Trends in de zorg

Binnen de wereld van zorg en welzijn vinden verschuivingen plaats. Welke trends zijn er waar te nemen zowel voor cliënt als zorgverlener en zorgondernemer?

Verpleeghuiszorg 2025: een nieuw perspectief

Het is tijd voor een transitie, voor een nieuw perspectief voor de verpleeghuiszorg in 2025, waarin mensen (cliënten, professionals, familie en de samenleving) zich herkennen, waarin er plek is voor waardigheid, trots en liefdevolle zorg. Wat denkt u? Hoe ziet de zorg er uit in 2025? ‘Waardigheid en trots’ wil met alle betrokken partijen en belangstellenden hierover in gesprek komen. In dialoog zetten wij met elkaar een stip op de horizon waar we naar toe kunnen werken.

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2016

Eind januari verscheen een nieuwe arbeidsmarktprognose van het UWV. Hierin staan de verwachte arbeidsmarktontwikkelingen voor 2015-2016. Al jaren neemt de werkgelegenheid af binnen zorg & welzijn. Onder meer als gevolg van overheidsmaatregelen om de groei in de kosten te drukken. De meest scherpe daling van werkgelegenheid was in de verplegings- en verzorgingshuizen en de kinderopvang. Het aantal banen in de periode 2011-2015 nam af met 33.000.

Arbeidsmarktperspectief Zorg

De zorg is met ruim 1,1 miljoen werkenden een van de grootste sectoren van Nederland. De komende jaren groeit de behoefte aan zorg als gevolg van de vergrijzing. Onduidelijkheid over de effecten van recente maatregelen om de zorgkosten te beheersen, maakt de prognoses over de werkgelegenheidsontwikkeling in de zorg onzeker.

Advertentie

Gevolgen hervormingen zorg voor werkgelegenheid

Uit de arbeidsmarkteffectrapportage blijkt dat op landelijk niveau de werkgelegenheid in de langdurige zorg en de jeugdzorg in 2015 met 22.000 voltijdbanen (36.000 personen) zal afnemen. Na 2015 neemt de werkgelegenheid weer toe door groeiende zorguitgaven en vergrijzing. Hierdoor ligt in 2017 de werkgelegenheid op een hoger niveau dan in 2011 en nog ongeveer 15 duizend fte (25 duizend personen) lager dan in 2013.

Diagnose 2025

De Nederlandse gezondheidszorg ondergaat grote veranderingen. Hoewel sommige van de ontwikkelingen voor de midden lange termijn relatief goed voorspelbaar zijn zoals de vergrijzing en veranderende en groei van de zorgbehoeften, is er tegelijkertijd sprake van grote onzekerheid op andere vlakken zoals bijvoorbeeld de invoering van de marktwerking. 'Diagnose 2025' is een verkenning naar de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg.

Trends langdurige zorg 2020

De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgmedewerker. Verandering is noodzakelijk door noodzakelijke bezuinigingen, personeelstekorten en de vergrijzing. Veranderingen in de langdurende zorg hebben gevolgen voor (toekomstige) zorgmedewerkers. Zij krijgen andere rollen, posities, taken, competenties en (samenwerkings)relaties.

Trends in de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn

De zorgsector is met 1,2 miljoen arbeidskrachten de grootste werkgever van nederland. Juist in deze sector zal in de nabije toekomst een tekort aan personeel ontstaan. Zorg is van groot belang voor ons nationaal welzijn. toegankelijke, betaalbare zorg van goede kwaliteit draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving. De zorg in nederland is goed, ook in vergelijking met andere landen. maar is dit houdbaar?

Trends in gezondheid en zorg (CPB)

Onze levensverwachting wordt steeds hoger en de zorguitgaven groeien steeds sneller. De levensverwachting neemt met drie jaar toe tot 84 jaar. De zorguitgaven stijgen naar 19-31% bbp in 2040, door meer en betere, maar ook duurdere zorg. De zorglasten voor een gezin met modaal inkomen nemen toe, zowel door vergrijzing als door grotere zorgconsumptie per persoon. De toekomstige ontwikkeling in gezondheid en zorg roept de vraag op of wij bereid zijn om voor een nog betere gezondheid te betalen. En zo ja, hoe wij dat gaan doen.

e-Health

Het begrip e-Health staat voor allerlei toepassingen waarbij internettechnologie gebruikt wordt om informatie, producten en/of diensten in de zorg aan te bieden. e-Health wordt steeds belangrijker in de zorg. In alle deelsectoren die zich richten op gezondheid, zorg en welzijn worden ICT en Internet actief ingezet.

Advertentie

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante