Persoongeboden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 4 verschillende wetten. 

Pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u zware zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. U kunt zelf inkopen met een pgb. U vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Als u een pgb aanvraagt, nodigt het zorgkantoor u uit voor een gesprek om te kijken wat het beste bij u past. Dit kan een pgb zijn, maar het kan ook zijn dat zorg in natura of een combinatie (modulair pakket thuis) het beste past. 
 • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
 • U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan de zorgverlener pas uitbetalen als het contract is goedgekeurd.
 • U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Dit kan ook verplicht zijn.
 • U mag geen behandeling betalen uit het pgb.

Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

 • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb nu om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

Pgb uit de Jeugdwet

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk motiveren waarom u een pgb voor uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

Pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar. 

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u met uw pgb inkoopt.
 • U geeft duidelijk aan waarom u een pgb wilt. De verzekeraar kijkt of een pgb bij u past.
 • De verzekeraar beoordeelt de kwaliteit van de zorg die u inkoopt.
 • De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden.

Hoe vraag ik een Zvw-Pgb aan?

Meerdere pgb's tegelijk

Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u  een pgb van de gemeente (Wmo 2015 of Jeugdwet) én de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

Cliëntondersteuning

Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met u bekijkt of het pgb goed bij u past. Cliëntondersteuning kunt u aanvragen bij de gemeente en is gratis.

Bron: Rijksoverheid

 

Veel gestelde vragen

 • Wat is het verschil tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura?

  Met een persoonsgebonden budget (pgb) bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar zorgaanbieders en ondersteuning.

  Zorg in natura

  Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

  Combinatie van pgb en zorg in natura

  Een mix van zorg in natura en een pgb is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft. 

  Pgb omzetten naar zorg in natura of andersom

  U kunt een pgb voor Wlz-zorg omzetten naar zorg in natura. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een pgb. Hiervoor stuurt u een wijzigingsverzoek naar uw zorgkantoor.

  Ook een pgb voor Zvw-zorg kan op uw verzoek worden omgezet naar zorg in natura. Zorg in natura omzetten naar een pgb kan als u aan de voorwaarden voor een pgb voldoet. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

  Adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland. 

 • Hoe moet ik mijn persoonsgebonden budget (pgb) verantwoorden?

  Maakt u gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan moet u verantwoording afleggen over de besteding van dat geld. Voor een pgb uit de Wlz, Wmo (officieel Wmo 2015) of Jeugdzorg moet u een goedgekeurde zorgovereenkomst tussen u en uw hulpverlener hebben. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar staat hoe u uw pgb uit de Zvw moet verantwoorden.

  Zorgovereenkomst tussen u en zorgverlener goedkeuren

  Krijgt u een pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet het zorgkantoor de zorgovereenkomst tussen u en uw zorgverlener('s) goedkeuren. Krijgt u een pgb uit de Wmo of de Jeugdwet? Dan doet de gemeente dit. 

  Betaling pas na controle van zorgovereenkomst

  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt uw zorgverleners  aan de hand van uw ingediende declaraties. De SVB betaalt alleen uit als u een goedgekeurde zorgovereenkomst met uw zorgverlener heeft.

  Pgb Zorgverzekeringswet (Zvw)

  Krijgt u een pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staan uw rechten en plichten. Daarin staat ook hoe u uw pgb moet verantwoorden. Heeft u hulp nodig bij verantwoording en beheer van uw pgb? Daarvoor kunt u terecht bij de belangenvereniging Per Saldo en het Servicecentrum pgb van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Betalingen aan uw zorgverlener uit een pgb-Zvw

  Het blijft mogelijk uw huidige zorgverlener(s) uit te betalen uit een pgb-Zvw op basis van een maandloon of een uurloon. Sluit u een nieuwe zorgovereenkomst af? Dan kunt u voor betalingen uit een pgb-Zvw alleen kiezen voor een uurloon. 

  Betalingen aan zorginstellingen of zorgverleners voor wie SVB niet de salarisadministratie doet, bijvoorbeeld betalingen van facturen, regelt u rechtstreeks met uw zorgverzekeraar.

  Heeft u ook een budget voor andere zorg?

  Voert uw zorgverlener naast persoonlijke verzorging of verpleging nog andere pgb-werkzaamheden uit? Dan betaalt u uw zorgverlener gedeeltelijk uit het pgb-Zvw en gedeeltelijk uit een ander budget. Bijvoorbeeld uit een pgb-Wmo of pgb-Jeugdwet. Het is belangrijk dat de zorgovereenkomst met uw zorgverlener duidelijk maakt hoe de uren en het uurtarief over de verschillende budgetten zijn verdeeld. De zorgverlener moet dan iedere week hetzelfde aantal Zvw-uren werken.

 • Wat is de compensatieregeling pgb?

  De betaling van het pgb veranderde in 2015. Budgethouders ontvingen niet langer geld op hun rekening. Door deze verandering zijn in 2015 zorgverleners niet altijd op tijd betaald.

  Vergoeding voor extra kosten

  Door de problemen is hinder, stress en ongemak ontstaan bij budgethouders en hun zorgaanbieders. Een deel van hen heeft bovendien extra en soms aanzienlijke kosten moeten maken. Voor hen is de compensatieregeling in het leven geroepen.

  Budgethouders en zorgverleners hebben tussen 1 maart 2017 en 31 mei 2017 de mogelijkheid gehad om een aanvraag in te dienen voor de compensatieregeling. Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. Alle aanvragers hebben inmiddels een beslissing op hun aanvraag ontvangen.

  Vragen over de compensatieregeling pgb

  Heeft u vragen over uw aanvraag of een eventuele bezwaarprocedure? Neem dan contact op met de Rijksoverheid op telefoonnummer 1400.

 • Hoe maak ik bezwaar tegen een beslissing over mijn persoonsgebonden budget (pgb)?

  Bent u het niet eens met de beslissing over uw persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen van het zorgkantoor of de gemeente. Gaat het om een pgb van de zorgverzekeraar? Dan kunt u binnen 12 maanden terecht bij een onafhankelijke klachteninstantie.

  Bezwaar maken hoogte pgb

  U kunt op de volgende manieren bezwaar maken:

  • Bezwaar pgb Wet langdurige Zorg (Wlz)
   Krijgt u een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? En bent u het niet eens met de hoogte? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij uw zorgkantoor. In het besluit van uw zorgkantoor staat hoe u bezwaar kunt maken. Adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.
  • Bezwaar pgb Wmo en Jeugdwet
   Krijgt u een pgb vanuit de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Jeugdwet? En bent u het niet eens met de hoogte? Dan kunt u schriftelijke bezwaar maken bij de gemeente. In het besluit van de gemeente leest u hoe u dat moet doen.

  In beroep tegen bezwaar pgb

  Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechter. Voor juridisch advies kunt u terecht bij bijvoorbeeld een advocaat, het Juridisch Loket.

  Klacht of geschil over pgb Zorgverzekeringswet

  Krijgt u een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? En bent u het niet eens met de hoogte? Dan kunt u schriftelijk uw klacht bij de zorgverzekeraar voorleggen. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering leest u hoe u dat moet doen. De zorgverzekeraar moet vervolgens het besluit heroverwegen.

  Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 12 maanden na het besluit van de zorgverzekeraar naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ). De Ombudsman Zorgverzekeringen behandelt uw klacht en bekijkt of met bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Als dat niet lukt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De uitspraak is bindend en moet door beide partijen worden opgevolgd.

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante