Politieke standpunten over zorg in Amsterdam

De Atlas van Zorg heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma's en een aantal standpunten van de grote politieke partijen over de zorg hieronder op een rijtje gezet (zetelvolgorde).

 

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam

 

Amsterdam

 
2014 2010
D66 (14) PvdA (15)
PvdA (10) VVD (8)
Groenlinks (6) Groenlinks (7)                   
SP (6) D66 (7)
VVD (6) SP (3)
CDA (1) CDA (2)
Partij voor de Dieren (1) PvdD (1)
Partij voor de Ouderen (1)  

 

 

StemWijzer voor Gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam

De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van stellingen (per stadsdeel)

>> Naar de StemWijzer

 

 

PvdA Amsterdam over de zorg

De zorg moet beter. Wij trekken hiervoor de komende jaren 65,5 miljoen euro uit. Daarmee draait de PvdA o.a. een fors deel van de korting op de dagbesteding voor dementerende ouderen en gehandicapten terug. We willen een einde aan de incidenten in verpleeg- en verzorgtehuizen en investeren daarom in een kwaliteitsaanpak voor de ouderenzorg. Verder is de bestrijding van eenzaamheid een belangrijke prioriteit, te veel mensen leven zonder sociale contacten.

 

Standpunten:

 • Grote prioriteit in het opheffen van eenzaamheid en de kwaliteit van de ouderenzorg moet structureel omhoog
 • Minder bureaucratie in de zorg. Wij gaan een einde maken aan overbodige indicering in de(jeugd)zorg.
 • Mantelzorg blijft vrijwillig en ondersteuning middels respijtzorg (vorig jaar 1,5 miljoen euro extra hebben vrijgemaakt)
 • Zorg dichtbij huis organiseren. Goede aansluiting komt tussen huisarts, wijkteams, welzijn en mantelzorg.
 • Voor gehandicapten, chronisch zieken en kwetsbare ouderen moet Amsterdam dagbesteding blijven faciliteren.
 • Goede geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd

>> Naar Verkiezingsprogramma van PvdA (pagina 32 t/m 33 over Zorg & Welzijn)

 

 

VVD Amsterdam over de zorg

In de zorg draagt de gemeente verantwoordelijk- heid voor de langdurige zorg (de ‘care’) en voor de bij de zorg horende hulp in de huishouding. De kosten hiervan stijgen snel, ook doordat de uitgaven gebaseerd zijn op waar iemand met een bepaalde indicatie ‘recht’ op heeft, in plaats van op wat iemand nodig heeft. De VVD wil de stap zetten van aanspraak naar noodzaak. Uitgangspunt is: wie zorg nodig heeft, krijgt zorg. Maar wat Amsterdammers zelf en voor elkaar kunnen regelen, moeten ze zelf gaan regelen. Door noodzaak voorop te stellen, blijft professionele zorg beschikbaar

 

Standpunten:

 • Betere thuiszorg voor wie het echt nodig heeft
 • Zorg op maat door het instellen van wijkzorgteams
 • Aanpak van obesitas bij kinderen, pak het probleem aan waar het ontstaat

>> Naar Verkiezingsprogramma van VVD (Pagina 6 over Zorg & Welzijn)

 

 

Groenlinks Amsterdam over de zorg

Het kabinet van de PvdA en de VVD snijdt hard in de zorg. De gemeente Amsterdam krijgt voor meer dan 100 miljoen aan extra zorgtaken, maar wordt door het kabinet tegelijkertijd met bijna 50 miljoen gekort op de thuiszorg, de dagbesteding en begeleiding. In Amsterdam zullen tienduizenden mensen hun zorg verliezen. Veel ouderen en mensen met een beperking willen bovendien graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wij willen voor Amsterdammers zorg toegankelijk en betaalbaar houden.

 

Standpunten

 • Zorg dichtbij mensen organiseren, zoveel mogelijk met behulp van het eigen netwerk, aangevuld met professionals.
 • Dagbesteding moet overeind worden gehouden. Door dagbesteding kunnen mensen meedoen, stoppen we geen mensen weg achter de gordijnen.
 • Jeugdzorg: Sneller hulp, persoonllijke benadering, jongeren en ouders/opvoeders zeggenschap over aanpak, vaste hulpverleners, geen wachtlijsten
 • 'Jongere ouderen" moeten we aan werk helpen, ouderen die zorg nodig hebben moeten we ondersteunen; investeren in woningen voor ouderen, bijvoorbeeld woongroepen
 • Structureel investeren in het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Gemeente moet meer grip krijgen op de uitvoering van de thuiszorg. Geen competitie op prijs meer en geen concurrentie tussen marktpartijen

 

>> Naar verkiezingsprogramma van Groenlinks

 

 

D66 Amsterdam over de zorg

Per 1 januari 2015 moet de langdurige zorg zijn overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Dat is één van de grootste decentralisaties die sinds tijden plaatsvindt. Tegelijkertijd zullen de nieuwe taken gepaard gaan met forse bezuinigingen: 15 tot 40% van het budget, voor ouderen én jongeren. Hoe zal dat gaan? Het vertrouwen in de eigen kracht van mensen staat centraal bij D66. Ons uitgangspunt is altijd dat de behoefte aan zorg en ondersteuning zo wordt ingevuld, dat de eigen mogelijkheden worden gestimuleerd en optimaal benut.

 

Standpunten

 • Rijksbezuinigingen én decentralisatie vragen om hervormen.
 • De zorgvrager staat centraal.
 • Wijkgerichte aanpak, dicht bij de burger en met een menselijke maat.
 • 1 breed sociaal loket per wijk zorgen voor beschikbare voorlichting, advies, instructie en begeleiding voor voornamelijk sociaal kwetsbare groepen.
 • Mantelzorg vindt op vrijwillige, maar niet vrijblijvende basis plaats.
 • Eerlijk speelveld voor zorgaanbieders en nieuwe, kleine en innovatieve spelers

>> Naar Verkiezingsprogramma van D66 (pagina 33 t/m 36 over Zorg & Welzijn)

 

 

SP Amsterdam over de zorg

Amsterdam moet naar goede, betaalbare en toegankelijke zorg streven voor iedereen die dat nodig heeft. Die zorg staat sterk onder druk door de voorgenomen rijksbezuinigingen. Als het aan de regering ligt, moeten ouderen straks langer thuis blijven wonen, maar wordt er tegelijkertijd flink gekort op de thuiszorg. Veel mensen dreigen daardoor in de problemen te komen en daarom moet Amsterdam stelling nemen tegen deze dramatische bezuinigingen. De SP heeft daar samen met een aantal organisaties en politieke partijen al een aanzet toe gegeven met het comité Zorg voor Amsterdam. We moet en ouderen die onze stad hebben opgebouwd, een rustige en ontspannen oude dag kunnen geven.

 

Standpunten

 • Voldoende thuiszorg is voor al die mensen die straks niet meer in een verzorgingshuis terecht kunnen
 • Jeugdzorg: altijd de juiste zorg beschikbaar voor kwetsbare kinderen. Kosten mogen nooit een reden zijn om geen hulp te bieden aan kinderen in probleemsituaties
 • Een einde aan de marktwerking: zorgtaken en welzijnswerk worden niet meer aanbesteed
 • In de hele stad zorg op buurtniveau gerealiseerd, met een gezondheidscentrum en een wijkverpleegkundig
 • Meer zorg en steun voor mantelzorgers zoals een dagvergoeding als tegemoetkoming in de gemaakte kosten en woonvormen
 • WMO-loketten in de buurt  voor alle vragen op het gebied van gezondheidszorg en welzijn.
 • Toegankelijkheid van de openbare ruimte, het openbaar vervoer en gebouwen (voor mensen met een beperking) wordt een vast onderdeel van alle gemeentelijke besluitvorming.

>> Naar Verkiezingsprogramma van SP 

 

 

CDA Amsterdam over de zorg

De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor veel verschillende soorten zorg. Wat het CDA betreft, is die rol in de eerste instantie ondersteunend en faciliterend. De stad biedt zorg, of gaat die zorg bieden, voor chronisch zieken, lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten, voor jongeren, en voor ouderen: zowel ouderen die nog thuis wonen, als voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. In alle gevallen is het uitgangspunt voor het CDA Amsterdam, dat mensen (of hun familie) zo lang mogelijk zelf de regie behouden over de invulling van hun zorgbehoeften. Dat geldt zeker ook voor ouders van kinderen: pogingen van ouders om zich in te zetten voor hun eigen gehandicapte of zieke kinderen worden nog te vaak gefrustreerd door bureaucratie.

 

Standpunten

 • Mensen zoveel mogelijk zelf de regie laten behouden over de zorg die ze ontvangen, middels een eigen budget.
 • Waar iemand mee is geholpen moet leidend zijn, niet waar iemand recht op heeft.
 • Een fonds in om de ernstigste gevolgen van de stapeling van de bezuinigingen in de zorg te verzachten
 • Zorg moet zo dicht mogelijk bij huis worden georganiseerd middels buurtzorg
 • Mantelzorgers ontlasten. Ondersteuning van mantelzorgers door respijtzorg, emotionele en praktische hulp, is van groot belang.
 • Cliënt en familie centraal bij de decentralisatie.
 • Deelname door mensen met een beperking.

 

>> Naar Verkiezingsprogramma van CDA (pagina 17 t/m 19 over Zorg & Welzijn)

 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante