NAH-Wijzer

Landelijk is voor NAH de volgende definitie gekozen:

"Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening".

Hersenletsel kan verschillende oorzaken hebben. Bij traumatisch hersenletsel is er sprake van een uitwendige oorzaak. Het hersenletsel wordt acuut veroorzaakt door geweld van buitenaf. Niet traumatisch hersenletsel heeft een inwendige oorzaak.

Er is sprake van een onomkeerbare breuk in de levenslijn dat wil zeggen dat de cliënt en zijn omgeving door het letsel in het als vanouds voortzetten van het leven belemmerd worden.

Bron: nahzorg/nl

Hulporganisaties en informatie

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) heeft veel gevolgen voor je manier leven en die van je naaste omgeving. Er komt vaak veel op je af. Je wilt bijv. meer weten over NAH, welke behandelingen mogelijk zijn en/of graag ervaringen delen met lotgenoten. Er zijn diverse organisaties die informatie en ondersteuning kunnen bieden.

 • Informatieve websites en belangenorganisaties ogv NAH

  • Hersenstichting Nederland: De Hersenstichting helpt hersenaandoeningen voorkomen en genezen en wil ervoor zorgen dat patiënten een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden
  • Hersenletselteams: Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), familieleden en hulpverleners kunnen hun individuele vragen voorleggen aan een regionaal advies- en informatiepunt (coördinatiepunt NAH of hersenletselteam). 
  • NAH-Stichting: Een website die is gemaakt door ervaringsdeskundigen die allen te maken hebben met NAH in hun leven. Hier vind je onder andere meer informatie over NAH, lotgenotencontact en het NAH-Café.
  • NAH Vereniging: Wij zijn een vereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en naast betrokkenen; ook lotgenotencontact
  • Cerebraal: Cerebraal is de vereniging voor mensen die na hun geboorte getroffen zijn door enige vorm van hersenletsel.
  • Stichting Hersenletsel Ondersteuning Nederland: In de Stichting Hersenletselorganisaties Nederland [SHON] werken die organisaties met elkaar samen. Dat gebeurt door kennisoverdracht en –uitwisseling en door het zichtbaar maken van de problematiek waarmee mensen met NAH te kampen hebben
  • NAH Algemeen: Deze informatie website over NAH ( Niet Aangeboren Hersenletsel of Hersenaandoening ) is gemaakt voor en door mensen Met NAH, hun partners en vrienden. U kunt mensen met NAH ontmoeten en communiceren via de chat of op het Forum.
  • Hersenletsel.nl: Op deze site geven de samenwerkende hersenletselverenigingen (SHV) informatie en tips om desondanks zo prettig mogelijk te leven
  • Professionals in NAH: Betrokken begeleiding voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving
  • NAH-Stichting: Een website die is gemaakt door ervaringsdeskundigen die allen te maken hebben met NAH in hun leven. Hier vind je onder andere meer informatie over NAH, lotgenotencontact en het NAH-Café.
  • NAH Zorg: NAH Zorg geeft nazorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel en aan hun familie. Als professioneel, onafhankelijk maar betrokken cliëntservicebureau zorgt NAH Zorg voor een goed behandel- en begeleidingsplan. Mensen met NAH hebben recht op menselijke aandacht en integrale nazorg.
  • NAH Reintegratie: N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel) Reïntegratie richt zich behalve op het vinden van een geschikte baan, ook op het bereiken van een bevredigend levensperspectief.
  • Film: beroerte, ervaringen van revalidanten
 • NAH Patientenorganisaties

 • NAH Lotgenotencontact

(Poli)klinische revalidatie

Hieronder vind je een aantal revalidatiecentra in Nederland. Klinische revalidatie betekent dat je gedurende het behandeltraject verblijft binnen het revalidatie centrum. Uiteraard kan revalidatie ook poliklinisch. Je bezoekt een revalidatiecentrum of een revalidatieafdeling in een ziekenhuis regelmatig voor je behandeling, zonder er te overnachten. Vraag je arts of huisarts voor meer informatie hierover.

Wet- en regelgeving

In Nederland kennen we uiteenlopende wet- en regelgevingen die zorg en welzijn mogelijk maken. Te denken valt aan de  Wet maaschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Persoonsgebondenbudget (Pgb).

Het kabinet heeft met ingang van 2015 de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Deze nieuwe wet heeft de AWBZ vervangen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ gaan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Lees ook "Ontwikkelingen in de zorg"

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

  De gemeente draagt zorg voor de ondersteuning van burgers. De nieuwe Wmo 2015 is gericht op deelneming in de samenleving. De wet regelt hulp en ondersteuning, die past bij de persoonlijke omstandigheden van mensen.

  Ondersteuning thuis vanuit de Wmo 2015

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld.

  Meer informatie

   

   

 • Zorgverzekeringswet (Zvw)

  Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten om de kosten voor medisch noodzakelijke zorg te dekken. Voor zorg die niet is gedekt in de basisverzekering kun je een aanvullende verzekering afsluiten.

  Vanaf 2015 is medische en de verpleegkundige zorg geregeld via de Zorgverzekeringwet. Wijkverpleegkundigen gaan thuis meer verpleging en verzorging leveren.

  De inhoud van het basispakket is door de overheid wettelijk vastgesteld en voor iedereen hetzelfde. Het bevat alle noodzakelijke zorg zoals ziekenhuiszorg, medicijnen, hulpmiddelen en huisartsenzorg. In het polisoverzicht van uw zorgverzekeraar vindt u een compleet overzicht van de vergoedingen in het basispakket en de voorwaarden die daarbij kunnen gelden.De hoogte van de premie verschilt per zorgverzekeraar.

  Meer informatie

   

 • Wet langdurige zorg (Wlz)

  De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

  Wat regelt de Wet langdurige zorg?

  De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

   

 • Persoonsgebonden budget (pgb)

  Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 4 verschillende wetten. 

  1. Pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)
  2. Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
  3. Pgb uit de Jeugdwet
  4. Pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

  Meerdere pgb's tegelijk

  Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging.

  Meer informatie

   

   

ZorgverlenerWijzer

Er zijn verschillende vormen van zorg mogelijk in Nederland, zowel thuis als in een (zorg)instelling, die kunnen bijdragen aan het behouden en bevorderen van de kwaliteit van leven. Welke zorg passend is, is afhankelijk van je zorgbehoefte en wordt grotendeels bepaald door de aard en/of stadium van je ziekte en je persoonlijke (leef)situatie.

Via de ZorgverlenerWijzer vind je meer informatie over zorgverleners (therapeuten, behandelaars, zorginstellingen e.d.)

 • Waarvoor kun je terecht bij de betreffende zorgverlener?
 • Hoe regel je de zorg?
 • Wat zijn de eventuele kosten en/of vergoedingen?
 • Waar vind je de betreffende zorgverlener in de buurt?

 

Hulpmiddelenwijzer

Er zijn allerlei voorzieningen en hulpmiddelen om het leven met een beperking makkelijker te maken. Voorbeelden zijn: rolstoel, scootmobiel, woningaanpassing, hulpmiddelen bij medische behandelingen. Het doel is om de zelfredzaamheid in en om de woning te bevorderen en/of een beperking te compenseren.

Een overzicht van hulpmiddelen die ondersteuning kunnen geven aan mensen met NAH bij dagelijkse activiteiten, vervoer/verplaatsen en wonen.

Financiële regelingen

Een chronische ziekte kan ook gevolgen hebben voor je inkomenssituatie en bovendien kunnen de kosten in verband met je ziekte behoorlijk oplopen. Dit kunnen kosten zijn voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassing en voorzieningen. Er zijn uiteenlopende wet en regelgevingen om deze kosten  te compenseren dan wel om in tegemoet te komen. Enkele voorbeelden zijn: Bijzonder bijstand, belastingaftrek, zorgtoeslag, TOG-regeling.

Studie & Onderwijs

Als je (chronisch) ziek bent of een beperking hebt, zijn er diverse mogelijkheden om deel te kunnen (blijven) nemen aan het onderwijs en/of te gaan studeren. Zo zijn er hulpmiddelen en aanpassingen om zelfstandig lessen te kunnen volgen. Ook zijn er mogelijkheden om (deels) de lessen op afstand te volgen middels uiteenlopende communicatie-apperatuur. 

Lees verder

Werk & Inkomen

De overheid stimuleert mensen met een chronische ziekte of beperking om deel te (blijven) nemen aan het arbeidsproces en de meeste mensen willen zelf ook graag blijven werken.

Het kan zijn dat er begeleiding of aanpassingen nodig zijn. Wellicht lukt het niet om een passende baan te vinden en is daar hulp bij nodig. Sommige mensen kunnen niet meer of slechts gedeeltelijk werken en wat zijn dan de mogelijkheden?

Lees verder

Zorgvakanties

Iedereen wil zo nu en dan wel eens lekker op vakantie. Maar voor chronisch zieken, senioren en lichamelijk en verstandelijk gehandicapten kan dit een drempel vormen omdat je bijvoorbeeld afhankelijk bent van zorg en/of hulp. Het kan zijn dat de accommodatie aan bepaalde eisen dient te voldoen (bijv. toegankelijk voor een rolstoel of anti-allergeen). Misschien dient er zorg geregeld te worden en/of heb je bepaalde hulpmiddelen nodig.

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante