeling in de zorg te bestrijden. De enorme bezuinigingen die PvdA en VVD vanuit Den Haag bij gemeenten over de schutting gooien, worden aangeklaagd en zo sociaal mogelijk opgelost. Wij organiseren de zorg op buurtniveau. Dichtbij de mensen en zonder bureaucratie. Alle Utrechters krijgen toegang tot een gezondheidscentrum in de buurt en we brengen de wijkverpleegkundige terug. 

Standpunten
 • Een indicatie - of iemand zorg nodig heeft en hoeveel - kan prima door de wijkverpleegkundigen, in samenwerking met de huisarts, gesteld worden. 
 • Mantelzorgers: betrokken bij gemeentelijk beleid op het gebied van zorg. Respijtzorg voor overbelaste mantelzorgers uitgebreiden. Instellen mantelzorgtoeslag
 • De tarieven voor de Regiotaxi gaan omlaag.
 • Investeren in dagopvang en activiteiten voor ouderen en hulpbehoevenden.
 • Het sluiten van verzorgingstehuizen wordt tegen gegaan. 
 • Eerlijke tarieven voor de thuiszorg, die kleinschaliger georganiseerd wordt. 
 • Er komt een einde aan de marktwerking in de zorg. Zorgtaken en welzijnswerk worden niet meer aanbesteed.
 • Bij de jeugdzorg staat het kind centraal. We organiseren de zorg dicht in de buurt, voorkomen het langs elkaar heen werken van instanties en we pakken de wachtlijsten aan.
 •  De toegankelijkheid van openbare gebouwen en vervoer wordt voor mensen met een beperking gewaarborgd.

>>  Naar Verkiezingsprogramma van SP

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Veranderingen 2019

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante